Pieniądze dla niepełnosprawnych uczniów gminy Werbkowice

30 listopada 2007r. Wójt Gminy Werbkowice – Lech Bojko, podpisał w siedzibie PFRON w Lublinie, umowę na realizację programu „Uczeń na wsi”.

Reklamy

Gmina Werbkowice pozyskała środki w wysokości 39 975 zł.

Pomoc w wysokości od 2 000 do 3 000 zł, uzyska 19 beneficjentów (osoby niepełnosprawne: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenu gminy Werbkowice.
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.

info:
UG Werbkowice