Gmina Werbkowice: Zamknięcie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów w Hostynnem i Sahryniu. Informacja o odpadach

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że z dniem 20 czerwca br. został zamknięty Wiejski Punkt Gromadzenia Odpadów w Hostynnem i Sahryniu i zlikwidowany dotychczasowy system zbiorowego zbierania odpadów komunalnych w tych punktach.

Reklamy

Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 listopada 2012 r. w miejscu dotychczasowych Wiejskich punktów Gromadzenia odpadów utworzono Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które zostaną otwarte od dnia 20 września 2013r. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do punktów tych mogą trafiać tylko odpady komunalne selektywnie zebrane: odpady elektryczne w tym AGD, budowlane, opony, zużyte meble, szkło, plastik, leki i chemikalia.


Informacja o odpadach – poziomy odzysku

 

Na podstawie art. 3 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz. 391 z późn.zm) Wójt Gminy Werbkowice informuje:

 

1) Podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce tel. 84 661-93-70.

Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych jest:

 

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce tel. 84 661-93-70.

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów tel. 84/ 6962607.

 

 

2) Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania jest: Gminne Składowisko Odpadów w Łaskowie, gm. Mircze.

 

3) osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2012 wyniosły:

 

a) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 63,60%

(dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 75 %)

 

b) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,tworzyw sztucznych i szkła – 15,12 %

(wymagany poziom w 2012 roku – 10 %);

 

3) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą prowadzone przez Gminę Werbkowice w miejscowościach : Sahryń i Hostynne.

Godziny przyjęć odpadów: od godz. 9.00-19.00 w porze letniej i od 9.00 do 17 w porze zimowej.

 

5) podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach

sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać także do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sahryniu i Hostynnem.