Historia mojej małej Ojczyzny

Konkurs

Reklamy

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zaprasza do uczestnictwa w konkursie historycznym „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

organizowanego przez

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

I. Organizator:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady olimpiad i konkursów, o których stanowi Zarządzenie NR 23 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 1992 roku.

II. Współorganizatorzy

Wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, oraz te spośród szkół podstawowych które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Patronat Honorowy:

Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Ks. dr Bp. Wacław Depo;

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, Stanisław Oleksiak.

III. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej;

– kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje medialne.

IV. Organizacja konkursu:

– Przedmiotem konkursu jest m.in :

-zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

-zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Konkurs składa się on z dwóch etapów: – szkolnego (etap I) i międzyszkolnego (etap II)

Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania bibliografii przygotowanej przez organizatora konkursu, stanowiącej załącznik do regulaminu. Regulamin konkursu i bibliografia zostaną udostępnione m.in. na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 9 września 2011r.(załączniki).

ETAP SZKOLNY

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik, prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza).

Opracowanie może zawierać niezbędne : tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje oceny prac konkursowych, uwzględniając :

– poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,

– kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę (sugeruje się dwuczęściowy tytuł, treść powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie do tematu, jego rozwinięcie, oraz wyraźnie zaakcentowane zakończenie),

– dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym podobne.

– kompozycję i język pracy,

– estetykę wykonania.

Prace, które spełniły wyżej wymienione warunki powinny być nadesłane do dnia 27 września 2011 roku na adres: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/128, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Konkurs historyczny”.

Razem z pracami należy wysłać protokoły z eliminacji szkolnych , z podaniem następujących danych: ilość uczniów biorących udział w konkursie na etapie szkolnym, opiekunów, nauczycieli, prowadzących. Do prac należy także dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1), zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, medialne, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załącznik 2 lub 3).

Rozpatrywane będą jedynie te prace, które zostaną nadesłane za pośrednictwem szkół, placówek oświatowych. Organizator rozumiejąc obciążenie szkół działalnością edukacyjną związaną m.in. z konkursami i olimpiadami przedmiotowymi, dopuszcza możliwość indywidualnego zgłoszenia uczestników konkursu po wcześniejszym poinformowaniu Dyrekcji szkoły i przesłaniu przez nich zgłoszenia i pracy z pominięciem etapu I.

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.

ETAP MIĘDZYSZKOLNY

1. Komisja, która oceni nadesłane prace zostanie powołana w miesiącu lipcu 2011r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Zadaniem komisji będzie m.in. poinformowanie dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach, co nastąpi w terminie do 11 października 2011 roku.

W przypadku nieprzystąpienia szkoły do pierwszego etapu konkursu, dopuszcza się przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie do oceny przez w/w Komisję . ( patrz : etap szkolny).

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Decyzje Komisji Konkursowej etapu międzyszkolnego są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz (w miarę możliwości) opublikowane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu przekazanego mediom oraz umieszczonego na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Laureaci, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

VI Nagrody:

– Aparaty fotograficzne (cyfrowe)- zwycięscy poszczególnych kategorii.

– Programy komputerowe (edukacyjne);

– Drukarki;

– Odtwarzacze MP3;

– Bezprzewodowe zestawy- klawiatura plus wraz z optyczną myszką.

– Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymują dyplomy.

– Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 14 października 2011 roku.

VII Uwagi końcowe

Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, historii, informatyki oraz wychowawców klas, o rozpropagowanie konkursu w szkołach, placówkach oświatowych. Młodzież zachęcamy do licznego udziału.

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez:
Teresa Kręglicka- sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 0846776556 (poniedziałek-piątek 9.00-13.00)
Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 501589888

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA – plik do pobrania »