List otwarty przewodniczącego ZZ Celnicy PL do Szefa Służby Celnej

List otwarty wystosowany przez Sławomira Siwego, Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL do pana Mariana Banasia, Szefa Służby Celnej.

Reklamy

 

LIST OTWARTY

 FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNEJ

 

Motto:

 

Qui sceptra duro saevus imperio regit,

 timet timentes, metus in auctorem redit

(Kto srogi twardą ręką dzierży berło, boi się tych,

 którzy się go boją. Strach wraca do tego, który go zasiał).

 

Pan Marian Banaś

Szef Służby Celnej

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W nawiązaniu do wydania przez Pana po pikiecie w dniu 13 maja „Komunikatu dotyczącego objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym”, jak również Pana słowami podczas spotkania w Poznaniu w dniu 30 maja o służbie w umundurowaniu funkcjonariuszy celnych oraz innymi działaniami oczerniającymi funkcjonariuszy celnych, wszyscy funkcjonariusze celni Rzeczypospolitej Polskiej wyrażają sprzeciw wobec Pana działań.

 

Stanowisko o podziale funkcjonariuszy jest wbrew:

 

1. Stanowisku Ministra Finansów, które wyrażone zostało w piśmie SC4.0720.1.2016 z dnia 28 stycznia 2016r., które zostało przekazane także do wiadomości Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Rodziny oraz wbrew pismu Departamentu Służby Celnej nr  SC4.105.5.2016.LUR z 26.01.2016r.

2. Pana zapewnieniom, które składał Pan podczas spotkania w dniu 22 grudnia 2015r., ze Związkami Zawodowymi w Ministerstwie Finansów.

3. Wynikom prac Grupy roboczej ds. projektu obywatelskiego – Druk nr 30, którą Pan powołał i która zakończyła prace w dniu 21.01.2016r.

4. Stanowisku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażonemu podczas I czytania projektu obywatelskiego w Sejmie RP w dniu 02 grudnia 2015r., gdyż w kolejnym kroku należałoby tak samo potraktować Policję, Straż Graniczą, ABW, CBA  i inne formacje mundurowe, w których, podobnie jak w Służbie Celnej, tylko cześć funkcjonariuszy wykonuje zadania tożsame z art.2 ust.1 pkt.2-6 ustawy o Służbie Celnej

5. Stanowisku Departamentów celnych w Ministerstwie Finansów, które znają specyfikę służby

6. Powyższe będzie także wadliwe prawnie, gdyż spowoduje zarzut dalszego dyskryminowania i nierównego traktowania funkcjonariuszy Służby Celnej, o czym jest mowa w stanowisku Rządowego Centrum Legislacji nr RCL.DPiO 590.3/2015. i wywoła lawinę procesów sądowych i wzrost niepokojów społecznych w Służbie Celnej.

7. Powyższe doprowadzi także do patologicznych zjawisk w polityce kadrowej, gdyż o uprawnieniach emerytalnych funkcjonariusza będzie decydował bezpośredni przełożony.

8. Powyższe wreszcie jest nieuzasadnione z punktu widzenia celowości działań i logiki postępowania, gdyż zadania wyszczególnione w art.2 ust.1 pkt. 4-6 ustawy o Służbie Celnej wykonywało i wykonuje 12 tys. funkcjonariuszy.

 

Szerzej na ten temat w załączonej opinii prawnej prof. dr hab. Pawła Sobczyka oraz adw. Rolanda Szymczykiewicza, jak również w glosach, które Pan otrzymał (dr M. Czechowski i dr  M. Laszuk).

 

Za wieloma ekspertami powtórzyć należy, że Trybunał Konstytucyjny wydając wyrok K 39/13 znalazł jedynie przykładową cechę relewantną i na tym poprzestał. Świadczy o tym to, że nie porównał Służby Celnej do pokrewnej formacji jaką jest Straż Graniczna. Takie porównanie wykazałoby bowiem szereg dalszych cech relewantnych. Ponadto inne formacje mundurowe np. Straż Pożarna czy Służba Więzienna w ogóle nie wykonują wspomnianych zadań. Najważniejszą cechą wyróżniającą, która warunkuje objęcie funkcjonariuszy zaopatrzeniowym systemem emerytalnym jest stosunek administracyjno – prawny, w którym funkcjonariusz zgłaszając się do pełnienia służby zgadza się przyjąć na siebie wszystkie obowiązki, jak również poddać się rygorom i ograniczeniom w prawach obywatelskich. To właśnie natura tego stosunku prawnego ma zdecydowane znaczenie a nie zakres wykonywanych obowiązków o zakresie których w danej chwili decyduje arbitralnie dyrektor izby celnej, zaś funkcjonariusz w ramach podległości służbowej musi się tej decyzji podporządkować. Wszyscy funkcjonariusze celni podlegają takim samym rygorom służby więc przyjęcie kryterium zaproponowanego przez Pana Ministra świadczy o Pana ignorancji i arogancji, której dał Pan wyraz podczas Pikiety w dniu 13  maja bieżącego roku.

Jest Pan wykształconym prawnikiem. W 1996 r. ukończył Pan aplikację sądową. Funkcjonariusze celni mają wrażenie, że poprzestał Pan na w wiedzy prawniczej z 1996 r. kiedy obowiązywała jeszcze zmieniona konstytucja z poprzedniego ustroju. Informujemy Pana, aby przestał Pan być ignorantem i zapoznał się z regulacjami nowej ustawy zasadniczej, która weszła w życie w 1997 r. Wprowadziła ona zasadniczą zmianę jeżeli chodzi o źródła prawa jak również zasadę zgodności ustaw i rozporządzeń z ustawą zasadniczą. To co Pan proponuje pamięta czasy poprzedniego ustroju, gdzie władza nie liczyła się z zasadami państwa prawnego oraz ignorowała zasadnicze gwarancje poszanowania praw człowieka zawartych w Konstytucji.          Pana ignorancja wyraża się w oderwanej od regulacji prawnych, zawartych w Konstytucji ( zasada równości oraz demokratycznego państwa prawnego ), podziale funkcjonariuszy na tych co mają podlegać zaopatrzeniowemu systemowi emerytalnemu i na tych co nie mają podlegać. Nawet w swoim ułomnym toku rozumowania nie jest Pan konsekwentny bo w miarę wzrostu napięcia w Służbie Celnej obiecuje Pan włączyć kolejne grupy funkcjonariuszy w celu zapewnienia spokoju na przejściach granicznych w związku ze zbliżającym się Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży. Takie postępowanie świadczy o tym, że nie potrafi Pan w oparciu o obiektywne kryteria powoływane w  przesłanych Panu opiniach prawnych wyrazić poparcia dla jednolitego w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy zastosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pana arogancja wyrażona w stosunku do ponad 2000 tysięcy funkcjonariuszy w dniu 13 maja podczas największej Pikiety w historii Służby Celnej nie przystoi kawalerowi Orderu Odrodzenia Polski. Szlachectwo zobowiązuje jak mawiano w drugiej RP. Trzeba rozmawiać i być otwartym na to że system prawny po 1989 r. się zmienił i należy respektować zdobycze wolności oraz demokratycznego państwa prawnego i prawa obywatelskie, o które Pan Minister w przeszłości walczył. Nie można zachowywać się jak arogancki aparatczyk z poprzedniego systemu, który uznaje, że to o czym zadecyduje staje się obowiązującym prawem bez względu na obiektywne przesłanki i późniejsze konsekwencje.

To co mówił Pan w Poznaniu w dniu 30 maja jest policzkiem wymierzonym z premedytacją tysiącom funkcjonariuszy, którzy całe życie służą w mundurze i traktują mundur z honorem i godnością.

O szacunku dla munduru mówiłem Panu podczas jednego ze spotkań, tłumaczyłem Panu, że rozmundurowanie funkcjonariusza służby mundurowej nie wchodzi w rachubę, ze względu na etos munduru i szacunek jakim darzy go każdy funkcjonariusz. Niestety widzę, że nic Pan z tego nie zrozumiał i w dalszym ciągu nie rozumie Pan tych wartości, niszcząc godność funkcjonariuszy Służby Celnej, godność munduru i deprecjonując doniosłą rolę dla interesu publicznego i Obywateli RP, jaką pełni Służba Celna.

            W demokratycznym państwie prawa najważniejszym suwerenem jest Naród. Ignorowanie zasadniczych zapisów Obywatelskiego Projektu o objęciu zaopatrzeniowym systemem emerytalnym funkcjonariuszy celnych, ponadto wbrew temu co ogłosił Pan na piśmie wcześniej, jest niegodziwe, tym bardziej, gdy dokonuje tego Pan Minister, który w przeszłości walczył o to, aby obywatele mieli wpływ na losy swojej Ojczyzny. 

 

Z poważaniem

Sławomir Siwy

Przewodniczący ZZ Celnicy PL