Internetowe Centrum w Horodle

W Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle rozpoczęło działalność Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe w ramach projektu Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na Wsi.

Reklamy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1a

Realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland sp.z o.o. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Centrum zostało wyposażone w 5 komputerów stacjonarnych, 1 komputer przenośny, videoprojektor z ekranem, system alarmowy, meble i materiały dydaktyczne.

***

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA CENTRUM

Zgodnie z założeniami, najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym:
udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia;
zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym;
udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet;
wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności;
organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów;
okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.

Dodatkowo na potrzeby Centrów zostanie udostępnione 2 700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów.

Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

Wszystkich chętnych Centrum zaprasza w godzinach: od poniedziałku do piątku 17.00 – 21.00
sobota – niedziela 12.00 – 22.00