Informacje z Gminy Hrubieszów

W dniu 8 lutego 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY HRUBIESZÓW – POLSKIE KWIATY, które będzie miało siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach.

Reklamy

Zebrani w liczbie 25 osób ustalili statut, a następnie podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia.

Został też wybrany zarząd w składzie:
prezes – Irena Czerwińska
wiceprezes – Danuta Kloc
skarbnik – Marzanna Szymczuk
sekretarz – Lucyna Antoniak
członek – Danuta Kozłowska

oraz komisja rewizyjna:
– Zofia Jadczuk,
– Krystyna Garbacz,
– Elżbieta Kisielewicz.

Stowarzyszenie będzie zrzeszać kobiety, szczególnie członkinie kół gospodyń wiejskich, które pragną aktywnie działać dla rozwoju gminy i swoich miejscowości.

Zarząd zaprasza wszystkie chętne kobiety do pracy w stowarzyszeniu jak również (na zasadzie członków wspierających) mężczyzn i osoby prawne.

Statut Stowarzyszenie zostanie zamieszczony na stronie www.hrubieszow-gmina.pl w zakładce „orgnizacje pozarządowe”, po rejestracji w sądzie.

***

KWITNĄCA GMINA

Akcja pod nazwą „KWITNĄCA GMINA” została zainicjowana przez Radę Gminną Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie i z uwagi na to, że spotkała się z przychylnością władz gminy, zostanie przeprowadzona już w bieżącym roku.

Realizatorami tej akcji będą głównie koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Hrubieszów, które obejmą swoim działaniem 30 miejscowości.

Do akcji tej zostali zaproszeni również sołtysi, a szczególnie z tych miejscowości, gdzie nie ma kół. Każda miejscowość wybierze inny rodzaj kwiatów, które zostaną zakupione i posiane wiosną br. Upiększą one każdą posesję, budynki użyteczności publicznej, skwery, place, figury. Kobiety mają nadzieję, że nikt z mieszkańców gminy nie odmówi udziału w tej akcji, tym bardziej, że podsumowaniem będzie ogłoszony na szczeblu gminy konkurs, który w regulaminie będzie uwzględniał udział sołectwa w akcji „Kwitnąca gmina”.

Wygląda na to, że gmina naprawdę będzie kwitnąca, skoro oprócz omawianej akcji powstało stowarzyszenie „Polskie Kwiaty”, które zamierza ubiegać się o fundusze na zakup nasion i sadzonek.

Jak dotychczas nikt w Polsce nie podjął się takiej akcji biorąc pod uwagę, że w gminie jest 38 miejscowości.

O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.

***

PLANY REMONTU GOK

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”.

Prace polegać będą na remoncie budynku GOK i obejmować będą: wyminę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściową wymianę podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę armatury sanitarnej.

Podniesieniu walorów wizualnych służyć będzie wykonanie prac malarskich wewnątrz obiektu.

Oprócz tego planuje się wymianę ogrodzenia i utwardzenia placu przy Ośrodku wraz z wyposażeniem w bramę i furtkę.

Ponadto zakupiony zostanie zestaw nagłośnienia oraz krzesła, termosy gastronomiczne i aparat cyfrowy.

Dzięki wyremontowaniu i wyposażeniu budynku GOK, umożliwione zostanie zwiększenie oferty, w tym o kompleksowe organizowanie różnego rodzaju spotkań i konferencji w zakresie kultury, co jest szczególnie istotne z uwagi na ograniczoność dostępu do tego rodzaju usług w powiecie hrubieszowskim.

Projekt, w przypadku dofinansowania, będzie realizowany w okresie: od 15 kwietnia do 30 grudnia 2008 r. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 720.372 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowi 80%, czyli 576.297 zł.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki