Ocena placówek kulturalnych powiatu

W wyniku przeglądu placówek kulturalnych prowadzonych przez powiat hrubieszowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przedstawia poniższe informacje o ich działalności w roku 2006.

Reklamy

br />Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

I.W 2006 roku Muzeum pozyskało do zbiorów łącznie 233 zabytki: (w tym dary, przekazy- 91
zakupy – 142 szt):
a.historia – 183 szt.
b.archeologia – 39 szt.
c.sztuka – 4 szt.
d.etnografia – 7 szt.
Zabytki ewidencjonowano, opracowywano i dokonywano wpisów do poszczególnych ksiąg inwentarzowych.(…)

Reklamy

Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na konserwację 65 zabytków archiwum Hrubieszowskiego Obwodu Armii Krajowej.
Konserwacja została przeprowadzona i rozliczona z Ministerstwem.

2.Do dokumentacji współczesności pozyskano 438 zabytków:
wpisano 330 pozycji
pozyskano 438 eksponaty
założono 276 kart magazynowych
założono 276 kart katalogu rzeczowego

3. Do biblioteki muzealnej pozyskano 52 woluminy.
zinwentaryzowano 52 woluminy
założono 39 karty katalogu alfabetycznego
założono 39 karty katalogu rzeczowego
w zbiorach specjalnych zinwentaryzowano 15 pozycji
do zbiorów specjalnych założono 13 kart katalogu alfabetycznego
do zbiorów specjalnych założono 13 kart katalogu rzeczowego

4.Pracownicy Muzeum opracowali i wydali przy pomocy finansowej Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie:

– folder „Dworek Du Chateau”
folder „Paweł Gajewski”

II. W siedzibie Muzeum zorganizowano 8 wystaw czasowych:
„Wystawa prac prof.W.Zina
Wystawa artystyczna Prof. W.Zina połączona ze sprzedażą reprodukcji prac
wielkiego hrubieszowskiego artysty, profesora wielu uczelni sztuk plastycznych,
zasłużonego regionalisty,artysty malarza popularyzującego walory architektoniczne, przyrodnicze
i zabytki swojej rodzinnej ziemi. Wystawa czynna od 20.XI.05 – 31.12.2006 r
Frekwencja;7.907 osób.

„Archeologia Kotliny Hrubieszowskiej”
wystawa archeologiczna ze zbiorów własnych czynna w salach Muzeum kontynuowana z IV kwartału
2005 r czynna 10.12.05 do 28.02.06 r. Frekwencja 943 osoby.

„Hrubieszowskie tradycje sportowe”
wystawa dokumentalna zorganizowana z okazji 85 – lecia hrubieszowskiego sportu, w oparciu o wypożyczenia od sportowców, trenerów, kibiców i pasjonatów sportu. Czynna od 10.03. 06
do 20.04.06 r. Frekwencja: 573 osoby. Zaproszenie, afisz, informator do wystawy.
Otwarcie połączone z montażem słowno-muzycznym i odczytem Pana Marka Kietlińskiego.

„Tkanina Podlaska”
wystawa etnograficzna ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia, czynna w salach Muzeum
od 25.04 do 30.06.2006 r. Frekwencja ogółem: 1700 osób. Zaproszenie, plakat.
Otwarciu towarzyszył odczyt Pana mgr Celestyna Wrębiaka – etnografa z Muzeum Południowego Podlasia.

„100 Rocznica urodzin Stanisława Ciesielczuka”
wystawa biograficzna poświęcona życiu i twórczości hrubieszowskiego poety Stanisława Ciesielczuka z okazji 100- nej rocznicy urodzin. Czynna w sali Muzeum od 02.06 do 30.06.2006 r.
Frekwencja:717 osób. Zaproszenie, plakat, informator do wystawy.
Podczas otwarcia wystawy wygłoszono 4 odczyty, których wysłuchało 111 osób /w tym 28 młodzież/
-Prof.Jan Gurba – „Ciesielczuk, Kamena i ruch bibliofilski Lublina”
mgr Jadwiga Gaudasińska – „Wspomnienie o Stanisławie Ciesielczuku”
mgr Justyna Nowak – „Kwadryga”
Jerzy Krzyżewski – „Jakie wartości dla regionu wnosi pamięć o tych, którzy zeń wyszli”
Ponadto wystąpili laureaci konkursu literackiego, przedstawiciele Literackiego Klubu Ziemi
Hrubieszowskiej oraz wokalny występ Łukasza Machulskiego regionalisty z TRH.

„Malarstwo Rodziny Sobierajów”
Wystawa malarstwa rodziny Sobierajów, pochodzących z Hrubieszowszczyzny. Wystawa czynna od
20 czerwca do 01.10.06 r. Frekwencja:1.203 osoby. Zaproszenia ,plakat.

„25 – lat stanu wojennego”
wystawa ze zbiorów IPN O/Lublin uzupełniona zbiorami własnymi Muzeum. Czynna od 10.10.06
do 31.12.06. Frekwencja: 1719 osób. Zaproszenie, plakat, informator do wystawy.

„Kartka bożonarodzeniowa”
wystawa prac pokonkursowych. Wystawa czynna w salach Muzeum od 11. 12.06 i jest kontynuowana. Frekwencja za grudzień:411 osób.

Do wszystkich wystaw czasowych przygotowano oprawę plastyczną i wykonano we własnym zakresie, zaproszenia, informatory, foldery, plakaty informacyjne oraz dokumentację fotograficzną
Prowadzono stronę internetową Muzeum.
2.Muzeum udostępniło 5 wystaw własnych, które były eksponowane poza siedzibą Muzeum:
„25-lecie stanu wojennego” dla Zakładu Karnego w Chełmie . Frekwencja – 120 osób.
„Ewolucja godła polskiego” dla Klubu garnizonowego w Hrubieszowie
„Polski mundur wojskowy” dla Klubu garnizonowego w Hrubieszowie
„Ikony” dla Klubu garnizonowego w Hrubieszowie
„Sceny myśliwskie” dla Klubu garnizonowego w Hrubieszowie
Frekwencja łącznie w Klubie wyniosła: 1620 osób.

3.Pracownicy merytoryczni opracowali 8 scenariuszy wystaw czasowych, które zostały zrealizowane w siedzibie Muzeum oraz 5 scenariuszy wystaw zrealizowanych poza siedzibą Muzeum.
4.Pracownicy merytoryczni wygłosili 10 prelekcji o tematyce regionalnej, których wysłuchało 335
osób.
5. W oparciu o ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum odbyło się 15 lekcji muzealnych, (jęz. polski, historia) w których uczestniczyło 373 osoby.
6.Pracownicy merytoryczni zorganizowali 4 odczyty, których wysłuchało 149 osób.
7.Pracownicy muzeum zorganizowali w swojej siedzibie 6 spotkań w których uczestniczyło 542 osoby.
8.Udzielono konsultacji z zakresu historii regionu 54 osobom, z księgozbioru skorzystało 34 osoby.
9.Pracownicy merytoryczni oprowadzili 140 grup wycieczkowych po ekspozycji muzealnej.
10.Frekwencja w roku 2006 wyniosła 5.907 osób.
11.Dochody za bilety wstępu 5.471 zł.

Muzeum współpracowało z Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum w Krasnymstawie z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie, z Biblioteką Narodową w Warszawie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i IPN w Warszawie ze szkołami i instytucjami kultury Powiatu Hrubieszowskiego, Towarzystwem Regionalnym Hrubieszowskim, Miejską Biblioteką Publiczną w Hrubieszowie,
Hrubieszowskim Domem Kultury, Fundacją Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie.

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie w 2006 roku zatrudniało 13 pracowników – na poszczególnych stanowiskach pracy z wynagrodzeniem w ciągu roku:
pracownicy administracji i księgowości:
dyrektor – 25.200,-
księgowy – 22.800.-

pracownicy merytoryczni:
kustosz – 24.000-
asystent muzealny (archiwista, bibliotekarz) – 15.600,-
asystent muzealny – 12.000,-
1 / 2 etatu archeolog (4 m-ce) – 1.880.-

pracownicy dozoru i obsługi:
kwalifikowany opiekun ekspozycji (kasjer) – 17.280.-
kwalifikowany opiekun ekspozycji – 12.840.-
pomoc muzealna – 13.560,-

montażysta wystaw – dozorca – 15.600.-
pomocnik muzealny – dozorca – 15.600.-
pomocnik muzealny –dozorca – 15.600.-
3 / 4 etatu robotnik gospodarczy – dozorca – 9.360.-

Ponadto pracownicy administracji dodatkowo pełnią obowiązki kadrowej, kierownika administracyjnego, sekretarki, plastyka, zajmują się organizacją imprez towarzyszących wystawom czasowym.
Pracownicy merytoryczni biorą czynny udział w organizowaniu wystaw czasowych, wykonują obowiązki archiwisty, bibliotekarza, wygłaszają odczyty, prelekcje, prowadzą lekcje muzealne,
Pracownicy obsługi dodatkowo są malarzami, elektrykami, hydraulikami, stolarzami i wykonują wszystkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki oraz przy utrzymaniu czystości i zapewnieniu estetyki w posesji Muzeum.

Poza tym w 2006 roku w Muzeum staż absolwencki odbywała 1 osoba.
Na przekwalifikowaniu zawodowym przebywało 2 osoby. Praktykę odbywały 3 osoby.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie.
Organizacja biblioteki:
1.1 Podstawa prawna : Uchwała Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 4 października 1999r
Nr XII/63/99; statut. Zmian w statucie nie odnotowano
1.2 Lokal biblioteki : własność -Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, administrator – Muzeum Regionalne im. Ks. St.Staszica w Hrubieszowie; metraż – 50 m²; koszt utrzymania – 3.750,00 zł
1.3 Kadra pracująca na rzecz terenu – 2 osoby /w tym dyrektor, instruktor, + 2 x ½ etatu prace interwencyjne do prac biurowych/ ; prace dyrektora na rzecz terenu: organizacja narad i szkoleń, instruktaż w terenie, koordynacja działalności kulturalno-oświatowej bibliotek w powiecie, organizacja praktyk zawodowych, wyjazdy do placówek terenowych.
Prace instruktora na rzecz terenu: instruktaż w terenie, doradztwo merytoryczne pracownikom bibliotek stopnia podstawowego, kontrola sprawności działania powiatowej sieci bibliotek publicznych;
1.4 Budżet na zadania terenowe w 2006r
ogółem 115.394,-
wydatki poniesione w 2006 roku 115.394;-
w tym płace i pochodne 63.208;-
zakup zbiorów 24.870;-
wyjazdy w teren i do WBP 1.219;-
szkolenia dla bibliotekarzy /seminaria/ 2.500;-
-inne 23.597;-
/energia, prenumerata, nagrody konkursowe, materiały. biurowe, konserwacja sprzętu, opłaty bankowe i pocztowe, środki bhp, wyposażenie biblioteczne, świadczenia pracownicze, itp/

1.5 dotacje Starostwa 95.000;-
dotacja MkiDzN 14.405;-
dochody własne/dotacje celowe, odsetki bankowe, usługi/ 5.989;-
1.6 Zbiory 3509 wol. /księgozbiór/ na sumę: 132.359;-
-wpływy w 2006 roku 663 wol. lit.pop.-naukowa -621wol;lit.piękna–42wol.
-zakup 659 wol. lit.pop.-naukowa –617wol;lit.piękna-42wol.
-zakup ze środków własnych 277 j.inw. na sumę: 10.465;-
-zakup z środków BN 387 j.inw. na sumę: 14.405;-
– dary 4 j.inw. na sumę: 184;-

zbiory specjalne 16 jedn. inwent. /dokumenty elektroniczne, kasety VHS/ na sumę: 2.353;-
– wpływy w 2006r. 5 jedn.inwent. na sumę: 289;-
Powiatowa Biblioteka Publiczna zakupuje zbiory biblioteczne w hurtowniach i bezpośrednio w wydawnictwach, uzyskując rabat od ceny detalicznej zakupywanych dokumentów; w roku bieżącym uzyskała rabat w wysokości 6.155 zł.
wycinki prasowe, zaproszenia, foldery

1.7 Liczba czasopism prenumerowanych – 9 tyt. na sumę: 1.771;-
czasopisma w formie elektronicznej – 2 tyt. na sumę: 1.762;-
liczba czasopism pozyskiwanych – 4 tyt.
1.8 Wyposażenie komputerowe – szt. 3
1.9 Środki trwałe biblioteki:
-maszyny i wyposażenie/sprzęt komputerowy, ksero, fax,./ na sumę: 17.250;-
– pozostałe środki trwałe /sprzęt biblioteczny, biurowy, oprogramowanie/ na sumę: 52.450;-

Działalność PBP w 2006r

2.1. Zadania realizowane przez Bibliotekę: gromadzenie, opracowywanie , przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników /udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej/, działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki publiczne.
2.2. Liczba zorganizowanych szkoleń:
W roku 2006 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie przeprowadziła trzy szkolenia dla sieci bibliotek stopnia podstawowego w powiecie.
Zorganizowano jedno seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy bibliotek stopnia podstawowego do Biblioteki Narodowej
2.3. Praktyki i konsultacje – PBP we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą zawodową w Sanoku zorganizowała praktykę zawodową dla 2 słuchaczy w/w placówki oświatowej ( po 60 godz.).
Pracownicy PBP uczestniczyli ogółem w 3 szkoleniach przeprowadzonych przez WBP w Lublinie .Zrealizowali ogółem 48 wyjazdów do bibliotek stopnia podstawowego:
Główne cele wizyt to: analiza działalności placówek bibliotecznych, działalność oświatowa w tym konkurs „Pamięć przeszłości”, dobór i selekcja materiałów bibliotecznych, kontakty z dyrektorami GOK i samorządami w sprawach dotyczących działalności bibliotek, scontra, działalność finansowo-prawna bibliotek, sprawy organizacyjno-księgowe, organizacja Dnia Bibliotek i Działacza Kultury, pomoc w przygotowaniu wystaw i imprez kulturalno-oświatowych.
Kontakty z samorządami:
telefoniczne – Dołhobyczów, Werbkowice, g. Hrubieszów;
wizyty w urzędach – Mircze, Uchanie, Dołhobyczów, Werbkowic(…)

Wypożyczenia na zewnątrz, ogółem: 9342;
w tym: lit.piękna dla dorosłych – 1570;
lit.piękna dla dzieci – – ;
lit. niebeletrystyczna – 6654;
czasopisma nieoprawne – 1082;
dokumenty elektroniczne – 36;

wypożyczenia prezencyjne (na miejscu), ogółem 1401;
w tym: lit.niebeletrystyczna – 408;
czasopism nieoprawnych- 915;
dokumentów elektronicz. 16;
Realizując zapotrzebowania użytkowników Biblioteka współpracuje z placówkami naukowymi kraju sprowadzając wydawnictwa niedostępne na terenie powiatu, ogółem wypożyczyła z innych bibliotek 297 pozycji książkowych

2.5 Prace popularyzatorskie, kulturalno-oświatowe, regionalizm:
-opracowano i zrealizowano scenariusz wystawy: „Ziemia hrubieszowska jakiej nie znacie”
-opracowano powiatowy program konkursu „Pamięć przeszłości”
-opracowano regulamin programu: „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”
-we współpracy z TRH opracowano i wydano „Biuletyn TRH” nr 3-4/2005

Inicjatywy kulturalno-oświatowe o zasięgu powiatowym:
Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie realizowała program skierowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół z terenu powiatu ph. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Program realizują wszystkie placówki biblioteczne na terenie powiatu przeprowadzając pogadanki, szkolenia, spotkania, przygotowując zestawy lektur w bibliotekach, przeprowadzając konkursy na szczeblach szkolnych i gminnych –odbyło się ponad 400 spotkań we wszystkich placówkach szkolnych powiatu. Ogółem w bieżącym roku szkolnym programem objęliśmy ponad 3 500 uczniów.
W konkursach realizowanych na każdym poziomie szkół: podstawowej, gimnazjum i średniej udział wzięło około 1500 osób. Do finałów powiatowych zakwalifikowało się 91 osób. Nagrody dla uczniów na szczeblach gminnych i miejskim ufundowały Gminne i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dla 50 uczestników finałów powiatowych nagrodą był 3-dniowy wyjazd seminaryjny w Góry Świętokrzyskie zrealizowany przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach „Wsparcia pozaszkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży alternatywnych wobec uzależnień”, Starosty Hrubieszowskiego i Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.
Dla 26 uczestników programu zorganizowała dnia 16 grudnia br. jednodniowy wyjazd szkoleniowy do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie młodzież mogła się wymienić doświadczeniami z jedną ze szkół miasta, realizującą zbliżony program.
Uroczyste podsumowanie programu z udziałem finalistów powiatowych , władz powiatu, przedstawicieli podmiotów realizujących program oraz sponsorów odbyło się w dniu 20.06.2006r.
PBP była współorganizatorem Powiatowego Dnia Bibliotek i Działacza Kultury, który odbył się dnia 11 maja br. w Mirczu. Na program spotkania składały się m.in. prezentacja działalności Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, wystawa: „Ziemia hrubieszowska jakiej nie znacie” przygotowana przez PB oraz zwiedzanie ciekawszych miejsc Mircza.
Powiatowa Biblioteka Publiczna koordynowała w powiecie przebieg konkursu „Pamięć przeszłości”, zorganizowała dnia 5 października 2006 r w Hrubieszowskim Domu Kultury powiatowe podsumowanie konkursu, na którym zaprezentowała wystawę dokumentującą działania bibliotek w tym zakresie. Wystawa prezentowana była w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury w dniach 5-15 październik 2006 r.
Powiatowa Biblioteka Publiczna prowadzi punkt informacji turystycznej dotyczącej powiatu hrubieszowskiego. Na bieżąco uzupełnia informacje dotyczące bazy turystycznej powiatu, przygotowała ok. 100 ulotek informujących o kwaterach agroturystycznych i bazie noclegowej w powiecie. Współpracuje z wydawnictwem „SPEKTRUM” oraz wydawnictwem „EXPRESS PRESS” – prowadzi kolportaż folderów, pocztówek i znaczków promujących powiat; udzielała informacji zainteresowanym turystom polskim i zagranicznym.

2.7 Problemy biblioteki:
W roku 2006 Powiatowa Biblioteka Publiczna z uwagi na ograniczony budżet, nadal pracuje w dwuosobowym składzie personalnym, co ma niewątpliwie bardzo niekorzystny wpływ na działalność placówki, dlatego też prace związane z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych zostały odłożone „do lepszych czasów”. Budżet na rok bieżący został utrzymany na poziomie ub. roku. Biblioteka ma bardzo mały lokal, już nie spełniający wymogów, na chwilę obecną brak jest perspektyw rozwojowych. Zmiana lokalizacji umożliwiłaby rozszerzenie zakresu działalności Biblioteki: informatyzację placówki – utworzenie komputerowej bazy katalogowej książek i czytelników oraz powiatowej bazy bibliotecznej; prowadzenie szerszej działalności kulturalno-oświatowej, m.in. o działalność popularyzatorską, informacyjną, promocyjną o zasięgu powiatowym; rozszerzenie działalności szkoleniowej dla bibliotekarzy stopnia podstawowego i innych grup zawodowych. Potrzeba rozszerzenia działalności Biblioteki wynika z zapotrzebowania mieszkańców powiatu.

Wnioski

Dyrektorzy obu placówek wywiązują się ze swoich obowiązków i są otwarci na wszelkie zmiany, które wpłynął na poprawę efektywności realizacji zadań statutowych.
Należy poprawić warunki funkcjonowania Biblioteki Powiatowej na przykład poprzez przeniesienie jej siedziby do innego budynku.
Obie placówki wyrażają chęć poszerzenia zakresu realizacji zadań Powiatu w zakresie ich statutowej działalności, co wpłynie na bardziej racjonalne wydatkowanie środków finansowych.

Opr. Dariusz Czujkowski
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie