III edycja konkursu historycznego o żołnierzach AK

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość ogłosiło trzecią już edycję konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Reklamy

Szczegółowe informacje n/t konkursu (Regulamin konkursu historycznego) zostały przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium. Powyższe informacje zostaną także przekazane -w miarę możliwości- drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/ Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz tych spośród szkół, które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, a funkcjonują na terenie działania Okręgu.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – ks. Bp Marian Rojek oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Ciechanowski.

Pragniemy poinformować, iż ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 17 września 2012r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście do dnia 15 października 2012 roku do siedziby Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem  ,,Konkurs historyczny”. W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.

Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.  

Do dnia 23 października 2012 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 26 października 2012 roku. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione  atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, oraz (w miarę możliwości) opublikowane. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, lub z Prezesem Sławomirem Zawiślakiem- tel. 501 589 888).

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach  SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

organizowanego przez

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

 

I. Organizator:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady olimpiad i konkursów, o których stanowi Zarządzenie NR 23 MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 września 1992 roku.

 

II. Współorganizatorzy

Wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, oraz te spośród szkół podstawowych które noszą imiona Armii Krajowej lub jej dowódców i żołnierzy, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość tj. powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, części krasnostawskiego (Gminy: Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Rudnik, Żółkiewka) oraz Gminy Cieszanów, Narol, Stary Dzików z powiatu lubaczowskiego.

Patronat Honorowy:

Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Ks. Bp Marian Rojek;

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Ciechanowski.

 

III. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej;

– kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, prezentacje medialne.

 

IV. Organizacja konkursu:

– Przedmiotem konkursu jest m.in :

– zebranie, opracowanie i utrwalenie relacji świadków i uczestników związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy SZP- ZWZ – AK Inspektoratu Zamość w latach 1939 – 1956.

– zebranie i opracowanie (opis) dokumentów, pamiątek dotyczących ludzi, wydarzeń, miejsc związanych z historią w/w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Konkurs składa się on z dwóch etapów: – szkolnego (etap I) i międzyszkolnego (etap II)

Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania bibliografii przygotowanej przez organizatora konkursu, stanowiącej załącznik do regulaminu. Regulamin konkursu i bibliografia zostaną udostępnione  m.in. na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 17 września 2012r.(załączniki).

 

ETAP SZKOLNY

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik,  prezentacja, której objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza).

Opracowanie może zawierać niezbędne : tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy.

Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje oceny prac konkursowych, uwzględniając :

– poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,

 – kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę (sugeruje się dwuczęściowy tytuł, treść powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie do tematu, jego rozwinięcie, oraz wyraźnie zaakcentowane zakończenie),

– dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym podobne.

– kompozycję i język pracy,

– estetykę wykonania.

Prace, które spełniły wyżej wymienione warunki powinny być nadesłane do dnia 15 października 2012 roku na adres: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/128, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Konkurs historyczny”.

Razem z pracami należy wysłać protokoły z eliminacji szkolnych , z podaniem następujących danych: ilość uczniów biorących udział w konkursie na etapie szkolnym, opiekunów, nauczycieli, prowadzących. Do prac należy także dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1), zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników  niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, medialne, ogłoszenie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załącznik 2 lub 3).

Rozpatrywane będą jedynie te prace, które zostaną nadesłane za pośrednictwem szkół, placówek oświatowych. Organizator rozumiejąc obciążenie szkół działalnością edukacyjną związaną m.in. z konkursami i olimpiadami przedmiotowymi, dopuszcza możliwość indywidualnego zgłoszenia uczestników konkursu po wcześniejszym poinformowaniu Dyrekcji szkoły i przesłaniu przez nich zgłoszenia i pracy z pominięciem etapu I.

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.

 

ETAP MIĘDZYSZKOLNY

Komisja, która oceni nadesłane prace zostanie powołana w miesiącu wrześniu 2012r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość.  W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK.  Zadaniem komisji będzie m.in. poinformowanie dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach, co nastąpi w terminie do 23 października 2012 roku.

W przypadku nieprzystąpienia szkoły do pierwszego etapu konkursu, dopuszcza się przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie do oceny przez w/w Komisję . ( patrz : etap szkolny).

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Decyzje Komisji Konkursowej etapu międzyszkolnego są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz (w miarę możliwości) opublikowane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu przekazanego mediom oraz umieszczonego na stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Laureaci, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

 

VI  Nagrody:

– Aparaty fotograficzne (cyfrowe)- zwycięscy poszczególnych kategorii.

– Zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, urządzenia wielofunkcyjne – II miejsce

– Urządzenia multimedialne (np. dyktafon) – III miejsce

– Gry komputerowe – wyróżnienia

– Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymują dyplomy.  

– Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 26 października 2012 roku.

 

VII.  Uwagi końcowe

Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, historii, informatyki oraz wychowawców klas, o rozpropagowanie konkursu w szkołach, placówkach oświatowych. Młodzież zachęcamy do licznego udziału.

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez:

Teresa Kręglicka – sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 0846776556 (poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00)

Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 501589888.

 

Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA

KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Organizator: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość”

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

Imię i nazwisko……………………………………………………………

Klasa ………………… wiek……………

Pełne dane teleadresowe (miejsce zamieszkania, telefon/y, e – mail)

     …………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………

2. Nazwa i adres szkoły (wraz z e – mail) ……………………………………

     …………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna …………………………………….

     …………………………………………………………………………………

 

…………………………………….          ……………………………………………

data i podpis Uczestnika            pieczęć szkoły, placówki oświatowej

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia       mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

…………………………………………….

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 (wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 ………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach ZWZ – AK Okręgu Zamość oraz ich powojenne losy”. Organizowanego przez Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość wyrażam zgodę na bezpłatne publikację pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem          popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

…………………………………………….

data i podpis uczestnika