Pomoc na zalesianie

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 1 czerwca Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na zalesianie.

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia.

W tegorocznych zasadach przyznawania pomocy z tego działania, wprowadzonych poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaszły pewne zmiany, które są korzystne dla rolników. Najważniejsza z nich to zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia. Według nowych przepisów jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2007 – 2013 może posadzić las na powierzchni do 100 ha, dotychczas była możliwość zalesienia maksymalnie 20 ha. Inną istotną zmianą jest możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia to 0,1 ha.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach:

1. wsparcie na zalesienie, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia, kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha

2. premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, z tym, że jest ona wypłacana, co roku przez 5 lat, Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha

3. premię zalesieniową – jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą
z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne wypłacana przez 15 lat, Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.

Natomiast pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne składa się z 2 transz: wsparcie na zalesienie
i premii pielęgnacyjnej.

Informacje na temat zalesiania gruntów rolnych dostępne są na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl. oraz w Biurach Powiatowych .

Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa