Pożary ściernisk i słomy

Coraz częściej dochodzi do wypalania słomy po zbożu. Jest to negatywne zjawisko, gdyż:
– Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta.
– Każdy pożar, a co za tym idzie – każda interwencja sporo kosztuje.

Reklamy

Sam przyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje kilkaset złotych; w skali kraju to tysiące pożarów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt… To przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie, co nie sposób określić w złotówkach, więc trudno sprecyzować i oszacować straty. Są to na pewno miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa.

Oznacza to, iż to my – całe społeczeństwo – ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami.

Zapewne każdy z nas miałby ciekawsze propozycje na zagospodarowanie tak wielkich kwot pieniędzy, które każdego roku „ulatują z dymem”. Np. można by zakupić nowy sprzęt dla strażaków, karetki pogotowia, podreperować służbę zdrowia… itd.

Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w powietrzu!

Niszczona jest gleba!

Stąd apel do mieszkańców Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz daleko idącej wyobraźni, bowiem z pozoru mały i niegroźny pożar może w każdej chwili stać się przyczyną tragedii.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zwrócenie należytej uwagi na dzieci, które mogą być sprawcami podpaleń. Biorąc pod uwagę częstotliwość wyjazdów i ilość zaangażowanych jednostek do gaszenia pożarów pozostałości roślinnych na polach, może zdarzyć się sytuacja, w której nasza interwencja będzie spóźniona w innym miejscu, gdzie wystąpi zagrożenie zdrowia i życia.

Zakaz wypalania słomy i ściernisk jest też uregulowany w ustawie. Rolnik wypalający słomę lub ściernisko może być pozbawiony dopłat bezpośrednich.

***

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40)

Art. 2. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „producentem rolnym”, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej „gruntami rolnymi”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. Nr 65, poz. 600) Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:

§ 3.

2. Łąki, pastwiska i ścierniska nie powinny być wypalane.

tekst:
KP PSP w Hrubieszowie