Gmina Hrubieszów: Inwestycyjna aktywność na wiosnę

Wiosną br. można zaobserwować wzmożoną aktywność wielu instytucji przyznających dotacje z różnych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Z reguły są to już ostatnie większe pieniądze do rozdania. Z tej aktywności zamierza również, w jak największym stopniu, skorzystać Gmina Hrubieszów.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów w ostatnim czasie wystąpiła o przyznanie dofinansowania na:


Remonty i modernizację dwóch świetlic wiejskich w Mienianach i Moroczynie.

Reklamy

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji pn.: „Modernizacje świetlic wiejskich w Mienianach i Moroczynie” za pośrednictwem Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. W Mienianach zakres prac obejmuje:  wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej metodą lekką mokrą, wykonanie opaski odwadniającej oraz przeprowadzenie robót konserwacyjnych przy budynku. Natomiast w Moroczynie zakres robót obejmuje: wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej oraz jego stropu i ścian metodą lekką mokrą, częściową wyminę stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachowego na blachę, wykonanie opaski odwadniającej budynek. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to wrzesień 2014 r. Wartość całkowitą inwestycji oszacowano na niemal 270 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 140 tys. zł. W kwietniu 2013 r. wniosek otrzymał pozytywną opinię Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD i został skierowany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski.


Modernizację stadionu w Teptiukowie.

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Teptiukowie z budową zaplecza sanitarnego z szatniami” za pośrednictwem Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Operacja dotyczy wybudowania zaplecza sanitarno-szatniowego typu kontenerowego, doprowadzenia mediów na teren boiska sportowego, tj. wody oraz energii elektrycznej. Projekt przewiduje powiększenie rozmiarów płyty głównej boiska, trybuny dla kibiców, budowę bieżni 3-torowej oraz utwardzenie terenu pod parkingi oraz oświetlenie. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to październik 2014 r. Wartość całkowitą inwestycji oszacowano na ponad 780 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 500 tys. zł. W kwietniu 2013 r. wniosek otrzymał pozytywną opinię Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD i został skierowany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski.


Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowcu.

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Obrowcu” za pośrednictwem Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Operacja dotyczy wymiany części okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia jej w stoły (10 szt.) i krzesła (80 szt.), a także instalacji na budynku kolektora słonecznego. Planowany termin zakończenia realizacji operacji to czerwiec 2014 r. Wartość całkowitą inwestycji oszacowano na niemal 40 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 25 tys. zł. W kwietniu 2013 r. wniosek otrzymał pozytywną opinię Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD i został skierowany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski.


Budowę wodociągu w miejscowości Brodzica.

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Brodzica i pompownia wody w m. Obrowiec”. Cel operacji to Poprawa warunków życia mieszkańców wraz z poprawą infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w m. Brodzica z pompownią w m. Obrowiec. Zakres operacji obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ponad 12 km i niemal 2 km przyłączy wodociągowych, budowę pompowni wody w Obrowcu i zaopatrzenie w wodę 67 gospodarstw domowych. Całkowita wartość operacji, wskazana we wniosku o dofinansowanie wynosiła niemal 1,5 mln zł, w tym planowana wysokość pomocy ze środków EFRROW to ponad 800 tys. zł (75% kosztów kwalifikowalnych). Planowany termin zakończenia realizacji operacji to wrzesień 2014 r.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że na mocy decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z końca lutego 2013 r. Gmina Hrubieszów może dodatkowo liczyć na preferencyjną i częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW na realizację tej inwestycji.


Gmina Hrubieszów wystąpiła również o przyznanie płatności (refundacji) do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za zrealizowane przez siebie projekty na:

  1. „Zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Hrubiewszów” (działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW), w skład którego wchodzą: ciągnik, przyczepa kontenerowa i kontener do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę: 155.250,00 zł.
  2. „Modernizację pomieszczenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Masłomęczu na potrzeby społeczności lokalnej” (działanie: „Odnowa i rozwój wsi” PROW), polegającą na zaadaptowaniu pomieszczenia byłego garażu OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej, na kwotę: 52.160,00 zł.
  3. I etap inwestycji „Budowa wodociągu na terenie Gminy Hrubieszów z zapewnieniem odbioru ścieków”, w ramach której wybudowano wodociąg dla miejscowości: Husynne, Moroczyn, Dziekanów i Brodzica oraz zakupiono beczkę asenizacyjną, na kwotę: 899.520,00 zł.


Gmina otrzymała również płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za zrealizowaną przez siebie w 2012 r. operację pn.: „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kozodawach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na kwotę: 196.906,00 zł.


Ostatnio Gmina Hrubieszów ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.: „Remont i modernizacja świetlicy w Koble”, na którą Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otwarcie ofert wykonawców ma nastąpić w dniu 6 kwietnia 2013 r.

 

 

Wójt  Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki