Powiat: Hrubieszowiacy do pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „HRUBIESZOWIACY do PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową 50 osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „HRUBIESZOWIACY do PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt realizowany w okresie od 2012-10-01 do 2013-12-31 ma na celu aktywizację zawodową 50 osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego, zewidencjonowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, poprzez realizację następujących form wsparcia:

  • opracowania Indywidualnego Planu Działania (dla każdego uczestnika),
  • szkoleń specjalistycznych o tematyce: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, grafika komputerowa z umiejętnością projektowania stron internetowych, obsługa komputerowych programów sprzedażowo-magazynowych, pracownik hotelu – recepcjonista, aranżacja i projektowanie terenów zieleni (uczestnik projektu skorzysta z jednego z pięciu proponowanych szkoleń),
  • 6-cio miesięczne staże (dla 40 uczestników projektu),
  • 6-cio miesięczne prace interwencyjne w wymiarze 1/1 etatu (dla 10 uczestników).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza do udziału w projekcie wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne z powiatu hrubieszowskiego, zwłaszcza w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • bezrobotni  powyżej 50 roku życia (25 osób bezrobotnych),
  • bezrobotni  do 25 roku życia (15 osób bezrobotnych),
  • pozostali (10 osób bezrobotnych).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI prowadzonej w okresie od 2012-10-15 do 2012-11-14 udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11, pokój nr 2 (Punkt rekrutacyjny) oraz pokój nr 14 (Biuro projektu).

 

W załączeniu Regulamin rekrutacji uczestników projektu „HRUBIESZOWIACY do PRACY”.

 

REGULAMIN »