Lepsze Życie

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

u>Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego pt. „Lepsze Życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w 2010 roku.

W 2010 roku projekt pt. „Lepsze Życie” był realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r.

Głównym celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt dostosowany był do potrzeb i warunków oraz położenia gminy. Gmina zatrudnia osoby, które aktywizują społeczność lokalną współpracując z Kołem Gospodyń Wiejskich, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Brakuje jednak tym osobom odpowiednich kwalifikacji, w każdym sołectwie znajduje się świetlica wiejska, istnieją potencjalne miejsca pracy-zatrudnienia, co przyczyni się do zniwelowania wykluczenia społecznego jak również wpłynie na jakość pracy i rozwój zarówno zawodowy – podnosząc kwalifikacje zawodowe jak i osobiste.

Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej. Objęte zostały wsparciem osoby bezrobotne oraz pracujące zawodowo na czas określony, nie posiadające kwalifikacji pozwalających na dalsze wykonywanie dotychczasowej pracy lub środki finansowe którymi dysponują są niewystarczające do zdobycia kwalifikacji zawodowych i przez to zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Osoby objęte projektem stanowiły grupę 19 osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim. W przypadku osób z wykształceniem podstawowym wzięto pod uwagę brak kompetencji zawodowych oraz środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji

Dobór grupy docelowej został dokonany na podstawie prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie dokumentacji opisującej sytuację materialno – bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów.

Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej był ich potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy. Rekrutacja została przeprowadzona przez pracowników socjalnych tj:

a) Wyszukanie klientów którzy spełniają kryteria formalne kwalifikujące do projektu w oparciu o posiadaną dokumentację oraz ankietę zgłoszeniową. Ostateczną decyzję

o uczestnictwie beneficjenta w projekcie podjęła komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą m. in pracownicy socjalni.

b) Wywiad środowiskowy, diagnoza pozwalająca określić poziom motywacji do zmiany oraz zakres wsparcia społecznego i zawodowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i złożonej dokumentacji tj. wywiadu środowiskowego i ankiety zgłoszeniowej do projektu zaproszono osoby które:

– Wyrażały chęć nawiązania współpracy poprzez kontrakt socjalny w ramach projektu.

– Trudna sytuacja rodzinna motywowała do podjęcia szkoleń, celem nabycia umiejętności i podniesienia kwalifikacji, co dawało możliwość polepszenia sytuacji rodziny.

Zatem do projektu zakwalifikowano 19 osób w tym 10 osób bezrobotnych i 9 osób pracujących. Ponieważ liczba osób zgłaszających chęć przystąpienia do projektu pozwoliła jedynie na utworzenia listy osób zakwalifikowanych do projektu ,,Lepsze życie” w związku z czyn nie stworzono listy rezerwowej.

Na podstawie wywiadu środowiskowego, ankiety zgłoszeniowej i rozmowy nie stwierdzono przeciwwskazań aby zakwalifikować 19 osób w tym 10 osób bezrobotnych i 9 osób pracujących do udziału w szkolenia na animatora kultury a tym samym do udziału w projekcie ,,Lepsze życie”.

Ostateczną decyzję o uczestnictwie beneficjentów w projekcie podjęła Komisja Rekrutacyjna ds. rekrutacji beneficjentów projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ,,Lepsze Życie”

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna- rozumiana jako działalność zawodowa pracowników pomocy społecznej. Działalność ta miała na celu pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna realizowana była poprzez 6 pracowników socjalnych (w tym nowozatrudniony pracownik socjalny).

Beneficjenci projektu zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie podpisując odpowiednią deklarację, a tym samym pracownicy socjalni przystąpili do podpisywania kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu, kontrakty były podpisywane w okresie od marca 2010 roku.

W ramach realizacji kontraktów socjalnych:

1.) 19 osób zakończyło udział w projekcie ,,Lepsze życie” i otrzymało zaświadczenie o ukończeniu kursu ,,Animatora kultury w środowisku wiejskim”. Celem kursu było przyuczeniu osób biorących udział w szkoleniu do wykonywania zawodu animatora kultury imprez kulturalnych w świetlicach wiejskich. Liczba godzin zajęć wyniosła 180 godzin

2.) 19 osób uczestniczyło w indywidualnych 2 – godzinnych spotkaniach w ramach warsztatów z doradcą zawodowym. Indywidualne doradztwo zawodowe zostało zorganizowane w ramach przeprowadzonych szkoleń grupy docelowej przez firmę szkoleniową.

3.) 19 osób odbyło również indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem które miały na celu zapewnienia wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w projekcie, wzmocnienie poczucia własnej wartości , określenie mocnych i słabych stron przez motywowanie do szukania nowych rozwiązań i realizacji zamierzonych celów. W ustalonych godzinach można było porozmawiać i poradzić się w trudnych sytuacjach życiowych. Na spotkania z psychologiem przeznaczono łącznie 407 godzin .

4.) 19 osób odbyło również indywidualne i grupowe spotkania z radcą prawnym które miały na celu zapewnienie wsparcia wszystkim uczestnikom projektu, udostępnienie

możliwości zapoznania się z obowiązującymi aktami prawnymi, przybliżenie grupie docelowej prawnych rozwiązań najczęściej występujących problemów z dziedziny:

– prawa konstytucyjnego (przysługujące prawa i obowiązki obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona praw człowieka , itp. )

– prawa pracy ( zawieranie i rozwiązywanie umów o prace, sądy pracy , odwołania od wyroków, orzeczeń itp. ),

– prawa cywilnego ( sprawy spadkowe, majątkowe, umowy cywilne, długi itp.)

– prawa rodzinnego( opieka nad dziećmi, sprawy alimentacyjne , itp.) ,

prawa karnego (mandaty , wykroczenia itp.)

W wyznaczonym terminie i czasie uczestnicy projektu mogli zasięgnąć opinii i porady prawej. Na spotkania z radcą prawnym przeznaczono łącznie 160 godzin.

5.) W okresie od kwietnia do grudnia 2010 uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zasiłki i pomoc w naturze ) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie materialne w formie zasiłków celowych przyznane zostało co najmniej 50% uczestnikom projektu systemowego realizujących kontrakty socjalne w łącznej kwocie tj. 19 336,27 zł.

Złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek na 2010 rok pod nazwą „Lepsze Życie” zakładał, że od 01.01.2010 r do 31.12.2010r. 19 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ukończy kurs ,,Animator kultury w środowisku wiejskim”, na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w kwocie 164 818,68,00 zł. Fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządza nimi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucją Pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, – Instytucją

Wdrążającą Wojewódzki Urząd Pracy. Całkowita wartość projektu w 2010 roku wyniosła 184 154,95 zł ( w tym wysokość dofinansowania w kwocie 164 818,68 zł czyli 89,5%) .

***

Sporządziła : Sylwia Hauzer

„Lepsze życie” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.