Fundusze europejskie w Polsce

Fundusze europejskie są wszędzie. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możemy korzystać między innymi z nowych dróg, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę czy bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje. Pieniądze z Unii Europejskiej trafiają do różnych mieszkańców naszego regionu – do najmłodszych poprzez stworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, budowę placów zabaw – do młodzieży poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć, wymiany z uczniami z innych krajów – do osób bezrobotnych i biernych poprzez bezpłatne szkolenia i staże, kursy obsługi komputera – do pracodawców poprzez dofinansowanie przedsiębiorstw – do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami poprzez kursy, szkolenia, usługi opiekuńczo – rehabilitacyjne, wyposażenie w sprzęt placówek zajmujących się leczeniem w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej.

Reklamy

 

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych
z różnymi partnerami.

Polska korzysta z Funduszy Europejskich,  dzięki temu w ciągu 14 lat członkostwa w Unii Europejskiej otrzymaliśmy z jej budżetu ponad 100 mld euro więcej, niż do niego wpłaciliśmy. W tym czasie inne kraje Unii, np. Szwecja lub Holandia, do niego dopłacają. Większość z tej kwoty wydaliśmy na inwestycje zgodne z tzw. polityką spójności, czyli działalnością.

Reklamy

Budżety UE ustalane są raz na siedem lat. W latach 2014–2020 to ponad 950 mld euro. W Polsce korzystamy z nich za pośrednictwem tzw. Programów operacyjnych, które określają, kto, na jakie projekty i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie. Realizujemy obecnie sześć programów krajowych i 16 regionalnych. Do tego doliczamy programy współpracy terytorialnej zazwyczaj obejmujące obszary przygraniczne. Łącznie to ponad 82 mld euro na polską gospodarkę, edukację, inwestycje publiczne i projekty społeczne.

 

Oto kilka przykładowych  inwestycji które powstały dzięki Funduszom Europejskim

 • powstała wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej Jakdojade.pl, z której korzysta miesięcznie ok. 5 mln użytkowników;
 • opracowano BRASTER, pierwsze na świecie urządzenie, które pozwala na samodzielne badanie piersi w domu i wykrywa najmniejsze zmiany nowotworowe;
 • zbudowano pierwszy w Europie autobus elektryczny SOLARIS;
 • powstało 12 000 km autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych;
 • zbudowano i unowocześniono 16 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli powietrznych karetek;
 • powstało prawie 410 tys. Nowych miejsc pracy;
 • Polacy założyli blisko 250 tys. Firm;
 • powstał najdłuższy w Polsce szlak rowerowy GreenVelo o długości ok. 2 tys. km, prowadzący przez 5 województw we wschodniej Polsce.

Na co wydajemy te pieniądze?

Najwięcej środków przeznaczanych jest na inwestycje w firmach i samorządach. Celem jest tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie do gospodarki nowych technologii, produktów i usług. Dzięki temu polskie firmy mogą skuteczniej konkurować z zagranicznymi. Wspierane są szkoły i uczelnie, a osoby dorosłe mogą korzystać z dofinansowanych szkoleń. Gospodarka zyskuje także dzięki większej dostępności do Internetu, nowym drogom szybkiego ruchu i inwestycjom na kolei. Co ciekawe, wpływ na stan gospodarki mają również projekty z zakresu ochrony zdrowia – programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych czy też ratownictwo medyczne zmniejszają koszty leczenia i pomagają pracownikom utrzymać sprawność i dobre zdrowie.

Dzięki środkom unijnym reformowane są instytucje publiczne, choćby przez zastosowanie nowych technologii i przeniesienie części usług do Internetu. Fundusze Europejskie to również lepszy stan środowiska naturalnego, rozległa sieć kanalizacji i wodociągów, lepsze zarządzanie odpadami oraz odnawianie zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Dzięki funduszom unijnym zyskują także osoby w trudnej sytuacji, np. bezrobotne, z niepełnosprawnością albo opiekujące się chorymi rodzicami. Mogą liczyć na bardziej konkretne i lepsze wsparcie organizacji i samorządów, które pozyskują na ten cel środki europejskie. Dla wielu osób, firm i samorządów skorzystanie z Funduszy Europejskich to szansa na rozwój i lepsze warunki życia i pracy.

Fundusze Europejskie wspierają:

 • prowadzenie badań naukowych
 • upowszechnianie szybkiego Internetu i usług cyfrowych
 • rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń
 • działania przeciwko zmianom klimatu
 • ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego
 • rozwój sprawnego transportu
 • tworzenie miejsc pracy
 • zmniejszanie ubóstwa
 • poprawę jakości edukacji
 • usprawnianie i zwiększenie dostępności administracji publicznej

Co możesz zyskać dzięki wsparciu funduszy?

 • podniesienie lub zdobycie kwalifikacji, np. przez udział w szkoleniu
 • pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu firmy
 • dostęp do e-usług, np. nie wychodząc z domu, rozliczysz się z fiskusem
 • dostęp do żłobka lub przedszkola dla swojego dziecka
 • możliwość studiowania – także za granicą
 • pomoc w opiece nad starszymi krewnymi
 • dostęp do autostrad, nowych dróg, nowoczesnej komunikacji miejskiej

Centrum Rozwiązań Biznesowych -KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy ośrodkiem świadczącym usługi – zarówno szkoleniowe jak i doradcze – w zakresie pozyskiwania środków europejskich dla przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych czy organizacji pozarządowych. Nasze usługi adresujemy zarówno do małych jak i dużych podmiotów reprezentujących wspomniane sektory.

CRB realizuje kilka projektów unijnych na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, opolskiego i małopolskiego. Projekty skierowane są w szczególności do osób:

 • posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy);
 • zamieszkujących tereny gmin o większym wskaźniku ubóstwa niż średnia dla województwa lubelskiego;
 • osób niepełnosprawnych ;
 • biernych zawodowo w wieku 30+, w tym osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób o niskich kwalifikacjach 
 • osób w wieku powyżej 50 roku życia

Centrum Rozwiązań Biznesowych skupia ludzi wykonujących swoją pracę z pasją. Tworzą je ludzie kreatywni, pełni pomysłów, ambicji i charakteru, dla których satysfakcja klientów jest najlepszą motywacją do dalszych działań. Zespół zbudowany został na fundamentach współpracy, wzajemnego szacunku i uczciwości.

Misją naszej Fundacji jest ciągłe stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego umożliwiającego podnoszenie jakości życia mieszkańców i funkcjonowania firm w regionie.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej  www.crb.lublin.pl