Pożyteczne wakacje 2012 – Nasza wieś najpiękniejsza

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję konkursu „Pożyteczne wakacje 2012″ pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza”. Konkurs skierowany jest do organizacji, które przygotują projekty zajęć w czasie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Reklamy

Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

Pula nagród wynosi 300 000 zł.                         

Reklamy

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, spędzenia części wakacji w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Oczekujemy projektów  których realizatorzy  zaplanują oprócz wypoczynku wakacyjnego zajęcia mające na celu podniesienie estetyki wsi i  jej najbliższego otoczenia. Tematem konkursu ma być uporządkowanie i  upiększenie miejsc  publicznych,  jak skwery, placyki, rozdroża, kapliczki, przystanki, tablice informacyjne,  z wyłączeniem placów zabaw i terenów znajdujących się wokół świetlicy, kościoła i innych instytucji publicznych. 
Najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

Prosimy, aby w zakładce „galeria” w Atlasie Wsi Polskich, prowadzonym przez Fundację na  portalu. http://atlaswsi.pl/ zamieścić krótką 1 lub 2 zdjęciową dokumentację miejsc, w których będą odbywać się prace porządkowe. Chodzi nam o pokazanie tych miejsc przed i  po wykonaniu tych prac. Dla miejscowości, które nie mają jeszcze strony w Atlasie, należy ją otworzyć zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.atlaswsi.pl. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać do administratora stronyadministrator@atlaswsi.pl, lub dzwonić 513 919 147 do p.Marty Szymczyk.

W czasie zajęć wypoczynkowych  powinien znaleźć się czas na obserwację warunków, w jakich przebywają zwierzęta domowe. Należy zwrócić np. uwagę na to, czy psy mają zawsze świeżą wodę, a ich łańcuch nie ogranicza dostępu do pożywienia, czy mają czystą budę, ale także czy nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne postarać się, aby właściciel poprawił warunki ich życia.
Proponujemy też, aby na tablicach ogłoszeniowych lub w innych widocznych miejscach zamieścić własnoręcznie wykonane plakaty na temat warunków w  jakich powinny przebywać zwierzęta w gospodarstwach domowych i w jaki sposób należy się nimi opiekować.

Sposób realizacji projektu: należy zapewnić grupie, liczącej nie mniej niż 15 osób, zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować miejscem (np. stodoła, namiot, świetlica), w którym można przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp. 
Ze względu na charakter zaplanowanych prac dotyczących zmiany estetyki – zajęcia z uczestnikami pożytecznych wakacji mogą odbywać się z  przerwami pod warunkiem, że cały projekt zostanie zakończony przed 1 wrześniem 2012 r.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, kluby sportowe nie związane i nie działające przy szkole i inne lokalne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

W miejscowości gminnej mogą realizować program tylko te organizacje, które działają samodzielnie i posiadają własne konto bankowe.

O dotacje nie mogą występować: organizacje religijne, szkoły i  organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy/centra kultury, biblioteki i ich filie, filie organizacji o dużym zasięgu oraz Lokalne Grupy Działania. 
O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku. 
 
Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

  • prac zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty, rośliny, materiały muszą być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu, np. zakupy nawozów, sadzonek kwiatów, krzewów i drzew, środków konserwacyjnych i malarskich, opakowań jednorazowych, środków osobistej ochrony koniecznych do wykonania zaplanowanych prac przez uczestników projektu,
  • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych, wycieczek na terenie swojego województwa, transportu, biletów do kina, muzeum, na basen, drobnych nagród w konkursach,
  • na wyżywienie uczestników konkursu.

Wszystkie zakupy muszą być udokumentowane fakturą/rachunkiem.

Dotacja nie może być wykorzystana na: 

  • zakup narzędzi, betonu, płyt chodnikowych, ogrodzeń, koszy i  kontenerów na śmieci, ław, stołów, pergoli, sprzętu ogrodniczego, wyposażenia placów zabaw, tablic ogłoszeniowych itp. oraz na pracę maszyn i sprzętu drogowego i utylizacyjnego,
  • książek, płyt, gier planszowych, aparatów fotograficznych, sprzętu komputerowego i audio-video, sprzętu sportowego, przedmiotów wyposażenia świetlicy lub innych pomieszczeń, itp.
  • z dotacji Fundacji nie można finansować kosztów wynagrodzeń osobowych, delegacji osób prowadzących zajęcia lub realizujących projekt, kosztów obsługi finansowej oraz kosztów poniesionych na światło, telefon, gaz.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.(pobrać tutaj)

Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności): 

1. Pełną nazwę organizacji/instytucji składającej wniosek wraz z jej dokładnym adresem. W przypadku Nieformalnej Grupy Młodzieży – nazwa i  adres organizacji wspierającej.

2. Informacje dotyczące projektu:

  • Opis projektu

a. Krótka charakterystyka uczestników (beneficjentów), 
b. Wykaz zaplanowanych zadań,
c. Krótki opis miejsca realizacji projektu, stan obecny i stan zaplanowany,
d. Sposób realizacji zaplanowanych prac,
e. Harmonogram dzienny z podaniem osób prowadzących zajęcia,
f. Szkic terenu (z wymiarami) z zaznaczeniem planowanych prac (np. rozmieszczenie i ilość nasadzeń drzew, krzewów, roślin kwiatowych itp.,

  • Budżet projektu

W budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów i  pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.

Budżet powinien obejmować koszty całego projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż dotacja źródeł.

Uwagi dodatkowe

1. Wniosek nie zawierający wszystkich wymaganych informacji nie będzie oceniany.
2. Jedna organizacja może składać tylko jeden wniosek.
3. Metryczka projektu wnioskodawcy nie posiadającego własnego konta bankowego powinna być podpisana z pieczątką przez organizację użyczającą konta bankowego.
4. Wniosek podpisuje osoba lub osoby, które opracowały wniosek.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji w innej wysokości niż kwota wnioskowana we wniosku.
6. Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących projektu lub organizacji składającej wniosek.
7. Prosimy nie oprawiać wniosku. Wystarczy jego spięcie tak, aby metryczka wniosku była jego pierwszą stroną.
8. Wniosek należy przesyłać wyłącznie pocztą.
9. Fundacja nie zwraca nadesłanych wniosków i innych materiałów

Ocena projektów

1. Zgodność projektu z celami i wymaganiami konkursu – do 10 punktów,
2. Pożytek z wykonanych prac dla mieszkańców i beneficjentów projektu – do 10 punktów,
3. Jakość przygotowania projektu i wniosku (przemyślany i zrozumiały opis projektu, dokładny i pełny budżet projektu) – do 10 punktów,
4. Stopień samodzielności dzieci i młodzieży w wykonaniu zaplanowanych prac  – do 10 punktów,
5. Pomysłowość i oryginalność zajęć rekreacyjnych i wypoczynkowych –  do 5 punktów,
6. Wielkość wkładu własnego wnioskodawcy w realizację projektu (fundusze, praca) – do 5 punktów,
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja Konkursowa Fundacji. 
Dotacje otrzymują te organizacje, których projekty przedstawione we wnioskach przesłanych w terminie zdobyły minimum 35 punktów. 
Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.
Dotacje będą przekazywane na podstawie umów o dotację podpisanych przez organizacje wnioskujące posiadające własne konto bankowe lub przez organizacje użyczające konta bankowego na rzecz organizacji wnioskującej.

Harmonogram konkursu

1. do 21 maja (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,
2. do 10 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,
3. do 1 lipca wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,
4. przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,
5. do 1 września – realizacja projektów,
6. do 30 września złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji. 
Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 2012″ należy przesyłać na adres

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „Pożyteczne wakacje 2012″
Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i  Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75.  Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe:
jplater@fww.org.pl
jleopold@fww.org.pl

DO POBRANIA: METRYCZKA PROJEKTU

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu i sprawozdania z jego realizacji przez organizatora Fundację Wspomagania Wsi i przetwarzania danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.
Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane tylko dla realizacji konkursu i udostępnione tylko pracownikom Fundacji Wspomagania Wsi.


Info: UG Horodło