Nowa usługa Służby Celnej: e-załączniki – testowo w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej

Od 15 stycznia w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej prowadzony będzie pilotaż nowej usługi Służby Celnej – „e-załączniki”. To kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców, dla których skrócenie odprawy celnej ma niebagatelny wpływ na opłacalność prowadzonej przez nich działalności.

Reklamy

 

Proces wdrażania uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców i podróżnych od kilku już lat jest jednym z priorytetów Służby Celnej. W planach polskiej Służby Celnej na rok 2014 jest m.in. stopniowe rozszerzanie elektronicznej odprawy celnej o możliwość przedstawiania dokumentów do zgłoszenia celnego również w formie elektronicznej – na co pozwala usługa „e-załączniki” (do tej pory w oddziałach celnych w wersji elektronicznej przyjmowane były jedynie zgłoszenia celne, zaś załączniki do zgłoszeń składane były w wersji papierowej).


Pilotaż usługi „e-Załączniki”

Pilotaż rozpoczyna się 15 stycznia br. i planowany jest do 31 marca br. (z możliwością przedłużenia). W pierwszej kolejności realizowany będzie w dwóch oddziałach celnych, tj. Oddziale Celnym w Białej Podlaskiej i Oddziale Celnym w Małaszewiczach. 

Od 1 lutego br. usługa wprowadzona będzie pilotażowo w pozostałych oddziałach celnych podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej – obejmie zatem swym zasięgiem obszar całego województwa lubelskiego.

Przez cały okres testowania nowej usługi przedsiębiorcy odprawiający się w ww. oddziałach celnych będą mogli składać załączniki do zgłoszeń celnych w wersji elektronicznej. W tym celu utworzone zostały specjalne adresy poczty elektronicznej w poszczególnych oddziałach celnych.

Im szersze zainteresowanie usługą na tym etapie – tym pełniejsza będzie ocena funkcjonowania i zasadności wdrożenia tego rozwiązania na terenie całego kraju.


Jakie korzyści niesie ze sobą nowa usługa?

To niewątpliwie skrócenie czasu odprawy. Służba Celna już od kilku lat pracuje nad stworzeniem „bezpapierowego” środowiska dla obsługi zgłoszeń celnych. Już teraz dzięki systemom celnym CELINA, ECS i NCTS przedsiębiorcy korzystają z możliwości składania przywozowych, wywozowych i tranzytowych zgłoszeń celnych wyłącznie w formie elektronicznej. Dążymy do tego, by już w niedalekiej przyszłości środowisko elektroniczne było jedynym dostępnym środowiskiem wymiany informacji w obszarze dotyczącym spraw celnych. I jesteśmy do tego dobrze przygotowani.

Przedsięwzięcie „e-załączniki ma na celu ograniczenie liczby dokumentów papierowych składanych wraz ze zgłoszeniem elektronicznym i zastąpienie ich dokumentami w formie elektronicznej. Możliwość  taką daje art. 224 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 02.07.1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z dnia 11.10.1993 r. z późn. zm.).

Możliwość przedstawiania załączników do zgłoszenia celnego w formie elektronicznej ograniczona będzie do tych, których specyfika (m.in. brak konieczności nanoszenia adnotacji) na to pozwala. Zgodnie z założeniem, załączniki mają być przesyłane do oddziału celnego za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Dokumenty te będą następnie archiwizowane w sposób zapewniający objęcie towarów wnioskowaną procedurą.

Po zakończeniu pilotażu, co nastąpi z końcem marca, przeprowadzona zostanie ocena skuteczności testowanego rozwiązania. Oprócz biorących udział w przedsięwzięciu jednostek organizacyjnych Służby Celnej, wprowadzenie e-załączników ocenią też przedsiębiorcy (w formie anonimowej ankiety).

Zachęcamy do współpracy przy realizacji pilotażu.


Izba Celna w Białej Podlaskiej