Konkurs na herb Dołhobyczowa

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

Wójt Gminy Dołhobyczów ogłasza konkurs na wykonanie projektu herbu i flagi Gminy Dołhobyczów.

u>Zarządzenie nr 79
Wójta Gminy Dołhobyczów
z dnia 23.12.2008 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 1996 nr 13 poz. 74 z póz. zm.) w związku z art. 3.ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach( Dz. U. Nr 31, poz. 130 z póz. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam konkurs na wykonanie projektu herbu i flagi Gminy Dołhobyczów.
Projekt powinien uwzględniać następujące kryteria:
– nierozerwalny związek z historią gminy,
– oryginalność i pomysłowość,
– zgodność z zasadami heraldyki.

§ 2
Uczestnicy mogą nadsyłać na konkurs wyłącznie własne prace. W konkursie mogą uczestniczyć osoby lub grupy osób niezależnie od miejsca zamieszkania.
Termin składania prac upływa z dniem 30 maja 2009 roku. Prace oznaczone pseudonimem należy składać w Urzędzie Gminy Dołhobyczów w zaklejonej kopercie. W kopercie tej winna znajdować się druga koperta z danymi: nazwisko i imię, adres autora oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na Gminę Dołhobyczów, w przypadku gdy praca zostanie zatwierdzona jako oficjalny herb i flaga gminy.

§ 3
Projekt , o którym mowa w §1, przed złożeniem go do oceny Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta , winien uzyskać opinię Komisji Heraldycznej.
Z wnioskiem o tą opinię występuje Gmina do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 4
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania opinii Komisji Heraldycznej.
O przyznaniu nagrody w kwocie 2 000 zł. decyduje Komisja Konkursowa.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Dołhobyczów.
Zwycięscy konkursu powiadomieni zostaną pisemnie. Prace nie nagrodzone będą zwrócone.

§ 5
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Hrubieszow 2008-12-27