III edycja programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”

W dniu 14 stycznia br. Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła nabór do trzeciej edycji opartego o najlepsze światowe wzorce programu stypendialnego dla gimnazjalistów Marzenie o Nauce. To idealna szansa dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich o niższym poziomie zamożności na zyskanie doskonałego wykształcenia.

Reklamy

W tej edycji programu do obecnych Stypendystów dołączy kolejnych 80 gimnazjalistów, którzy będą kontynuować naukę w najlepszych polskich liceach. W ramach programu Stypendysta EFC objęty jest kompleksową, całoroczną opieką Fundacji. Otrzymuje zakwaterowanie i wyżywienie w mieście, w którym znajduje się prestiżowe liceum, nowoczesny sprzęt oraz niezbędne przybory szkolne. Ma także zapewnione lekcje języków obcych. Ponadto, opieka Fundacji wykracza poza sferę edukacji szkolnej – uczniowie realizują swoje pasje, uczestniczą w dodatkowych warsztatach oraz letnich i zimowych wyjazdach. Każdy ze Stypendystów EFC otrzymuje wsparcie profesjonalnego opiekuna oraz psychologa.

Pracownicy Fundacji odwiedzają rocznie 1250 gimnazjów wiejskich. Obecnie z programu korzysta 162 gimnazjalistów, docelowo ich liczba sięgnie 300. W roku 2012 19 Stypendystów pochodziło z województwa lubelskiego, między innymi z Chrzanowa, Braciejowic oraz z Malinówki. Większość Stypendystów EFC zamieszkuje w odległości 31–150 km od stolicy województwa. Średnia ocen po I semestrze nauki w III klasie gimnazjum wyniosła u nich 5,31, a średnia ocen z egzaminu gimnazjalnego Stypendystów EFC wyniosła 91,84 pkt na 100, co jest o 18% lepszym wynikiem niż średnia krajowa.

Nawiązujemy do najlepszych światowych wzorców oraz adaptujemy je do naszych realiów. Na przykład w jednej z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Wielkiej Brytanii część uczniów pochodzi z mniej zamożnych rodzin i gdyby nie wsparcie stypendialne, nie mieliby oni najmniejszej szansy na kontynuację nauki w najlepszych szkołach – mówi Igor Czernecki, syn założyciela, Członek Rady Fundacji EFC. To optymalna ścieżka, ponieważ zgodnie z filozofią naszego działania, zamiast przekazywać uczniom doraźną, jednorazową pomoc finansową, stwarzamy im szansę długofalowego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że takie podejście w ciągu kilku lat zaowocuje wymierną zmianą społeczną – dodaje Joanna Bochniarz, Prezes Zarządu Fundacji EFC.

Celem Fundacji jest zarówno jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do dorosłego życia, jak i zachęcenie ich do wspierania środowisk oraz społeczności, z których pochodzą. Program Marzenie o Nauce to pierwszy etap, później Fundacja EFC wspiera swoich podopiecznych w uzyskaniu wykształcenia wyższego na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych.

Stypendystami programu Marzenie o Nauce mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. O stypendium ubiegać się mogą gimnazjaliści mieszkający na stałe na wsi, którzy uzyskali w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum średnią ocen 4,75 i większą lub byli finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Dodatkowym kryterium jest średni dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 850 zł netto miesięcznie. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.pl do 1 kwietnia. Po tym terminie regionalni koordynatorzy odwiedzają kandydatów na Stypendystów EFC. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje niezależna Komisja, przy czym niezbędnym warunkiem jego otrzymania jest pomyślne przejście rekrutacji do wskazanego liceum.

EFC jest organizacją pożytku publicznego, wszystkie osoby, które chcą wesprzeć gimnazjalistów, mogą przekazać 1% podatku ( www.efc.edu.pl ). Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na pomoc stypendialną.

 


 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC została utworzona w lipcu 2009 roku przez Andrzeja Czerneckiego, syna Patrona Fundacji – Romana Czerneckiego.Fundację powołano z myślą o dalszej realizacji szczytnych celów Profesora Romana Czerneckiego, który w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) i okolicach. Misją Fundacji EFC jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, szczególnie tej niezamożnej, a co za tym idzie danie szansy na lepszy start kariery. Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa programy stypendialne – Marzenie o Nauce skierowany do młodzieży pragnącej się uczyć w najlepszych liceach w Polsce oraz program Wymarzone Studia adresowany do Stypendystów EFC myślących o studiach na najbardziej prestiżowych uczelniach.