Gmina Dołhobyczów: Rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny

Rozporządzenia Nr 9 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Dołhobyczów.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE NR 9
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Dołhobyczów.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gminy Dołhobyczów obejmujący miejscowości: Dołhobyczów, Honiatyn, Oszczów, Żabcze, Horoszczyce, Kadłubiska, Witków, Wólka Poturzyńska i Gołębie, i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest:

1) od strony północnej od miejscowości Wólka Poturzyńska drogą przez Gołębie do granicy państwa,

2) od strony wschodniej od miejscowości Gołębie granicą państwa do wysokości miejscowości Honiatyn,

3) od strony południowej od granicy państwa przez miejscowości Honiatyn, Oszczów, Żabcze do granicy administracyjnej powiatu,

4) od strony zachodniej granicą administracyjną powiatu od wysokości miejscowości Żabcze do drogi Witków – Poturzyn i dalej tą drogą przez Witków do miejscowości Wólka Poturzyńska.

§ 2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie;
3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;
4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
3) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie.

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Wójta Gminy Dołhobyczów.

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§ 5. Wójt Gminy Dołhobyczów powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dołhobyczów oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie
Ryszard Kern

Na mapie – teren zagrożony wścieklizną.