Po pieniądze na sport

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie własnej inwestycji do Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. inwestycje
terenowe), finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozostającego w dyspozycji Minister Sportu i Turystyki.

Reklamy

Za wnioskowane środki (200 tys. zł) Gmina Hrubieszów zamierza pokryć część wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja boiska sportowego w Teptiukowie z budową zaplecza sanitarnego i szatniami”. Już poprzednio Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w kwocie: 500 tys. zł). Planowana całkowita wartość zadania wynosi ponad 780 tys. zł. Planowane jest: wybudowanie zaplecza sanitarno-szatniowego typu kontenerowego, doprowadzenie mediów na teren boiska sportowego (wody i energii elektrycznej), powiększenie rozmiarów płyty głównej boiska, budowę trybun, budowę bieżni 3-torowej oraz utwardzenie terenu pod parkingi, a także oświetlenie boiska.

 

Wójt  Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki