Nabór niezależnych ekspertów do komisji przyznającej dotacje

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” ogłasza nabór niezależnych ekspertów do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje.

Reklamy

Zadaniem niezależnych ekspertów będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotację oraz biznes planów składanych w ramach projektu przez osoby fizyczne zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz udział w spotkaniach Komisji Przyznającej Dotacje (KPD).

I. Ekspertem zewnętrznym może być osoba, która spełnia niżej wymienione kwalifikacje i wymagania:

1. Posiada :

 

  • http://www.fundacja.lublin.pl/templates/frltest/images/bullet.gif); line-height: 23px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>posiada wykształcenie wyższe,
  • http://www.fundacja.lublin.pl/templates/frltest/images/bullet.gif); line-height: 23px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>§ minimum 2 lata  doświadczenia w pracy związanej z: oceną wniosków o dotacje i/lub 
    z oceną biznes planów (doświadczenie w ramach projektów realizowanych w ramach działania 6.2 oraz 8.1.2 w ramach POKL, działania 2.5 Rozwój Przedsiębiorczości w ramach ZPORR, działań dotyczących rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO oraz POIG )
  • http://www.fundacja.lublin.pl/templates/frltest/images/bullet.gif); line-height: 23px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z realizacją projektów unijnych
  • http://www.fundacja.lublin.pl/templates/frltest/images/bullet.gif); line-height: 23px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>§ preferowane doświadczenie w pracach Komisji Przyznającej Dotacje na rozwój przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
  • http://www.fundacja.lublin.pl/templates/frltest/images/bullet.gif); line-height: 23px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy i planowania.

 

2. Jest dokładana, punktualna i terminowa oraz gwarantuje dyspozycyjność w wyznaczonych terminach obrad komisji.

3. Posiada wiedzę o lokalnej społeczności zamieszkującej podregion Gotania (obszar 10 gmin tworzących partnerstwo).

4. Korzysta w pełni z praw publicznych, nie była karana za przestępstwa umyślne lub skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Złoży oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków.

6. Kandydat na eksperta nie może reprezentować wnioskodawcy ani też nie może współpracować z firmami świadczącymi usługi w pisaniu wniosków lub przygotowaniu dokumentacji projektowej dla beneficjentów,

7. Kandydat na eksperta nie może być związany z tworzeniem i koordynacją Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania’.

8. Kandydat na eksperta nie może być związany jakąkolwiek umową z instytucja Realizującą (Urząd Miasta Hrubieszów) oraz Partnerami Projektu – Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

 

II. Główne zadania eksperta:

1. Przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz biznes planów zgodnie z dokumentacją konkursową.

2. Weryfikacja załączników do wniosków.

3. Przeprowadzenie oceny dodatkowej, w ramach procedury odwoławczej przewidzianej regulaminem konkursu.

4. Sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny.

5. Wyłonienie wniosków i przygotowanie listy wniosków rekomendowanych do udzielenia grantu.

6. Udział w spotkaniach KPD

 

III. Wykaz dokumentów składanych przez zainteresowanych pracą w KPD:

– list motywacyjny i CV(wzór w załączeniu),

– kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków,

– oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków w punktach od 2 do 8,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru załączonego poniżej).

Złożone dokumenty będą podstawą do wybrania trzech ekspertów (wykonawców) spośród ubiegających się o zatrudnienie w KPD.

Z wybranymi 3 osobami zostaną podpisane umowy na realizację zamówienia. Rodzaj umowy: tylko umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną. Proponowana stawka – 200,00 zł. brutto za pełną ocenę jednego wniosku, w koszcie tym wliczone jest wynagrodzenie za udział w posiedzeniach KPD. Koszty dojazdu ekspert ponosi we własnym zakresie.

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, Plac Wolności 15, I p., pok. 5 w terminie 
do 12 marca 2013 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu), z dopiskiem „ Nabór ekspertów – III konkurs grantowy”.

Informacji o naborze na niezależnych ekspertów udziela Koordynator LSzFGP 
Pani Małgorzata Bocheńska

Adres/kontakt:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie

Plac Wolności 15, I p., pok. 5

22 – 500 Hrubieszów

Tel./fax: 84 696 54 77 / 84 696 50 33

e-mail: hrubieszó  w@fundacja.lublin.pl

Załączniki:
Download this file (G-CV.doc)G-CV.doc [ ] 739 Kb
Download this file (G-OŚWIADCZENIE.doc)G-OŚWIADCZENIE.doc [ ] 724 Kb
 
źródło: UG Werbkowice