NOSG współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej II Wojnie Światowej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej II Wojnie Światowej, która odbędzie się w dniach 24 – 27 września 2014 roku w Chełmie.

Reklamy

Instytut Neofilologii – Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową:

„75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ:
GENEZA – PRZEBIEG WOJNY – KONSEKWENCJE”

która odbędzie się w dniach:
24 – 27 WRZEŚNIA 2014 ROKU W CHEŁMIE

II wojna światowa to najtragiczniejsze jak dotąd, wydarzenie w dziejach ludzkości. To hekatomba, która w sposób niespotykany wstrząsnęła podstawami ludzkiej kultury. Pokolenia powojenne żyją w jej cieniu i ciągle próbują w mniejszym lub większym stopniu wrócić do równowagi duchowej i zasad humanizmu sprzed „czasu pogardy”. Dlatego też badania historii tej Wielkiej Wojny są ze wszech miar ważne i konieczne. Obecnie, przybierają one coraz bardziej interdyscyplinarny charakter, gdyż zagadnienie to absorbuje już nie tylko historyków, ale też prawników, politologów, filologów, kulturoznawców, filozofów.

W bieżącym roku mija 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, co niewątpliwie skłania do pogłębionej refleksji nad genezą tej wojny, jej przebiegiem, a zwłaszcza nad jej konsekwencjami. Celem konferencji będzie więc zaprezentowanie najnowszych ustaleń badawczych w tym zakresie w ujęciu interdyscyplinarnym. Oczekujemy wypowiedzi historyków, prawników, politologów, filologów, kulturoznawców, filozofów.

Przedmiotem konferencji, gdy chodzi o genezę II wojny światowej będą między innymi takie kwestie jak: rozpad systemu wersalskiego w latach trzydziestych XX wieku; polityka Niemiec nazistowskich w latach trzydziestych XX wieku; znaczenie sojuszu niemiecko – włoskiego (pakt antykominternowski); polityka państw Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja) w latach trzydziestych XX wieku; polityka Związku Sowieckiego w latach trzydziestych XX wieku; aktywność Rzeczypospolitej Polskiej w latach trzydziestych XX wieku. Przedmiotem rozważań dotyczących przebiegu Wielkiej Wojny, będą takie zagadnienia jak: pierwsza faza wojny (sojusz niemiecko – sowiecki i jego realizacja: 1939 – 1941); druga faza wojny: lata 1941 – 1945 (powstanie Wielkiej Koalicji; przebieg wojny niemiecko – sowieckiej w latach 1941 – 1945; rola Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej; udział USA w II wojnie światowej – wojna z Japonią na Dalekim Wschodzie); państwo i społeczeństwo polskie podczas II wojny światowej. Natomiast przedmiotem analiz traktujących o konsekwencjach, będą głównie takie problemy jak: skala II wojny światowej i jej specyfika; koncepcje porządku światowego po zakończeniu II wojny światowej (amerykańska, sowiecka, brytyjska, inne koncepcje); rola Organizacji Narodów Zjednoczonych dla porządku powojennego, w tym dla porządku prawnego; powstanie bipolarnego układu sił na świecie – skutki dla Europy i świata; konsekwencje prawne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej dla państwa i społeczeństwa polskiego. Wskazując na konsekwencje II wojny światowej należy zwrócić uwagę na proces jednoczenia się Europy zachodniej, a w rezultacie powstanie Unii Europejskiej i jej znaczenie we współczesnym świecie. Skutkiem II wojny światowej były również zmiany w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu prawnego, w szczególności w dziedzinie ochrony praw człowieka, jak też rozwój badań nad propagandą i komunikacją społeczną oraz polityczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz tytuły referatów wraz z krótkim streszczeniem (100-150 słów) prosimy przesłać do 31 maja 2014 roku pocztą elektroniczną na adres: azareba@pwsz.chelm.pl  Natomiast artykuły prosimy przesłać na adres: azareba@pwsz.chelm.pl  do 30 września 2014. Dalsze informacje dotyczące wymogów edytorskich zostaną zamieszczone w kolejnym komunikacie

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczkę, certyfikat uczestnictwa w konferencji. Językiem konferencji jest język polski, a jej trwałym efektem będzie monografia.

Planowana jest też wycieczka do miejscowości Wytyczno, gdzie rozegrała się bitwa w dniu 1 października 1939 r. między oddziałami Korpusu Ochrony Pogranicza dowodzonymi przez gen. Wilhelma Orlika – Rückemanna a sowiecką 45 Dywizją Strzelców

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: dr Agnieszka Zaręba azareba@pwsz.chelm.pl  karty zgłoszeniowej. Następnie, uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie 200 zł, doktoranci – 100 zł. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w kolejnym komunikacie, po zgromadzeniu zgłoszeń.

Karta uczestnictwa

Invitation

Registration Card

 


źródło i fot. NOSG