Interpelacja w sprawie publikacji wykazów linii kolejowych wyłączanych z eksploatacji w grudniu 2013r.

Zapytanie poselskie posła Sławomira Zawiślaka w sprawie publikacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe wykazów linii kolejowych wyłączanych z eksploatacji w grudniu 2013r.

Reklamy

Szanowny Pan

Donald Tusk

Premier RP

 

Zapytanie poselskie w sprawie publikacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe wykazów linii kolejowych wyłączanych z eksploatacji w grudniu 2013r.

 

Lubelszczyzna jako region, który mam zaszczyt reprezentować posiada wg. społecznej także mojej oceny, słabo rozwiniętą sieć kolejową w porównaniu z innymi regionami naszego kraju. Z tym większym niepokojem analizuję plany zarządcy infrastruktury kolejowej dotyczące planów wyłączenia z eksploatacji 2 tysięcy kilometrów linii kolejowych.

Transport kolejowy- zdaniem nie tylko ekspertów- ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i turystycznego naszego kraju. Jako Poseł na Sejm RP, wielokrotnie publicznie podkreślałem jego wielkie znaczenie dla rozwoju Lubelszczyzny także w zakresie zaspokajania potrzeb transportowych jej mieszkańców, korzystających z usług kolejowych przewoźników. Wspierałem także społeczne akcje mające na celu przywracanie zlikwidowanych połączeń kolejowych m.in. z Zamojszczyzną oraz inwestycje mające na celu modernizację istniejących linii kolejowych.

Przedstawioną m.in. w naszym regionie inicjatywą, powraca ponownie -publicznie przedstawiony- projekt reaktywacji kolejowego połączenia międzynarodowego Warszawa-Lwów, najkrótszą drogą przez kolejowe przejście Hrebenne-Rawa Ruska. Projekt ten wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej i aktualnie jest toczona dyskusją nad możliwościami jego skutecznej realizacji. Jako zwolennik rozwoju połączeń kolejowych mam nadzieję, że w/w projekt- przedstawiony jako rzetelnie przygotowany- uzyska skutecznie wsparcie u polskich władz i to nie tylko kolejowych.

W zakresie usług kolejowych istotne nie tylko dla naszego regionu, oczywiście niekorzystne znaczenie mają decyzje o definitywnym lub wstępnym wyłączeniu z eksploatacji m.in. takich linii kolejowych jak :

– Linia nr 69 Rejowiec-Hrebenne na odcinku Zwierzyniec Towarowy- Hrebenne

(granica państwa) -61.67km.

– Linia nr 101 Munina-Hrebenne na całej długości – 82,47km.

– Linia nr 81 Chełm-Włodawa na całej długości – 45,47km.

– Linia nr 30 Łuków-Lublin Płn. na odcinku Łuków-Bezwola – 33,1km.

– Linia nr 25 Łódź Kaliska-Dębica na odcinku Chmielów k. Tarnobrzega-Dębica – 63,05km.

– Linia nr 72 Zawada-Hrubieszów Miasto na odcinku Zamość-Hrubieszów Miasto – 53,35km.

– Linia nr 931 Hrubieszów Miasto-Hrubieszów Towarowy na całym odcinku – 3,1km.

Nadmieniam, że na wielu odcinkach wymienionych linii samorządowy przewoźnik Przewozy Regionalne uruchamia regularne połączenia pasażerskie stałe lub sezonowe, a na kolejnych liniach czynione są starania mające na celu reaktywację tych połączeń.

Nie bez znaczenia jest fakt, że wyłączenie tych linii kolejowych w ujemny sposób wpłynie na działalność gospodarczą istniejących i projektowanych do uruchomienia zakładów przemysłowych. Dla większości z inwestorów prowadzących działalność gospodarczą możliwość korzystania z usług przewozowych kolei jest decydująca dla podjęcia decyzji inwestycyjnych.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

 1. Czy w związku z obecnie prowadzonym ruchem pociągów pasażerskich na liniach przewidzianych do wyłączenia bezwzględnie dojdzie do likwidacji tych połączeń?

 2. Czy decyzje o wyłączeniu z eksploatacji danej linii kolejowej definitywnie oznaczają brak możliwości reaktywacji połączeń pasażerskich na tej linii?

 3. Czy jest szansa na reaktywację połączenia kolejowego Warszawa-Lwów przez niszczejące obecnie kolejowe przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska?

 4. Jak Pan Premier ocenia szanse na wprowadzenie linii Warszawa-Lwów przez przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska do europejskiej sieci TEN-T? Czy podjęto w tym kierunku jakiekolwiek działania? Jeżeli tak to proszę o ich przedstawienie.

 5. W przypadku niepowodzenia w kwestii wpisania tej linii do sieci TEN-T, jakie widzi Pan inne możliwości pozyskania środków na tę inwestycję?

 6. Jakie działania po swojej stronie musiałaby podjąć Ukraina dla zrealizowania w/w inwestycji? Ile wynosiłby koszt jej realizacji i jakie byłyby dostępne źródła finansowe na sfinansowanie tego projektu ?

 7. Czy polski rząd, którym ma Pan zaszczyt kierować zamierza podjąć działania odnośnie polityki transportowej państwa mające na celu doprowadzenie do tego, aby przewóz towarów masowych był wykonywany poprzez uzasadniony ekonomicznie transport kolejowy a nie drogowy?

 8. Czy linie kolejowe, a szczególnie linie na terenach i obszarach przygranicznych w ocenie Pana Premiera mają znaczenie dla systemu obronności kraju?  Sławomir Zawiślak

  Poseł na Sejm RP

  Klub Parlamentarny PiS

  Warszawa, 06.02.2013r.