Podsumowanie w Powiecie

Na stronie Powiatu Hrubieszowskiego Starostwo Powiatowe umieściło tekst podsumowujący ostatnie 4 lata. I choć na końcu przeczytałem, że „nie wszystko udało się zrealizować do końca” – nie odnajduję jednak w tekście żadnych przykładów spraw, których załatwić się nie udało. A szkoda, bo dobre rządzenie łączy się nie tylko z wystawianiem sobie laurek, ale również, jesli nie przede wszystkim z otwartym przyznawaniem się do porażek i błędów.

Reklamy

Zapraszam do lektury.

„POWIAT HRUBIESZOWSKI – PODSUMOWANIE OSTATNICH CZTERECH LAT DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU

Przed czterema laty na początku kadencji obecnej Rady Powiatu w Hrubieszowie określiliśmy najważniejsze, kluczowe dla rozwoju powiatu obszary na których skupić miała się aktywność władz powiatu. To takie obszary, które odpowiednio stymulowane musza pobudzać cała gospodarkę. Środki finansowe będące w dyspozycji powiatu są ograniczone, dlatego by ich dodatkowo nie rozpraszać należało skupić się na ustalonych wcześniej priorytetach: infrastruktura przejść granicznych, infrastruktura drogowa (poprawa stanu technicznego dróg, jak też dostosowanie ciągów drogowych do przejść granicznych), rozbudowę i poprawa infrastruktury komunalnej w powiecie poprzez rozwój inwestycji, gazyfikację powiatu oraz poprawę stanu zatrudnienia.

We wszystkich tych dziedzinach udało się osiągnąć znaczący postęp. Wschodnia granica powiatu jest równocześnie granicą RP z Republiką Ukrainy oraz granica UE. Rozwój powiatu w dużej mierze uzależniamy od zwiększenia ruchu granicznego, stąd starania o uruchomienie nowych przejść granicznych. W 2005 r., po trzyletnich zabiegach zapadła korzystna dla powiatu decyzja w sprawie utworzenia nowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Będzie to czwarte na Lubelszczyźnie, a drugie w powiecie hrubieszowskim po Zosinie, przejście graniczne z Ukrainą. Na przejściu o statucie międzynarodowym obsługiwane będą samochody osobowe, autokary i ciężarówki do 3,5 tony. Planowane są wspólne odprawy z Ukraińcami, ale cała infrastruktura znajdować się będzie po polskiej stronie. Pracę znajdzie tam około 150 osób. Inwestycja ma kosztować ponad 30 mln zł. Jest duża szansa, że w całości sfinansuje ją Unia Europejska.

W planach jest także budowa przejścia Kryłów-Krecziw. W tej sprawie w grudniu 2004 r. zawarta została umowa pomiędzy Miastem Nowowołyńsk Obwodu Wołyńskiego, Powiatem Hrubieszowskim oraz Stowarzyszeniem Gmin Powiatu Hrubieszowskiego mająca na celu koordynację i koncentracje wysiłków dotyczących pozyskania środków, technologii i wiedzy na inwestycje związane z wybudowaniem przejścia granicznego Kryłów – Krecziw dla samochodów ciężarowych.

Drogi również są jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju danego regionu. Poziom uzbrojenia terenów w podstawową infrastrukturę techniczną stanowi bowiem o standardzie miejsca zamieszkania. Zły stan dróg jak i całej infrastruktury był czynnikiem coraz silniej wpływającym na decyzje inwestycyjne powodującym zarazem utratę części tych inwestycji. Stanowił jedną z głównych barier ograniczających tempo wzrostu gospodarczego i rozwój powiatu. Atrakcyjny turystycznie i inwestycyjnie obszar powiatu aby się rozwijać musi być dostępny. Drogi muszą zachęcać turystów i inwestorów – zarówno tych z kraju jak i zza granicy – do zapuszczania się w głąb powiatu. Dlatego inwestycje te stanowią tak poważną część spośród wszystkich zamierzeń inwestycyjnych powiatu.

Dzięki sprawnym i skutecznym zabiegom władz powiatu oraz wykwalifikowanej kadrze przygotowującej projekty, zdobyliśmy dla naszych działań poważnego sojusznika w postaci unijnych Funduszy Strukturalnych. Bez tych funduszy nie byłoby możliwe realizowanie na taką skale planów inwestycyjnych powiatu. Suma prowadzonych ostatnio inwestycji na naszych drogach znacznie przewyższa poprzednie lata (9 mln zł).

Rozpoczęliśmy od funduszy przedakcesyjnych. Z programu SAPARD udało się dofinansować budowę drogi powiatowej nr 2440L Mircze – Smoligów długości 697 m w 2004 r., oraz 1076 m w 2005 r. za kwotę 1.702.447,93 zł. Kolejne inwestycje na drogach realizowaliśmy już przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A oraz ZPORR.

Program INTERREG dofinansował nam trzy zadania inwestycyjne:

Droga Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów (ul. Nowa w Hrubieszowie), projekt p.t. "Przebudowa drogi przygranicznej Nr 3432 L oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Hrubieszowie" o wartości 2.992.078,56 zł gdzie z ERDF otrzymaliśmy 2.244.058,92 zł. Drugim takim zadaniem dofinansowanym z programu INTERREG jest "Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi powiatowej Adelina – Mircze – Kryłów- etap I". Kwota dotacji – 1.390.935,76 zł. Wartość całkowita projektu – 1 854 581,02 zł. Interreg dofinansuje nam również budowę mostu w projekcie realizowanym w miejscowości Kotorów, gm Werbkowice. Projekt o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego pogranicza poprzez przebudowę mostu na rzece Siniocha" za kwotę 591.097,03 zł gdzie dotacja z unii wynosi 443.000,00 zł.

Finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR dotuje nam przebudowę ul. Dwernickiego na terenie miasta Hrubieszowa. Projekt o nazwie "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i usprawnienie transportu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3412L-etap I ul. Dwernickiego w Hrubieszowie" kosztował będzie 2.855.149,56 zł, gdzie UE dofinansuje 2.140.791,14 zł.

Jednak największa z dotychczas realizowanych inwestycji w dziedzinie infrastruktury drogowej zaplanowana została na lata 2007 – 13. Do Planu Inwestycyjnego Programu Rozwój Polski Wschodniej został zgłoszony projekt kompleksowej przebudowy drogi powiatowej Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów o długości 37 km. Wartość projektu oszacowano na poziomie 41.498.231,00 zł z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma pochodzić 35.273.496,00 zł. Realizacja projektu kosztować będzie przeszło 6 mln zł rocznie z czego Unia dofinansuje 85% wartości inwestycji.

Także na drodze krajowej nr 74 w ciągu ostatnich czterech lat przeprowadzono roboty na odcinkach o łącznej długości ponad 24 km, których koszt przekraczał 25.000.000 zł.

Kolejny przełom, który przyniósł rok 2005 to zakończenie ważnego etapu trwających od wielu lat starań zmierzających do gazyfikacji powiatu. Wydarzenie to można określić jako milowy krok – podobnie jak powstanie nowego przejścia granicznego – na drodze do uczynienia naszego powiatu miejscem atrakcyjnym dla inwestorów, poprawy atrakcyjności powiatu jako miejsca zamieszkania, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Powiat hrubieszowski był jednym z ostatnich miejsc w Polsce pozbawionych gazu ziemnego. W zakończonym I etapie wybudowany został gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm i długości ponad 15 km na odcinku Ustiług – Zosin – Moroczyn oraz stacja gazowa I stopnia.

Dokonano szeregu inwestycji w zakresie ochrony zdrowia. W ciągu minionego roku w przychodni i szpitalu powiatowym przeprowadzono kompleksowy remont budynków połączony z termomodernizacją. Obiekty zostały docieplone, wymienione okna i drzwi, usprawniono instalacje CO, zamontowano również kolektory słoneczne całość kosztowała 5.144.579 zł.

Starą szpitalną kotłownię wymieniliśmy na nową. Szpital ogrzewają teraz ekologiczne i oszczędne kotły gazowe. Inwestycja pochłonęła blisko 3 mln zł, w tym 951.000 zł pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie spłacana z budżetu powiatu oraz dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.556.000 zł. W roku bieżącym Rada Powiatu udzieliła na rzecz SPZOZ-u poręczeń na kwotę przekraczającą 5 mln zł w związku z zakupem karetki, sprzętu medycznego i aparatu RTG dla przychodni rejonowej. Z kontraktu wojewódzkiego szpital otrzymał 200.000 zł na zakup aparatu RTG. Pieniądze z PFRON dofinansowały przystosowanie budynków SPZOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym roku na 20 inwestycji szpital w Hrubieszowie wyda łącznie ok. 9,5 mln zł.
Z różnych zewnętrznych źródeł na inwestycje pozyskaliśmy więc, aż 11,5 mln zł. Programy SAPARD, INTERREG III A, ZPORR finansowały nasze inwestycje. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie pozyskało łącznie z funduszy strukturalnych 8,2 mln zł. To jednak nie jedyne pieniądze jakie udało się pozyskać na inwestycje. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansował rozbudowę siłowni przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie (razem 140.000 zł dotacji). Dotacje z źródeł innych niż unijne wyniosły w sumie 3,3 mln zł. Suma unijnych dotacji na programy miękkie projekty (staże, stypendia) wyniosła przeszło 5,6 mln zł.

Z czystym sumieniem można powiedzieć, że ostatnie lata to okres przełomowy w wielu dziedzinach w powiecie hrubieszowskim. Udało się przeprowadzić szereg inwestycji, które z powodzeniem określić można mianem milowych kroków na rzecz rozwoju gospodarki oraz poprawy warunków życia i gospodarowania. Przejście graniczne, gazyfikacja, budowa i przebudowa dróg na niespotykana dotąd skalę.

Zdajemy sobie sprawę że nie wszystko udało się zrealizować do końca. Realizacja niektórych zadań przekracza czasowo jedna kadencje i będzie kontynuowana w następnych latach.

Żywimy jednak nadzieję, że w tej kadencji udało nam się rozpocząć ważne i istotne dla Was-mieszkańców powiatu hrubieszowskiego – przedsięwzięcia. Jak widać pracy na najbliższe lata nie zabraknie. Mamy przeświadczenie że ktokolwiek będzie ja wykonywał to będzie to kontynuacja działań rozpoczętych przez obecna Radę.”

wykorzystano tekst ze strony
www.starostwo.hrubieszow.pl