23 lipca 2024

II przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonego w Turkowicach

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Hrubieszowskiego, położonego w obrębie Turkowice. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00.

Reklamy

II przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości położonego w obrębie Turkowice


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza: 

Reklamy

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości 
stanowiącego własność Powiatu Hrubieszowskiego, 
położonego w obrębie Turkowice

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki uczestnictwa w przetargu:

Reklamy

Przedmiotem przetargu jest kompleks nieruchomości po zlikwidowanym Zespole Szkół im. J. Poniatowskiego w Turkowicach, stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego o łącznej pow. 30,5715 ha, posiadających uregulowany stan prawny KW Nr ZA1H/00066484/7 oraz KW Nr 52418. Nieruchomości gruntowe wraz z budynkami i innymi obiektami budowlanymi położone są w cichym i urokliwym miejscu nad rzeką Huczwą w otoczeniu lasów, co powoduje iż teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami wypoczynkowymi i turystycznymi. Atrakcyjność tego miejsca podnosi jego bogata historia. W skład nieruchomości wchodzi zespół dawnego monastyru prawosławnego, który mimo utraty pierwotnej funkcji zachował pierwotny układ przestrzenny oraz oryginalną formę architektoniczną.

W skład tegoż kompleksu wchodzą:

– budynek poklasztorny wybudowany ok. 1912 roku, piętrowy, podpiwniczony o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej. Pow. użytkowa wynosi 1181,48 m2. Jest on wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. Dotychczas mieściła się w nim szkoła. Budynek wchodzi w skład zespołu dawnego monastyru prawosławnego w Turkowicach wpisanego do rejestru zabytków za Nr A/1589, zlokalizowanego na dz. ozn. nr 557/30 o pow. 7,1299 ha. Na przedmiotowej działce znajdują się również: parterowy budynek konstrukcji murowanej (sala gimnastyczna), wybudowany w 1973r. o pow. użytkowej 467 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. ; murowany parterowy budynek czynnej hydroforni (rok budowy 1967) o pow. użytkowej 49,27 m2; osadnik Imhoffa służący do odprowadzania ścieków a także zespół boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkówki. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice działka oznaczona jest symbolem planu E.40.US – teren usług sportu; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– budynek poklasztorny (internat męski) wybudowany ok. 1910 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej o pow. użytkowej 1092 m2. Budynek wchodzi w skład zespołu dawnego monastyru prawosławnego w Turkowicach wpisanego do rejestru zabytków za Nr A/1589, zlokalizowanego na dz. ozn. nr 557/28 o pow. 1,0541 ha. Zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice działka oznaczona jest symbolem planu E.38.ZL – tereny lasów; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– budynek internatu żeńskiego wybudowany w roku 1972 o pow. użytkowej 2704 m2. Jest to budynek trzypiętrowy, konstrukcji murowanej z cegły i pustaków, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. Na parterze budynku mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej (obciążenie umową zawartą na czas określony (w akcie notarialnym zostanie zawarty zapis dotyczący kontynuacji działalności prowadzonej przez WTZ przez czas trwania umowy). Budynek zlokalizowany jest na dz. ozn. nr 557/27 o pow. 0,2045 ha. Zgodnie z MPZP działka oznaczona jest symbolem planu E.42.UO – teren usług oświaty; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– budynek murowanej kotłowni. Rok budowy 1973, pow. użytkowa 100,72 m2, zlokalizowany na dz. nr 557/26 o pow. 0,0681 ha, Zgodnie z MPZP działka oznaczona jest symbolem planu E.42.UO – teren usług oświaty; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– budynek warsztatu konstrukcji murowanej, wybudowany w 1973 roku o pow. użytkowej 611,73 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. zlokalizowany na dz. ozn. nr 557/52 o pow. 0,2988 ha. Na przedmiotowej działce znajduję się także stacja paliw płynnych (nieczynna) oraz magazyn smarów. Zgodnie z MPZP działka oznaczona jest symbolem planu 2.RM, RU – teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– dz. nr 557/29 o pow. 3,0600 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, położonym na terenie zalesionym. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice działka oznaczona jest symbolem planu E.38.ZL – tereny lasów; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– dz. nr 557/16 o pow. 0,4168 ha. Na nieruchomości zlokalizowana jest przeznaczona do likwidacji szklarnia. Zgodnie z MPZP działka oznaczona jest symbolem planu 2.RM, RU – teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; KW Nr ZA1H/00066484/7;
– dz. nr 193 o pow. 3,2400 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Ls IV, położona poza planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca użytki rolne i leśne; KW Nr 52418;
– dz. nr 301 o pow. 3,2400 ha. . Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Ł V, położona poza planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca użytki rolne; KW Nr 52418;
– dz. nr 369 o pow. 2,2500 ha. . Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł V, W, teren podmokły położona poza planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca użytki rolne; KW Nr 52418;
– dz. nr 557/47 o pow. 1,8816 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Łs IV, R IV a. Zgodnie z MPZP oznaczona jest symbolem planu E.39.ZP – tereny zieleni urządzonej, KW Nr 52418;
– dz. nr 557/50 o pow. 9,8843 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ps IV, Ls IV. Zgodnie z MPZP oznaczona jest symbolem planu E. 38.ZL – tereny lasów, KW Nr 52418;
– dz. nr 557/31 o pow. 0,0022 ha, dz. nr 557/32 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 557/33 o pow. 0,0018 ha, dz. nr 557/34 o pow. 0,0035 ha, dz. nr 557/35 o pow. 0,0036 ha, dz. nr 557/36 o pow. 0,0021 ha, dz. nr 557/37 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/38 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/39 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/40 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/41 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/42 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/43 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 557/44 o pow. 0,0026 ha – są to działki niezabudowane wydzielone pod budowę garaży oraz dz. nr 557/45 o pow. 0,0490 ha niezabudowana, przeznaczona pod plac manewrowy. Zgodnie z MPZP przedmiotowe działki są oznaczone symbolem planu 1.RM, RU – teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych; KW 52418.

1. Do nieruchomości budynkowych wpisanych do rejestru zabytków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku w terminie 5 lat od daty nabycia.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.693.811,00 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.III.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.).

3. Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 184.690,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Wadium należy uiścić w pieniądzu w terminie do dnia 17 kwietnia 2013 roku na konto Starostwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zamościu Nr 12 1020 5356 0000 1102 0143 5817 lub w kasie Starostwa ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 do godz.: 1400. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w konto lub dzień wpłaty w kasie organu.

5. Przy sprzedaży, w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 25 % zgodnie z Uchwałą Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 października 2012 roku.

6. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu na nabywcę przedmiotowej nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu (po zastosowaniu bonifikaty), pomniejszonej o wpłacone wadium. Wpłata powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

8. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne). Osoby fizyczne bądź ich pełnomocnicy winni okazać się dowodem osobistym. Ponadto w przetargu mogą wziąć udział osoby prawne, które winny się okazać aktualnym wypisem z właściwego rejestru, stosownymi pełnomocnictwami (dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji) a osoby reprezentujące podmiot powinny mieć przy sobie dowód osobisty a także spółki cywilne. W przypadku spółek cywilnych wymagane jest aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody osobiste wspólników. Na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden z nich z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

9. Z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego chętni mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala 1, pokój Nr 15.

Bliższych informacji udziela Wydział GKKiGN Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
Tel. (84) 696 50 68 wew. 59