Gmina Trzeszczany: Dożynki Parafialno – Gminne Nieledew 2013. Regulaminy konkursów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami na „Stoisko promujące sołectwo” oraz na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” w czasie Dożynek Parafialno – Gminnych Nieledew 2013.

Reklamy

Regulamin Konkursu na „Stoisko promujące sołectwo”

Dożynki Parafialno-Gminne Nieledew

25 sierpnia 2013 roku

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

2. Udział w konkursie jest dobrowolny dla wszystkich sołectw gminy Trzeszczanyuczestniczących w Dożynkach Parafialno – Gminnych w Nieledwi w dniu 25 sierpnia 2013 roku..

3. Cel konkursu:

– Prezentacja bogactwa zasobów artystycznych, rzemieślniczych i kulinarnych w celupopularyzacji i podtrzymywaniu tradycji i kultury ludowej;

– Promocja produktów lokalnych i wszelkiej działalności artystycznej w obrębie danegosołectwa gminy Trzeszczany.

– Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego stoiska .

4. Kryteria oceny:

Komisja dokona wyboru najładniejszego stoiska dożynkowego promującego dane sołectwooceniając:

– kompozycję przestrzenną stoiska;

– sposób promocji stoiska;

– wartości artystyczne wyeksponowane na stoisku;

– ogólny wyraz estetyczny stoiska, jego jakość i zastosowane wzornictwo;

– prezentacja produktów kulinarnych ( sposób prezentacji, opis);

– nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoiska.

5. Jury powołane przez organizatora dokona oceny, przyznając trzy pierwsze nagrody oraz wyróżnienia.

 


Regulamin Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” 

o Nagrodę Wójta Gminy Trzeszczany

 

Miejsce Konkursu – NIELEDEW /Dożynki Parafialno-Gminne/

Termin Konkursu – 25 sierpnia 2013 roku

 

Organizator Konkursu

1. Wójt Gminy Trzeszczany

2. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach


Cel konkursu

1. Kultywowanie i popularyzacja tradycji oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

3. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

4. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

Zakres przedmiotowy

Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.

Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą we mszy św. dożynkowej, korowodzie dożynkowym i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych w dniu 25 sierpnia 2013roku.


Komisja konkursowa

Komisję Konkursową powołuje organizator.

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Kryteria oceny

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.

2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.

4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – od 0 do 5 pkt.

 

Warunki uczestnictwa

W Konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa wieńcowa reprezentująca dane sołectwo gminy Trzeszczany.

Wieńce nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemoc i nienawiść.

Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich przenoszenie.

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie przewiduje się przyznanie nagród za I,II,III miejsce oraz wyróżnień.

Wieniec, który zajmie I miejsce będzie reprezentował Gminę Trzeszczany na Dożynkach Powiatowych w Jarosławcu.

 

Uwagi końcowe

Udział w Konkursie na Wieniec Dożynkowy należy zgłosić do 13 sierpnia 2013roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.

Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady zawarte w Regulaminiei w pełni je akceptują.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

Wszelkie zapytania w sprawie Konkursu prosimy kierować do:

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, tel. 84 65 75 079.

 

źródło: GOK Trzeszczany