Interpelacje posła Zawiślaka

HrubieszówZamość

Reklamy

Poniżej interpelacja posła Sławomira Zawiślaka do Ministra Infrastruktury w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na terenie kraju, w tym wszystkich z Zamościem i Roztoczem.

***

W załączeniu (w galerii) również inne interpelacje oraz dokumenty przesłane nam przez Biuro Poselskie posła. W tym:

– interpelacja poselska posła Sławomira Zawiślaka w sprawie przeszkód w uzyskiwaniu przez rolników pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013, z uwagi na położenie zalesianych gruntów na obszarze Natura 2000-wraz z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Pana Artura Ławniczaka. (Więcej informacji na temat interpelacji i zapytań poselskich posła Sławomira Zawiślaka można znaleźć na stronie
internetowej Sejmu RP-www.sejm.gov.pl oraz na stronie posła-www.zawislak.info).

– interpelacja poselska posłów: Sławomira Zawiślaka i Jarosława Żaczka w sprawie zniżek dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną oraz zapowiadanych redukcji płatności w sektorze tytoniowym oraz planowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi systemów wsparcia polskich producentów tytoniu.

– pismo Radnego Rady Miejskiej w Zamościu, Pana Dariusza Zagdańskiego w sprawie zmniejszenia diet Radnych Miejskich, Przewodniczącego Rady Miejskiej i wynagrodzenia Prezydentów miasta Zamościa, skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zamościu, Pana Jana Wojciecha Matwiejczuka.

– odpowiedź Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Pana Arkadiusza Bratkowskiego na pismo posła Sławomira Zawiślaka w sprawie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

– interpelacja poselska posła Sławomira Zawiślaka do Ministra Infrastruktury w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na terenie kraju, w tym wszystkich z Zamościem i Roztoczem.

***

Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

Interpelacja

w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na terenie kraju, w tym wszystkich z Zamościem i Roztoczem.

Od dwóch dni Zamość i Roztocze mają ograniczone połączenie z pozostałymi obszarami Rzeczypospolitej a tym samym i krajami UE, albowiem decyzją spółki PKP INTERCITY– co jest skandaliczne- tylko dla tego regionu kraju zlikwidowane zostały wszystkie połączenia kolejowe . Z uwagi na problemy gospodarcze naszego państwa, które odbiły się podobno negatywnie na finansach mniej dotowanej przez budżet spółki PKP INTERCITY – z dniem 1 września br. zlikwidowano pociągi: “Hetman” – relacji Zamość-Gorzów Wielkopolski, “Roztocze” – relacji Zamość-Wrocław, “Chełmianin” – relacji Zamość-Bydgoszcz, “Bydgoszczanin” – relacji Zamość-Bydgoszcz oraz pociąg “Solina” – relacji Bełżec-Warszawa.

Tym samym w opinii mieszkańców w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej Zamojszczyzna została– jeśli chodzi o drogę kolejową – odcięta od świata, wskutek skandalicznej decyzji władz PKP INTERCITY, przy akceptacji resortu infrastruktury. Decyzji, która nie wzięła pod uwagę faktu, iż pociągi regionalne zostały z naszego regionu wycofane kilka lat temu.W efekcie pozbawiono całkowicie połączeń kolejowych region kraju, którego mieszkańcy w trakcie w/w wojny doświadczyli ogromnej eksterminacji, ale co jest ważne, skutecznie obronili w walce z okupantem swoją łączność z krajem, polskość, zagrożoną przez niemiecką brutalną akcję wysiedleńczą.

Decyzja o likwidacji w/w połączeń kolejowych, bolesna z powodu szczególnie niesprawiedliwego potraktowania regionu zamieszkałego przez około 500 tysięcy mieszkańców jest nieuzasadniona co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, dotacja finansowa, którą państwo polskie przekazuje kolei dla zabezpieczenia połączeń kolejowych, w przypadku PKP IINTERCITY pokrywała w planach koszty kursowania jej pociągów do końca bieżącego roku budżetowego, a nie tylko do 31 sierpnia.

Po drugie, PKP INTERCITY przejmując, w ub. roku od PKP Przewozy Regionalne połączenia międzywojewódzkie, gwarantowała ich utrzymanie na niezmniejszonym poziomie. Dla realizacji tego zadania spółka przejęła nie tylko odpowiednią dotację, ale i majątek niezbędny do jego wykonywania wraz z zapleczem technicznym i pracownikami.

Po trzecie, w żadnym innym regionie Polski, z takich czy innych powodów, PKP INTERCITY swoją decyzją nie doprowadziła do zupełnej likwidacji połączeń kolejowych. W opinii mieszkańców Zamojszczyzny, mojej ,wierzymy, że i Pana Ministra Rzeczypospolita jest państwem jednolitym, w którym mamy wspólny budżet centralny, do którego wszyscy bez wyjątków odprowadzamy nasze podatki. Z tych właśnie podatków Rząd RP, w tym także Pan Minister, ma obowiązek zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju poprzez równomierne i sprawiedliwe finansowanie zadań państwa w różnych dziedzinach i w różnych częściach kraju. Jedną z tych właśnie dziedzin jest infrastruktura, na którą skłądają się także połączenia kolejowe.

Likwidacja wszystkich połączeń kolejowych z Zamojszczyzną powoduje kreowanie sytuacji, w której można odnieść wrażenie, że Zamojszczyzna została niejako definitywnie uznana przez rząd za region podrzędny. Z kolei mieszkańcy Zamościa i Zamojszczyzny, to w tej perspektywie Polacy gorszej kategorii. Na takie działania PKP INTERCITY i Ministerstwa Infrastruktury nie może być zgody i jej nie będzie. Zamojszczyzna jest bowiem pełnoprawnym regionem naszego państwa, niezwykle zasłużonym w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Rozumiemy, że decyzja o likwidacji połączeń kolejowych, powodująca także powolne wykluczanie Zamojszczyzny z możliwości rozwoju gospodarczego jest zapłatą dla jeszcze żyjących żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i dla ich potomków za ich męstwo i niekwestionowany wkład w walkę o wolność naszej Ojczyzny. Jest ponadto kolejnym krokiem do odsunięcia od możliwości rozwoju naszych mieszkańców w tym synów rolników, pogrążanych ekonomicznie w związku z brakiem skutecznej polityki rolnej rządu. Jest bowiem faktem, iż to właśnie oni stanowią wielką część mieszkańców regionu i to właśnie m.in. ich dzieciom-które mimo trudności finansowych podjęły naukę na wyższych uczelniach naszego kraju- odebrano dotychczasową ofertę dojazdu do miejsc nauki.

Zamojszczyzna i całe Roztocze to piękny region, coraz chętniej odwiedzany przez turystów, z których bardzo wielu solidaryzuje się z protestem mieszkańców. Mamy wspaniałe miasto z wieloma zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Mamy wspaniałe krajobrazy i piękną przyrodę. Mamy coraz lepiej rozwijającą się agroturystykę. Region i miasto Zamość leży na najkrótszej trasie kolejowej łączącej Warszawę ze Lwowem, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy UE. Do tego, aby Zamojszczyzna się rozwijała gospodarczo i stała się prawdziwym regionem turystycznym i wypoczynkowym, brakuje jednego – zrozumienia ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Właśnie infrastruktura na Zamojszczyźnie pozostawia najwięcej do życzenia. Zapomniano o nas w planach budowy autostrad, dróg ekspresowych czy też nowoczesnych linii kolejowych. Najbliższy port lotniczy, który być może powstanie w jakiejś przyszłości w podlubelskim Świdniku, oddalony będzie od nas o prawie 100 km. Na fatalne dla regionu decyzje poszczególnych ekip rządzących- nie mających zwykle dobrej woli wzgledem regionu, niekiedy zbyt krótkotrwałych w rządzeniu- dotyczących komunikacji z resztą kraju nakłada się w/w decyzja PKP INTERCITY. Zamiast pozostawienia połączeń, modernizacji linii kolejowej -tak jak to ma miejsce w innych regionach kraju-mamy likwidację. Oferuje się Zamojszczyżnie w zamian zastępczą komunikację samochodową, która – uruchomiona wedle przekazywanych mi informacji bez w czas wydanego przez Urząd Marszałkowski zezwolenia na prowadzenie przewozów autobusowych dla przewożnika wynajętego przez PKP INTERCITY- nie zapewni porównywalnej oferty przejazdu dla wszystkich pasażerów. Będzie ona kursowała po trasie S-17, którą media nazwały „drogą śmierci” z uwagi na natężenie ruchu i liczne związane z tym wypadki drogowe. To skandal.

Niestety brak jest jakiegokolwiek zrozumienia tej szczególnej sytuacji ze strony zarówno Prezesa PKP INTERCITY Krzysztofa Celińskiego, do którego przed blisko miesiącem skierowałem interwencję poselską, jak i na dzień dzisiejszy ze strony Pana Ministra, do którego dnia 17 sierpnia br. przesłałem spokojne i merytoryczne pismo podnoszące problem. Nie zareagował także Wiceminister Engelhardt podpisujący z upoważnienia MI odpowiedź na w/w pismo, pomimo dodatkowej rozmowy w powyższym temacie. Skąd ten upór Panów, osób odpowiedzialnych m.in. za polską infrastrukturę kolejową? Mieszkańców regionu zastanawiają doniesienia medialne na temat konfliktu pomiędzy PKP INTERCITY, wspieranego własnie przez Wiceministra Engelhardta ( m.in. Rzeczpospolita z dnia 28 sierpnia i artykuł ” Samorządy w sporze z PKP”) a samorządami województw, które uruchomiły znacznie tańsze i wygodniejsze połączenia INTERREGIO. Połączenia, które skutecznie konkurują z uprzywilejowanym molochem, jakim być może jest PKP INTERCITY. Sporze toczonym, mimo że według wielu dziwnym trafem pociągi pośpieszne wcale nie zostały wycofane z tras obsługiwanych przez pociągi INTERREGIO. Nie zostały również wycofane z tras, na których mają konkurencję w postaci połączeń regionalnych dofinansowywanych przez samorządy wojewódzkie. Najmniej opłacalnymi i najmniej – ze względów społecznych – istotnymi trasami okazały się te, na których przewoźnik miał monopol.

Zapytania do spółki PKP INTERCITY także w kosztowym zakresie-tym razem ważnym dla pasażera – mogliśmy usłyszeć dnia 27.08.2009r w TVP w programie „Minęła 20”. Prowadzącą program Panią Redaktor zainteresowały duże różnice cen w biletach na trasie Warszawa-Łódż, oczywiście niekorzystne w przypadku cen pobieranych przez PKP ITERCITY. Pewnie m.in. na tej podstawie znawcy tematu podnoszą, że w momencie, gdy pociągi pośpieszne i ekspresowe znajdą sie w gestii jednego przewożnika, to będzie on miał wolną rekę do kontynuowania działań wymuszających na pasażerach podróże drogimi pociągami ekspresowymi i Intercity. Czy nie jest to sprzeczne także z zasadami liberalnego rynku ? W/w zauważają, że już teraz zlikwidowano np. dwa tańsze połącz
enia pośpieszne na rentownej zapewne linii Warszawa-Wrocław tj. pociągi ” Prosnę” i ” Ostrowianina”.

Panie Ministrze czy w naszym kraju plany wprowadzenia jakiejś spółki na giełdę muszą angażować aż tak bardzo dotychczasowego właściciela do łamania zasad zdrowej konkurencji? Co Pan odpowie wypowiadającym się specjalistom, którzy zalecają przetargi na poszczególne linie? Co Pan odpowie mieszkańcom Zamojszczyzny, którzy zauważyli, że wstrzymano istniejące w planie ograniczenia w ofercie przewozowej spółki PKP INTERCITY dla pociągów obsługujących miasta z regionu Pana Wiceministra tj. Szczecin, Świnoujście i Gorzów Wielkopolski? Mieszkańcy Zamojszczyzny, mając wiedzę co do obowiązków budżetu państwa w zakresie działania kolei, zastanawiają się wobec tego nad jakością systemu obliczania strat zlikwidowanych na ich terenie linii. Dziwi ich przekazywana mi m.in. informacja, że wiedza o jego wynikach nie jest dostępna nawet dla lokalnych mediów.

Ogólnie rzecz biorąc można się zastanawiać czy nie mają racji ci, którzy mówią, że wymieniana wielokrotnie spółka PKP INTERCITY zamiast wzorować się na dobrych rozwiązaniach przyjętych m.in. przez samorządy, zmuszać swoich planistów do konstruktywnego działań dla poprawy swojej kondycji finansowej, poprzestaje na eliminacji z rynku konkurencję. Jeżeli by tak było, to są to działania rodem z PRL.

Panie Ministrze w piśmie- odpowiedzi na moją interwencję, podpisanym przez Wiceministra Engelhardta czytamy, że: ” problem ograniczeń połączeń międzywojewódzkich będzie dla mieszkańców Zamojszczyzny szczególnie dotkliwy z powodu całkowitego braku oferty połączeń regionalnych finansowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie…”. Ten zarzut sformuowany pod adresem samorządu województwa lubelskiego- podnoszony także przez władze spółki- dotyczy nie tylko braku dofinansowania połączeń regionalnych przez UM, ale i nie angażowania się tegoż urzędu w finansowe rozwiązanie powstałego problemu. O zasadność tych być może słusznych zarzutów zapytuję poniżej, jednak chciałbym przywołać także argumenty samorządoców. Podnoszą oni, iż zgodnie m.in z art. 9 ust. 2 ustawy z dn 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym zarządca, w tym przypadku, miał obowiązek uprzedzenia samorządów o planowanej likwidacji połączeń. Tymczasem, zdaniem przedstawicieli samorządowców taka informacja w ogóle nie została im przekazana, a oficjalnie upubliczniono ją 21 sierpnia 2009r, kilka dni przed likwidacją połączeń. Czy to jest włściwy przykład współpracy bliskich sobie( także z powodów politycznych) urzędów administracji publicznej, kóre powinny dbać także o dobro mieszkańców kraju? Czy właściwe jest dezawuowanie samorządu wojewódzkiego przy pomocy informacji o możliwości uruchomienia własnych połączeń w sytuacji, w której musiałby on w ciągu tygodnia znaleźć tabor i środki na jego uruchomienie?

Cała w/w sytuacja wywołała sprzeciw mieszkańców Zamojszczyzny. W Zwierzyńcu, ale także w innych miastach regionu zorganizowane zostały protesty. Powstała społeczna Grupa Obrony Kolei na Roztoczu, wspierana przez polityków, samorządowców i mieszkańców regionu zebrała na dzień dzisiejszy ponad cztery tysiące podpisów, planuje kolejne akcje protestacyjne. Ludzie ci działają mając uzasadnione poczucie spychania ich na margines życia społeczeństwa polskiego, zdeterminowani wierzą w możliwość zmiany skandalicznej decyzji spółki. To całkowicie zrozumiałe, dlatego znaleźli tak liczne wsparcie, także u mediów lokalnych i ogólnokrajowych. Pytanie tylko, czy znajdą zrozumienie w kierowanym przez Pana Ministra resorcie i władzach PKP INTERCITY. Wyrazem zrozumienia nie jest bowiem uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej. Uczestnicy protestów podkreślali bowiem, że Zamojszczyźnie nie potrzeba dodatkowych autobusów. Nam potrzeba nowoczesnej kolei.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jakim okresie czasu i według jakiego systemu obliczono straty wykazywane przez PKP INTERCITY na poszczególnych połączeniach, w tym w szczególności na zlikwidowanych połączeniach z Zamościem?

2. Jakie konkretnie straty wykazywały zlikwidowne połącznia z Zamojszczyzną w pierwszym półroczu br.? – proszę o przekazanie kopii dokumentacji potwierdzajacej wysokość strat poszczególnych połączeń.

3. Czy także w innych regionach Polski PKP INTERCITY zlikwidowało absolutnie wszystkie połączenia przynoszące straty, czy też – jak podnosiły media – jest pewna ilość połączeń kolejowych, które pozostały pomimo przynoszenia strat?

4. Czy zdaniem Pana Ministra za likwidację połączeń kolejowych z Zamościem współodpowiada – zgodnie z treścią odpowiedzi na moją wcześniejszą interwencję – także samorząd województwa lubelskiego, który podobno nie wykazywał aktywności przy rozwiązaniu podniesionego problemu?

5. Jaki wpływ na wynik finansowy połączeń z i do Zamościa miał nieprzyjazny dla pasażerów rozkład jazdy? Czy prawdą jest, że osoby, które ten rozkład ułożyły jeszcze w Przewozach Regionalnych „przeszły” wraz połączeniami międzywojewódzkimi do PKP INTERCITY?

6. O ile zmalało zatrudnienie po wydzieleniu z grupy PKP S.A. PKP INTERCITY? O ile zmniejszy się zatrudnienie w PKP INTERCITY po likwidacji 10% krajowych połączeń kolejowych?

7. Czy Ministerstwo posiada informacje o ilości pracowników niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem ruchu przypadających na jeden uruchomiony pociąg w spółce PKP INTERCITY? Czy jest prawdą, że od 01.09.2009r. w regulaminie spółki PKP INTERCITY utworzono nowe Biura, co w efekcie stawia tę spółkę na czele wśród spółek PKP w klasyfikacji związanej z ilością tzw. etatów kierowniczych?

8. Czy jest prawdą, iż statystyka dotycząca tzw. udyrektorowienia PKP INTERCITY jest tak wysoka, iż w tym względzie przewyższa już inną spółkę PKP Przewozy Regionalane Sp. z o. o.?

9. Czy mógłby Pan Minister skontrolować tryb zamówień związanych z uruchomieniem autobusów komunikacji zastępczej na Zamojszczyźnie? – zdaniem moich rozmówców PKP INTERCITY łamie w tym względzie przepisy prawa zamówień publicznych;

10. Czy PKP INTERCITY dopełniło obowiązku wynikającego z ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na poinformowaniu samorządu województwa lubelskiego o zamiarze likwidacji połączeń kolejowych z Zamojszczyzną? – proszę o przekazanie kopii pisma w tej sprawie.

11. Czy nie uważa Pan Minister, że likwidacja wszystkich połączeń kolejowych z Zamojszczyzną negatywnie wpływa na zrównoważony rozwój kraju i jest de facto przejawem niesprawiedliwości społecznej?

12. Czy nie rozważa Pan Minister możliwości podjęcia interwencji zmierzającej do jak najszybszego przywrócenia połączeń kolejowych z Zamojszczyzną?

Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP

***

info
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka

________________________________________________

fotokopie dokumentów »
________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009