Horodło: II Konkurs Poetycki im. Wiery Kucharskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle ogłasza II Konkurs Poetycki im. Wiery Kucharskiej. Celem konkursu jest kreowanie poetyckiej wizji Horodła oraz Ziemi Horodelskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno nadbużańskich krajobrazów Łuszkowa.

Reklamy

Regulamin II Konkursu Poetyckiego im. Wiery Kucharskiej

Cele konkursu:

Kreowanie poetyckiej wizji Horodła oraz Ziemi Horodelskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno nadbużańskich  krajobrazów Łuszkowa.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do twórców nie należących do związków literackich, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Na konkurs nadesłać należy 3 wcześniej nie publikowane utwory, w tym 2 utwory realizujące pierwszy cel konkursu oraz 1 utwór nawiązujący tematycznie do piękna krajobrazów Łuszkowa.

3. Utwory oznaczone godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu, nadesłać należy w terminie do dnia 31maja 2012r. (decyduje data stempla pocztowego). Do zestawu należy dołączyć dane adresowe autora, w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem.

4. Utwory należy nadsyłać na adres: GMINNY OŚRODEK KULTURY W HORODLE, UL. HRUBIESZOWSKA 1, 22-523 HORODŁO.

 

Nagrody :

1. Cały zestaw utworów: za miejsca I, II i III oraz za 3 wyróżnienia, przewiduje się nagrody rzeczowe i upominki.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 

Podsumowanie konkursu:

Rozstrzygnięcie  nastąpi w lipcu 2012 r., podczas wieczornicy poświęconej wspomnieniu życia i twórczości poetki patronującej konkursowi (dokładna data i godzina podana zostanie w zawiadomieniach skierowanych do laureatów konkursu).

 

Postanowienia końcowe:

1. Prace przysłane na konkurs nie będą autorom zwracane.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania tekstów w wydawnictwach okazjonalnych.

3. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu na podsumowanie konkursu i ewentualnego noclegu.