Nowy projekt Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Projekt „Aktywizacja małej przedsiębiorczości na terenie powiatu hrubieszowskiego
i tomaszowskiego poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006) ma na celu aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Reklamy

Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:
1. zameldowane na stałe na terenie województwa lubelskiego (powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego),
2. nie zarejestrowane jako bezrobotne,
3. nie prowadzące działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004r.

Priorytetowo będą traktowane:
1. osoby odchodzące z rolnictwa,
2. osoby zagrożone utratą zatrudnienia,
3. młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

Proces rekrutacji I edycji projektu będzie się odbywać w terminie od 10 sierpnia do 30 sierpnia 2006 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji do momentu pozyskania grupy uczestników spełniającej wskaźniki monitoringowe założone w projekcie.

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl lub w siedzibie Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro tel. 084 696 54 77 oraz w siedzibie Filii Fundacji w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 32 (hotel Laureat),
I piętro, pok. 101 tel. 084 664 10 27. Zgłoszenia przygotowane przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez FRL będą odrzucane.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionego formularza zgłoszeniowego muszą dołączyć aktualne oświadczenie / zaświadczenie (wydane nie wcześniej niż 1 sierpnia 2006 r.) z właściwego Urzędu Pracy potwierdzające, że nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Dostarczone formularze zgłoszeniowe nie zawierające wymaganego załącznika lub załącznik nieaktualny będą odrzucane.

Wyniki rekrutacji udostępnione będą na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl oraz
w siedzibie Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie do 11 września 2006 r. (lista numerów ewidencyjnych zgłoszeń osób, które zostały zakwalifikowane do projektu).

Projekt będzie obejmował następujące formy wsparcia:

1. szkolenie biznesowe
2. doradztwo indywidualne
Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe pomostowe oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności.