Konferencja Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

HrubieszówZamość

Reklamy

W dniu 24 maja br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z Prezesem Zarządu Sławomirem Zawiślakiem na czele.

Przedmiotem konferencji była prezentacja honorowej „ODZNAKI ZASŁUGI ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ”. Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak poinformował, że odznaka będzie przyznawana za zasługi i aktywność w pracach Związku oraz szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych. W zamyśle inicjatorów ustanowienia w/w odznaki – grupy członków ŚZŻAK Okręg Zamość- weteranów walk o niepodległość Ojczyzny, odznaka ta ma dodatkowo stanowić także szczególne wyróżnienie dla przedstawicieli instytucji i osób licznie i owocnie współpracujących ze Związkiem w zakresie krzewienia etosu Armii Krajowej i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa. Pozwoli ona także docenić społeczną pracę wychowanego w tradycji patriotycznej młodego pokolenia Polek i Polaków. Weterani wierzą, że możliwość jej przyznania wzmocni u w/w chęć jeszcze mocniejszego zaangażowania się i pracy w strukturach ŚZŻAK na Zamojszczyźnie.

Reklamy

Odznaka może być przyznawana zarówno członkom zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym związku. W uzasadnionych przypadkach odznakę taką można przyznać także osobom spoza związku, którzy swą codzienną pracą przyczyniają się do krzewienia postaw patriotycznych i realizacji działań, które jednocześnie stanowią cele statutowe ŚZŻAK. Zgodnie z regulaminem odznakę przyznaje w drodze uchwały Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK, na wniosek właściwego terenowo Zarządu Koła lub Prezesa Zarządu Okręgu.

Prace nad ustanowieniem odznaki trwały od drugiej połowy 2008 r., kiedy to Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu podjęło stosowną uchwałę w tej sprawie. Wykonując tę uchwałę Prezes Sławomir Zawiślak skierował odpowiedni wniosek do Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie. Zarząd Główny, na czele ze ś.p. Prezesem Czesławem Cywińskim, pozytywnie odniósł się do tej idei i skierował wzór odznaki wraz z regulaminem jej nadawania do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie w dniu 20 marca 2009 r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała wzór odznaki i regulamin jej nadawania. Wcześniej tj. 03.12.2008r podobną pozytywną uchwałę podjęła Komisja Historyczna ds. Symboliki Wojskowej przy Ministerstwie Obrony Narodowej. W lipcu 2009 roku- w odpowiedzi na wniosek Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość – zgodę na ustalenie wzoru i sposobu noszenia w/w Odznaki wydał również Prezydent RP ś.p. Lech Kaczyński. W jego imieniu stosowne pismo skierował do ŚZŻAK ówczesny Szef Kancelarii Prezydenta ś.p. Władysław Stasiak (W załączeniu komplet dokumentów poświadczających procedurę wdrożenia do rejestracji omawianej honorowej Odznaki.

Obecni na konferencji weterani-członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wyrazili radość z faktu, że pierwszą z numerowanych odznak, nadaną na mocy uchwały, zgodził się przyjąć JE Ks. Biskup Wacław Depo- Ordynariusz Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. Wśród wyróżnionych są również najwyżsi stopniem przedstawiciele Wojska Polskiego w tym gen. Bryg. Krzysztof Szymański, szef Zarządu Planowania Logistyki- P4 Sztabu Generalnego WP, gen Bryg. Jan Brzozowski, Dowódca 3 Bryg. Zmechanizowanej Leg. w Lublinie, ppłk. Apolinary Mizerski, Szef WKU Zamość, przedstawiciel sponsorów Zbigniew Tracichleb- Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny LHS sp. z o.o., samorządowcy w tym: Wójt Gminy Skierbieszów, Mieczysław Bartoń, Burmistrz Tyszowiec, Mariusz Zając, Wójt Gminy Łabunie, Wojciech Turczyn, żołnierze AK- weterani walk o niepodległość Ojczyzny- Sabina Wośkowiak, żołnierz AK Środowisko 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej –Okręg Warszawa, Witold Hryniewiecki- autor książek historycznych o tematyce partyzanckiej, członkowie Związku, przedstawiciele członków młodego pokolenia.

Na zakończenie konferencji Prezes Zawiślak poinformował także, iż na końcowym etapie znajdują się prace nad rozstrzygnięciem konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, zorganizowanego staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w szkołach na terenie jego pracy organizacyjnej. Do konkursu zgłosiło się 13 szkół, wpłynęło 19 prac. W dniu dzisiejszym powołana w tym celu komisja pracuje nad wyborem najlepszych prac, które zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Już teraz zapraszamy Państwa na uroczyste zakończenie konkursu, które odbędzie się dnia 4 czerwca br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu (stosowne zaproszenie otrzymają Państwo w najbliższym czasie).

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na tradycyjny Zjazd Żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej, który jest organizowany przez nasz Związek przy czynnej współpracy z władzami Kościoła oraz Burmistrzem Zwierzyńca.

Nasze święto rozpocznie się dnia 30 maja br. o godz. 10.00. przy Kościele Garnizonowym w Zwierzyńcu. W tej części przewidziano:
-Ceremoniał wojskowy
-Powitanie gości,
-Wystąpienie historyczne,
-Apel poległych i złożenie kwiatów,
-Wystąpienie Prezesa Środowiska 9 pp. Leg. AK Ziemi Zamojskiej w Warszawie
– wręczenie odznaczeń
10.45- Uroczysta Msza Św.
12.00- Poczęstunek żołnierski

W trakcie uroczystości planujemy m.in. wręczenie Odznaki zasługi w pracach na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dla pierwszej grupy wyróżnionych osób.

Sekretariat ŚZŻAK

***

REGULAMIN
„ODZNAKI ZASŁUGI ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY
ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ”

§ 1. 1. Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jest odznaką honorową, przyznawaną za:
zasługi w pracach na rzecz Okręgu Zamość Związku,
zaangażowanie i aktywność w pracach Związku,
szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych Związku.

2. Odznaka może być przyznawana tylko raz.

§ 2. 1. Odznaka Zasługi może być przyznana zarówno członkom zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym Związku.

2. W szczególnych przypadkach odznaka może być przyznana również osobom nie będącym członkami Związku.

§ 3. 1. Odznaka przyznawana jest przez Prezydium Zarządu Okręgu,
w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów, na wniosek właściwego terenowo Zarządu Koła lub na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 3, oprócz danych kandydata do odznaki, zawiera również szczegółowe uzasadnienie.

§ 5 1. Odznakę stanowi metalowy, złocisty krzyż kawalerski o wymiarach
40 x 40 mm, z lekko wklęsłymi końcami ramion, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na górnym ramieniu, z pękami czterech promieni między ramionami, mającymi pośrodku złocistą tarczę z odznaką 9 Pułku Piechoty AK z trójwierszowym, wypukłym napisem na chropowatym tle:
„9 pp AK Ziemi Zamojskiej”, poza którym wypukłe daty „1939-1944” rozdzielone „kotwicą „ znakiem Polski Walczącej. Ramiona krzyża pokryte emalią granatową, pęki promieni żółtą (barwy piechoty). Odwrotna strona odznaki gładka, złocista, z wypukłym majuskułowym napisem w siedmiu wierszach: „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”. Odznaka zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego, szerokości 38 mm, granatowej, obramowanej po bokach paskami białymi i czerwonymi szerokości 4 mm każdy.
Wzór odznaki stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.

§ 6. 1. Odznakę wręcza przedstawiciel władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy AK, Prezes Zarządu Okręgu Zamość lub inny przedstawiciel Zarządu Okręgu. W szczególnych przypadkach odznaka może być wręczona przez przedstawicieli władz państwowych lub samorządowych. Odznakę wręcza się podczas uroczystości patriotycznych i narodowych.
W szczególnych przypadkach odznaka może być wręczona w innych terminach.
Osoba wyróżniona Odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
Odznakę nosi się na lewej stronie piersi po odznaczeniach państwowych.
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzających jej nadanie, wydaje się odpłatnie wtórny egzemplarz.

§ 7. Ewidencje wyróżnionych odznaką prowadzi Zarząd Okręgu Zamość.