Nabór na stanowisko w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Ogłoszenie Wójta Gminy Werbkowice o naborze na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty.

u>Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty

Oferowane stanowisko: Dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty (1 etat).

Nazwa i adres jednostki:

Samorządowa Jednostka Oświaty
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Data ogłoszenia naboru: 05.01.2009 r.

Termin składania dokumentów: 19.01.2009 r. godz. 15.00

Wymagane wykształcenie: wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:
* obywatelstwo polskie,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
* niekaralność za przestępstwa umyślne,
* nieposzlakowana opinia,
* stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
* wykształcenie wyższe /preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne/,
* doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy,
* posiada znajomość przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość zasad rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.

2.Wymagania dodatkowe:
* ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
* umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
* odpowiedzialność za swoją pracę i staranność w jej wykonaniu,
* dyspozycyjność,
* zdolność kierowania zespołem pracowników,
* umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel -arkusz kalkulacyjny),

***

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. kierowanie Samorządową Jednostką Oświaty i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. przygotowywanie i realizacja planów finansowych jednostki własnej i jednostek oświatowych oraz współdziałanie w tym zakresie z dyrektorami szkół oraz właściwymi organami Gminy Werbkowice,
3. organizowanie i nadzór obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych,
4. sprawowanie kontroli wewnętrznej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo budżetowej,
5. opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących SJO i obsługiwanych jednostek,
6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy przeprowadzaniu konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, likwidacji lub reorganizacji placówek oświatowych,
7. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
8. wykonywanie uchwał organów gminy, odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
9. wykonywanie w ramach upoważnień zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.,Nr 256, poz.2572 z późn. zm./ i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm./.

***

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys ( CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie – /dyplom, świadectwa/,
4. kserokopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie /doświadczenie/ – świadectwa pracy,
5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
8. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
9. kwestionariusz osobowy,
10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

***

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres UG Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko kierownicze jednostki organizacyjnej – Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty” w terminie do 19 stycznia 2009 roku , do godz.15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

***

Uwagi:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bazagmin.pl/bip_werbkowice) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Pan Sławomir Bednarczuk – Sekretarz Gminy Werbkowice, tel. 084 6572080 wew. 34.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń zostanie zawarta kolejna umowa.

Kwestionariusz osobowy kandydata jest dostępny w sekretariacie UG Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice pok. nr. 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Werbkowice jako załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r . o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Werbkowice, 2009.01.05

Wójt
Lech Bojko

Informacje i kwestionariusz Tutaj >>

info
UG Werbkowice

Hrubieszow 2009-01-07