Ogłoszenie dyrekcji GOK w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W związku z planowanym remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, jego dyrektor zaprasza firmy budowlane i remontowe do przedstawiania swoich ofert.

***

Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną GOK Werbkowice
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym remontem Gminnego Ośrodka Kultury Dyrektor prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w ilości 808,10 m 2

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy :
1. Prowadzą działalność w zakresie objętym zamówieniem i przedłożą odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – przedłożą odpis uprawnień budowlanych kierownika budowy.

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

Termin wykonania zamówienia:
2009-10-20

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100
#134

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 2009-09-15 do godz. 9:00.
w siedzibie zamawiającego Gminny Ośrodek Kultury
ul. Piłsudskiego 2
22-550 Werbkowice

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 084-6572080 lub pocztą elektroniczną na adres gok@werbkowice.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
stanowisko – inspektor
imię i nazwisko – Mirosław Żyła
tel. 084 6572032
fax. 084 6572080
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Przedmiar robót

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Werbkowicach
Andrzej Osuch

Załączniki:
http://gmina.werbkowice.pl/images/stories/aktualnosci/20090908gok.zip »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009