Lubelskie: Rekrutacja kandydatów do służby w policji

Lubelski Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

Planowane przyjęcie do służby: 50 osób w dniu 01 kwietnia 2014r., 47 osób w dniu 02czerwca 2014r., 30 osób w dniu 05 sierpnia 2014r., 47 osób w dniu 07 października2014r., 42 osoby w dniu 02 grudnia 2014r.

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Reklamy

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy powiatowe/miejskie Policji woj. lubelskiego

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lubprzestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych wprzepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIEZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu (0-81) 535-46-55

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji,

– wypełniony kwestionariusz osobowy,

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe(kserokopie oryginały dokumentów do wglądu),

– świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie –oryginały dokumentów do wglądu),

– książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową(wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowegomożna pobrać
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendziepowiatowej/miejskiej Policji województwa lubelskiego.

 

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:

– wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo,administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwowewnętrzne),

– tytuł ratownika albo ratownika medycznego,

– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwawodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydaneprzez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski orazuprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

– prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wstosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r.,poz. 432).

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji możedokonać modyfikacji określonych na rok 2014, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

źródło: KWP Lublin