Energetyczni kreatorzy zmian

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.

Reklamy

W ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w czerwcu i lipcu 2011 roku przeprowadziła 8 seminariów, w których uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Zostały one objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Panów Starostów poszczególnych powiatów, w tym Starosty Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwy. Seminaria odbyły się w Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Kraśniku. Są jednym z działań projektowych, mających na celu przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W trakcie seminariów zostały przedstawione wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego pokazujące m. in. ich nastawienie do przewidywanej zmiany gospodarczej związanej z rozwojem branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaprezentowano również potencjał OZE istniejący w poszczególnych powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz możliwości jego wykorzystania. W trakcie części warsztatowej uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności związane, m.in. z: tworzeniem koalicji branżowych, zasadami komunikacji w społeczności lokalnej, pokonywaniem barier na drodze do zmiany gospodarczej oraz planowaniem strategii zarządzania zmianą gospodarczą z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem seminariów było także zachęcenie uczestników do podjęcia współpracy partnerskiej w celu opracowania koncepcji rozwoju lokalnego w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i działania poprawiające efektywność energetyczną (EE), a także zmierzające do opracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą. W kolejnym etapie realizacji projektu partnerstwa lokalne będą mogły zgłosić swoje pomysły do konkursu organizowanego w ramach projektu przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, który zostanie wkrótce ogłoszony. Spośród nadesłanych aplikacji Kapituła Konkursowa wybierze trzy najlepsze lokalne koncepcje partnerstw.

Dla laureatów konkursu zostaną opracowane strategie zarządzania zmianą gospodarczą w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE. Przedstawiciele zwycięskich partnerstw będą uczestniczyli w 2 wizytach studialnych, w trakcie których zapoznają się z dobrymi praktykami polskich gmin, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju dzięki wykorzystaniu potencjału OZE i poprawie EE oraz w seminariach rozwijających współpracę zainicjowaną w ramach partnerstw. W powyższych działaniach uczestniczyć będzie po 12 przedstawicieli każdego ze zwycięskich partnerstw. Ponadto, będą one promowane m.in. na portalu projektu i podczas konferencji w czerwcu 2012 roku jako dobre praktyki regionalne.

Szczegółowe informacje nt. działań projektowych znajdują się na portalu
www.energetycznikreatorzyzmian.pl

***

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie