Gotowi na pracę – projekt dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Gotowi na pracę”, realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklamy

Projekt „Gotowi na pracę” realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

Grupę docelową projektu stanowi: 30 osób (60 os. w całym projekcie) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: min. 24 osoby (48 osób w całym projekcie) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności oraz max. 6 osób (12 w całym projekcie) z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, z terenu województwa lubelskiego. W tym: 70% tj. 21 osób, stanowią osoby bierne zawodowo; 20% tj. 6 osób stanowią osoby bezrobotne; 10% tj. 3 osoby stanowią osoby poszukujące pracy.

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:

ETAP I: 01.07.2021 r. – 31.03.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30;

ETAP II: 01.04.2022 r. – 31.12.2022 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 30.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (4h indywidualnego doradztwa zawodowego oraz 4h indywidualnych spotkań z psychologiem dla każdego UP). W ramach zadania dla każdego UP powstaną Indywidualne Plany Drogi Życiowej
i Zawodowej (IPDŻiZ) w formie Indywidualnych Planów Działania. Każdy UP zostanie szczegółowo zdiagnozowany przez psychologa i doradcę zawodowego w zakresie m.in. jego sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, osobowości, mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych. IPDŻiZ pozwolą skoncentrować wsparcie oraz indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pobudzą motywację do zmiany, a także wyposażą UP w kwalifikacje i umiejętności spójne z ich możliwościami i predyspozycjami.

2. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe- warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (24h/grupa). W ramach zadania UP uzyskają albo rozwiną kompetencje niezbędne na rynku pracy w zakresie planowania ścieżki kariery. Zajęcia przyczynią się także do rozwoju umiejętności społecznych uważanych za istotne w sprawnym funkcjonowaniu w miejscu pracy, takich jak np.: rozwijanie kompetencji interpersonalnych, umiejętności współdziałania z ludźmi, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Każdy UP weźmie udział w następujących warsztatach:

 • Warsztat dotyczący zawodowych kompetencji interpersonalnych (6h zegar./2 dni/grupa 10 os.),przykładowe zagadnienia: komunikacja interpersonalna, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony itp.;
 • Warsztat dotyczący rynku pracy (6h zegar. /1 dzień/grupa 10 os.), przykładowe zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowych, metody podnoszenia kwalifikacji itp.
 • Warsztat dotyczący autoprezentacji (6h zegar./1 dzień/grupa 10 os.), przykładowe zagadnienia: jak dobrze zaprezentować się pracodawcy, zasady prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstsze pytania na rozmowie, procesy rekrutacji, panowanie nad stresem itp.

3. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. W ramach zadania, każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych (średnio 100h zegarowych/1uczestnik, tj . 20 sesji, czyli 20 dni po 5 godzin zegarowych/ 1 os). Szkolenia i tematyka zostaną dostosowane do wyników zdiagnozowanych w IPDŻiZ, potrzeb szkoleniowych, oczekiwań i braków kwalifikacyjnych UP,
a także do potrzeb lokalnego rynku pracy.

4. Indywidualne pośrednictwo pracy (5h zegar. /1 dzień/osoba) – W ramach zadania, Doradca przygotuje wstępne oferty stażu i pracy odpowiednie dla uczestnika projektu i podejmie działania w celu organizacji spotkania (rozmowy kwalifikacyjnej) UP – pracodawca, pomoże przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać cv i list motywacyjny.

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy uczestnik projektu odbędzie trzymiesięczny staż zawodowy. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

DODATKOWO –każdemu UP, przez cały okres udziału w projekcie bieżące wsparcie w celu wdrożenia założeń Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej zapewni MENTOR (wolontariusz), w zależności od potrzeb średnio 42h/1 os, tj. 6h/1 m-c/1 os. Mentor zapewni uczestnikom wsparcie motywacyjne, pomagając rozwiązać bieżące problemy i przezwyciężać obawy i trudności, aby każdy UP mógł skutecznie realizować IPD.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (9,60/h netto)1
 • stypendium stażowe (1536,50 zł netto/ miesiąc)1
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik/skrypt).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu www.gnp.crb.lublin.pl

1) Zgodnie z Wytycznymi stypendium stażowe miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. na dzień składania wniosku.

­

(info, grafika: CRB Lublin)


Zobacz też:

Zrzut z drona. Nielegalna dostawa z powietrza przejęta przez Straż Graniczną – ZDJĘCIA

Zrzut z drona. Nielegalna dostawa z powietrza przejęta przez Straż Graniczną – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie