I Lubelska Konferencja Samorządowa Prawa i Sprawiedliwości „Lubelskie – Czas przyspieszyć”

19 października 2013 roku na Zamku Lubelskim odbyła się I Lubelska Konferencja Samorządowa Prawa i Sprawiedliwości „Lubelskie – Czas przyspieszyć”, zorganizowana przez najwyższy organ polityczny PiS w województwie lubelskim – Lubelską Radę Regionalną Prawa i Sprawiedliwości.

Reklamy

Wśród ponad 300 uczestników konferencji byli członkowie w/w LRR PiS, w tym parlamentarzyści, samorządowcy PiS wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, działacze struktur terenowych PiS funkcjonujący w strukturach samorządowych.

Konferencję rozpoczęło powitanie zebranych przez Wiceprzewodniczącego LRR – posła Krzysztofa Michałkiewicza i odczytanie listu Pana Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Z aprobatą spotkały się słowa podkreślające znaczenie samorządu, postulat  zrównoważonego rozwoju regionów Polski, uwzględnienie potrzeb Lubelszczyzny w programie ogólnopolskim PiS oraz zapowiedź zmian usprawniających państwo w celu zapewnienia dobrego wykorzystania funduszy unijnych.

Cele konferencji przedstawił Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS – poseł Sławomir Zawiślak. Podkreślił, że jej celem jest podniesienie najważniejszych problemów i możliwości, ważnych dla skutecznego uruchomienia rozwoju gospodarczego całej Lubelszczyzny, konsolidacja środowiska politycznego, także licznych sympatyków naszej partii, na rzecz skutecznej realizacji naszego programu dla województwa oraz wejście w ostateczną fazę przygotowań do przejęcia odpowiedzialności za Województwo Lubelskie w przyszłym roku.

Konferencja była także swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych prac LubelskiejRady Regionalnej PiS, jednocześnie ma zmobilizować środowisko do dalszego działania na rzecz regionu także w kontekście wypracowanych wniosków pokonferencyjnych. Poseł Zawiślak podkreślił, że będą one ważne także dla aktualizacji posiadanego przez PiS programu samorządowego dla województwa lubelskiego. Stwierdził, że dla prac programowych ważne jest również dotychczasowe aktywne uczestnictwo LRR PiS w procesie konsultacji najważniejszych dokumentów gospodarczych na nową perspektywę finansową UE tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnej Strategii Innowacji. 

Pan Przewodniczący przypomniał główne tezy stanowisk LRR PiS dotyczące procesu konsultacji wymienionych dokumentów. Podkreślił merytorycznie uzasadnione krytyczne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do działań Zarządu Województwa Lubelskiego, przypomniał krytyczną ocenę realizacji programów unijnych na terenie województwa lubelskiego w okresie 2007 – 2013r oraz zapewnił, że pomimo odrzucenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego złożonej przez LRR PiS w marcu br. propozycji współpracy na rzecz rozwoju województwa, jej członkowie nadal będą aktywni w konstruowaniu prorozwojowych propozycji dla regionu. 

W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych w 2014 roku, organizatorzy konferencji przedstawili część uwarunkowań lokalnych i regionalnych programów wyborczych. Jednym z ważniejszych z nich jest wykorzystanie środków finansowych z nowej perspektywy finansowej UE 2014 -2020. Z punktu widzenia opracowania programów wyborczych ważna jest znajomość szans i zagrożeń dla jednostek samorządu terytorialnego w wykorzystaniu wspomnianych środków.

Wspomniana problematyka poruszana została w wystąpieniach gości konferencji. Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego omówił szanse i zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo braku środków w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego na wkład własny do projektów w ramach tego programu. Jest to tym większe zagrożenie, gdyż zaostrzane są reguły wydatkowania przez Ministra Finansów, ponadto zagrożeniem jest zapowiedź nowelizacji tzw. ustawy janosikowej. 

Kolejnym mówcą był Bartłomiej Telejko, doradca Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów w PE. Mówił o szansach i zagrożeniach nowej perspektywy finansowej. Podkreślił konieczność uwzględnienia w projektach elementów związanych z innowacyjnością oraz gospodarką niskoemisyjną. Podkreślił znacznie trudniejsze warunki wykorzystania pieniędzy unijnych na terenach słabo uprzemysłowionych do jakich zalicza się województwo lubelskie. Jako szansę określił 60 % podział środków na poziomie regionu, utrzymanie dotychczasowego poziomu wkładu własnego, utrzymanie kwalifikowalności podatku VAT oraz zastępowalność projektów. Kolejny mówca Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk przedstawił bardzo trudną sytuację finansów publicznych państwa i samorządów jako poważne zagrożenie dla realizacji projektów unijnych, szczególnie w kontekście rewizji budżetu UE pod koniec 2016 roku. Bardzo krytycznie odniósł się do kierunków polityki finansowej i gospodarczej realizowanej przez koalicję PO-PSL.

Miejsce Samorządu Terytorialnego w nowej perspektywie finansowej UE przedstawił Artur Soboń, radny Województwa Lubelskiego. Wskazywał on rozwiązania, które pozwolą w dużo większym stopniu wykorzystać do rozwoju regionu środki Unii Europejskiej. Zadał też pytania – Dlaczego pomimo wydanych już ponad 24 mld złotych bezrobocie rośnie, wskaźniki makroekonomiczne stoją w miejscu, inwestujemy najmniej w Polsce i najszybciej się starzejemy? Dlaczego mimo ponad miliarda złotych wydanych dla przedsiębiorców trudno wskazać na jakiś innowacyjny sukces lubelskiej gospodarki? Mimo, że kolejna perspektywa finansowa będzie dla samorządów trudniejsza, to należy na nowo opracować strategię wspierania innowacji, transferu technologii, przyciągania inwestorów, reindustrializacji regionu, a także dokonać weryfikacji instytucjonalnego wsparcia, tak aby po roku 2020 Województwo Lubelskie było liderem także w wykorzystaniu środków z programów krajowych: Inteligentny Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Europoseł Janusz Wojciechowski przedstawił negatywne skutki efektów negocjacyjnych koalicji PO-PSL na płaszczyźnie Wspólnej Polityki Rolnej dla Lubelszczyzny jako ważnego uwarunkowania lokalnych programów wyborczych. 

Wagę regionalnych i lokalnych programów PiS jako odpowiedź na realne potrzeby wyborców przedstawił Andrzej Pruszkowski, przewodniczący Klubu Radnych PiS Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zwrócił uwagę na potrzeby ścisłej współpracy przy tworzeniu lokalnych programów wyborczych na poziomie powiat- gmina i region- powiat. Podkreślił potrzebę aktywnej współpracy przy tworzeniu programu regionalnego Lubelskiej Rady Regionalnej PiS i struktur powiatowych partii. Za LRR PiS zaapelował również do wszystkich samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki itp. o aktywność w procesie konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Lokalne problemy samorządów przedstawili kolejni mówcy: Starosta powiatu włodawskiego – Wiesław Holaczuk, janowskiego – Jerzy Bielecki, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szostek, Jerzy Szwaj oraz Marek Wojciechowski radny Województwa Lubelskiego. Zwrócili oni szczególną uwagę na bardzo złą kondycję finansową m.in. powiatów, które bez zmiany zasad ich finansowania w minimalnym stopniu będą mogły korzystać z nowej perspektywy finansowej UE.

Po dyskusji przyjęto stanowisko I Lubelskiej Konferencji Samorządowej PiS.

 


Stanowisko I Lubelskiej Konferencji Samorządowej Prawa i Sprawiedliwości

Województwa Lubelskiego

przyjęte w dniu 19 października 2013 roku 

Parlamentarzyści i Samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości Województwa Lubelskiego zgromadzeni na I Lubelskiej Konferencji Samorządowej wyrażają przekonanie o konieczności rzetelnego i kompetentnego przygotowania regionu do jak najbardziej efektywnego wykorzystania szans związanych z nadchodzącą nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Jednocześnie, po głębokiej analizie projektów dokumentów sporządzonych przez rządzącą koalicję PO-PSL, stwierdzają, iż obecna władza regionu nie dysponuje potencjałem koniecznym do sprostania temu wyzwaniu.

Pomimo porażki negocjacyjnej na płaszczyźnie europejskiej rządzących obecnie Polską sił politycznych – w szczególności na płaszczyźnie Wspólnej Polityki Rolnej – jesteśmy przekonani, że środki, jakie w nowej perspektywie zostaną przeznaczone dla naszego województwa mogą wpłynąć na znaczącą poprawę stanu infrastruktury, poprawę skomunikowania wewnętrznego i zewnętrznego Lubelszczyzny, pokonanie barier informatycznych, wsparcie przedsiębiorców i rolników, oświaty, nauki, kultury oraz wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej regionu w skali państwowej i globalnej. Chcemy, by środki te wsparły także niezbędny dla poprawy sytuacji na rynku pracy i przyspieszenia wzrostu gospodarczego proces reindustrializacji regionu oraz poprawiły warunki działalności gospodarczej dla przedsiębiorców.

Zrealizowanie wyznaczonych celów nastąpi jedynie wtedy, gdy władze naszego województwa we właściwy sposób przygotują dokumenty programowe, będące podstawą negocjacji z reprezentantami Rządu RP oraz władzami Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa zakończy się sukcesem dla mieszkańców naszego województwa jedynie w warunkach przejęcia odpowiedzialności za sprawy publiczne przez ludzi potrafiących właściwie artykułować dobro wspólne, reprezentować interesy Lubelszczyzny oraz profesjonalnie i efektywnie zaspokajać potrzeby, kierując się zasadami pomocniczości, solidaryzmu społecznego i zrównoważonego rozwoju państwa.

Oceniając skuteczność działań obecnej ekipy rządzącej naszym regionem podkreślamy niepokojący chaos inwestycyjny, zadłużenie wielu szpitali , potęgujący się kryzys przedsiębiorstw, w tym transportu zbiorowego, fatalne wskaźniki wdrażania nowych technologii informacyjnych. Podkreślamy nieskuteczne prowadzenie walki z bezrobociem, wykluczeniem społecznym oraz brakiem odpowiedniego wsparcia osób niepełnosprawnych, które są przecież pełnoprawnymi obywatelami naszego województwa. Następstwem tych zjawisk jest swoista przepaść cywilizacyjna między naszym województwem a centrum Polski oraz najbogatszymi regionami w Europie. Standardy życia codziennego w miastach i wioskach naszego regionu nie uległy znaczącej poprawie. Utrzymuje się negatywny trend demograficzny i migracyjny. Lubelszczyzna się wyludnia, emigruje z niej do innych miast oraz za granicę kolejne pokolenie, nie widząc szansy na dobre życie w regionie. Za zaistniały stan odpowiedzialność polityczną ponoszą stronnictwa od lat sprawujące władzę w naszym Województwie – Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości w drodze negocjacji z UE udało się zapewnić korzystne algorytmy podziału środków europejskich, które – gdyby były dobrze wykorzystane – powinny zapewnić silny impuls rozwojowy kraju, umożliwiający osiągnięcie przez Lubelszczyznę wskaźników ekonomicznych i społecznych właściwych dla innych regionów Rzeczypospolitej. Sześć lat rządów PO i PSL, mimo skonsumowania znacznych pieniędzy zewnętrznych, nie doprowadziły do wykorzystania tej szansy.

Jako partia ludzi otwartych na potrzeby kraju ale i naszych małych ojczyzn deklarujemy, iż jesteśmy gotowi w szerokim dialogu społecznym wnieść do lubelskiego programu regionalnego postulaty i oczekiwania wyrażane przez lokalne i regionalne środowiska społeczne, bez udziału których nie będzie możliwe efektywne wykorzystanie środków dostępnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Niestety, dotychczasowa praktyka funkcjonowania rządzącej obecnie koalicji PO-PSL nie pozwala mieć nadziei, że oficjalnie zgłaszane przez nas postulaty zostaną uwzględnione.

Wyrażamy zatem gotowość do przejęcia odpowiedzialności za losy naszego regionu. W tym celu rozpoczynamy kulminacyjny etap prac programowych, zmierzających do urzeczywistnienia autentycznego rozwoju Lubelszczyzny.

 

Inf i fot. PiS