29 września 2023

Konkurs fotograficzny „Rolnik – człowiek sukcesu”

Konkurs

Reklamy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs fotograficzny „Rolnik – człowiek sukcesu”, który ma przynieść plon w postaci fotograficznej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Reklamy

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs Rolnik – człowiek sukcesu ma przynieść plon w postaci fotograficznej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Bardzo liczymy na otrzymanie prac, na których pokazani zostaną rolnicy, korzystający z nowoczesnych maszyn i urządzeń, hodujący zwierzęta w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach itp. Zależy nam także na zdjęciach pokazujących prace polowe.

Reklamy

Fotografie, które otrzyma Agencja będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Szczególnie interesują nas gospodarstwa rolników, którzy zrealizowali inwestycje dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jesteśmy na półmetku wdrażania tego największego w dziejach Polski Programu wsparcia
inwestycyjnego dla rolnictwa i wiele jego efektów już widać w całym kraju. Mile widziane
będą też prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi polskiej oraz fotografie pokazujące piękno krajobrazów wiejskich.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 11.04.2011 r. do 30.09.2011 r.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących z wyjątkiem pracowników Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR.

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 prace.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

WARUNKI

1. Uczestnicy nadsyłają max. 3 zdjęcia.

2. Zdjęcia na płycie CD należy przysłać do dnia 30 września 2011 r. na adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Komunikacji Społecznej
Ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Rolnik- człowiek sukcesu”.

3. Zdjęcia w formacie JPG lub TIFF powinny mieć „rozmiar” 1200×1600 pikseli i „wielkość”
nieprzekraczającą 1MB.

4. Prace zgłoszone do konkursu, muszą posiadać tytuł nadany przez autora i być zapisane na płycie CD. Do koperty wraz z płytą CD należy włożyć wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, oraz podpisane dwa oświadczenia. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko i datę urodzenia autora, adres, telefon kontaktowy wraz z adresem mailowym. Pierwsze oświadczenie dotyczy nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora na wskazanych w ust. 10 Regulaminu konkursu polach eksploatacji. Drugie oświadczenie zawiera wyrażenie zgody autora zdjęć na przetwarzanie danych osobowych. Oba oświadczenia są załącznikami do Regulaminu konkursu. Formularz Zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie podpisane.

5. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
• posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „Pracy Konkursowej”;
• zgłoszona do konkursu Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
• posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno – promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
• nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

6. Nadesłanie prac na płycie CD wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym i innymi
dokumentami oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

JURY

Zdjęcia będą oceniane przez czteroosobowe Jury składające się z pracowników DKS ARiMR. Pracom Jury będzie przewodniczył Dyrektor Departamentu.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC:

Zdjęcia oceniane będą pod względem:
• Jakości i estetyki,
• Siły przekazu / kreatywności,
• Związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 października 2011 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.
Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją kto jest ich autorem, po rozstrzygnięciu konkursu.

NAGRODY:

I MIEJSCE – 4000 PLN
II MIEJSCE – 2000 PLN
III MIEJSCE – zestaw upominków ARiMR promujących PROW 2007-2013

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym:

Regulamin konkursu fotograficznego „ROLNIK – CZŁOWIEK SUKCESU” »

Załącznik do Regulaminu konkursu fotograficznego „ROLNIK – CZŁOWIEK SUKCESU” –
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »

Więcej informacji:

e-mail – wieslaw.stefaniak@arimr.gov.pl
i pod numerem telefonu 22 318 41 86.

***

Biuro Powiatowe ARiMR
w Hrubieszowie