17 lipca 2024

Kalendarz Imprez Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2009

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Placówek Kultury, Prezesi Klubów Sportowych, Przedstawiciele organizacji i instytucji działających w sferze Kultury, Sportu i Turystyki na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przygotowuje kolejną edycję KALENDARZA IMPREZ POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2009.
Kalendarz obejmować będzie imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne organizowane na terenie Powiatu w przyszłym roku.

W związku z kulminacją obchodów jubileuszy powiatu w 2009 r. planujemy, obok zamieszczenia Kalendarza na stronie internetowej Starostwa w wersji elektronicznej, wydanie Kalendarza w formie publikacji.

Reklamy

Zwracamy się zatem:
• w sprawie imprez kulturalnych – do wszystkich placówek kultury w powiecie, do muzeum, ośrodków kultury, bibliotek, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w dziedzinie kultury oraz innych instytucji i organizacji działających w sferze kultury;
• w sprawie imprez sportowych – do klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych i innych organizacji i instytucji działających w sferze sportu;
• w sprawie imprez turystycznych – do organizacji i instytucji turystycznych;
o nadsyłanie zgłoszeń do Kalendarza Imprez do 24 października b.r. zgodnie z podanym niżej schematem zamieszczania informacji.

Reklamy

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszone przez Państwa imprezy kulturalne zostaną zgłoszone również do „Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa Lubelskiego na rok 2009”, którego publikację przygotowuje Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl

i w formie wydruków komputerowych na adres Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

W Kalendarzu Imprez zostaną umieszczone tylko takie imprezy, których zgłoszenie będzie kompletne i zawierać będzie:

1. Nazwę imprezy i jej zasięg (międzynarodowa, ogólnopolska, wojewódzka, regionalna, powiatowa, gminna).
2. Charakter imprezy (kultura: muzyczna, teatralna, taneczna, plastyczna, folklorystyczna, recytatorska, filmowa, fotograficzna, interdyscyplinarna; sportowa; turystyczna; inna).
3. Datę i miejsce imprezy.
4. Organizator imprezy (adres, telefon, adres e-mail).
5. Współorganizator.
6. Osobę odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon).
7. Krótką charakterystykę imprezy (bardzo prosimy o krótki opis imprezy, jej cel i planowany przebieg; 1 – 2 zdania).

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaznaczenie w Państwa zgłoszeniach imprez o szczególnym zasięgu, randze i atrakcyjności i w miarę możliwości o dołączenie 1-2 wybranych zdjęć z lat ubiegłych, które zostaną wykorzystane do opracowania publikacji (opisane zdjęcia prosimy dołączyć w formie elektronicznej). Tak zaznaczone imprezy zostaną w sposób szczególny wyróżnione w Kalendarzu.

Mamy nadzieję, iż wspólnie wypracowany kalendarz będzie służył nie tylko pracownikom i animatorom kultury czy osobom działającym w sferze sportu lub turystyki, ale ułatwi kontakty, będzie sprzyjał koordynacji współpracy i pomoże w korzystniejszym doborze terminu, tak by znaczące wydarzenia nie miały miejsca w tym samym czasie.

Z poważaniem
Dariusz Czujkowski
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

WZÓR ZGŁOSZENIA – plik do pobrania >>