Prof. Lena Kolarska-Bobińska interweniuje w sprawie inwestycji energetycznych w regionie

Prof. Lena Kolarska-Bobińska podjęła kolejne działania zmierzające do rozwiązania problemu przyłączania nowych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej na Lubelszczyźnie. Po grudniowej konferencji, którą zorganizowała wraz z Prezesem URE i która wywołała szeroką dyskusję o problemach wielu samorządów w zakresie przyłączy, wystosowała pismo do PGE Dystrybucja S.A. Otrzymaną odpowiedź Europosłanka będzie teraz konsultować z samorządowcami.

Reklamy

– Prowadzona podczas konferencji dyskusja ukazała skalę problemu, który jak widać dotyczy bardzo wielu podmiotów. Wymiernym efektem konferencji są liczne zapytania kierowane do mnie przez uczestników i inne zainteresowane osoby dotyczące wyników konferencji w postaci m.in. przeanalizowania sytuacji oraz zmiany stanowiska PGS Dystrybucja S.A. wobec przyłączeń OZE w regionie. W związku z tymi pytaniami wystosowałam do PGE Dystrybucja S.A. zapytanie o przesłanie opisu działań podjętych przez spółkę po wspomnianej konferencji – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

W otrzymanym piśmie możemy przeczytać, że podjęte zostały niezbędne kroki w celu przygotowania ekspertyz i analiz będących podstawą do planowania sukcesywnej rozbudowy i modernizacji sieci 110 kV oraz zastosowania kompleksowych rozwiązań umożliwiających eliminację w systemie elektroenergetycznym mocy biernej powodującej ograniczenia przepustowości sieci elektroenergetycznej dodatkowe straty w urządzeniach oraz niekorzystne zjawiska wpływające na jakość energii elektrycznej. Wprowadzono również bardziej przejrzystą politykę informacyjną w zakresie interpretowania tabeli dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych, która dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Ponadto, dla podmiotów starających się o przyłączenie OZE został przygotowany nowy wniosek o warunki przyłączenia źródła wraz z załącznikiem specjalizacji technicznej urządzeń wytwórcy.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska odnosząc się do otrzymanego pisma podkreślała – Cieszę się, że zostały podjęte kolejne kroki zmierzające do ułatwienia procesu inwestycyjnego na Lubelszczyźnie. Trzeba jednak podkreślić, że nie są to działania wystarczające. Potrzebujemy zmian w wielu innych obszarach m.inuporządkowania i dostosowania do litery prawa procedury rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia źródeł wytwórczych. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby te zmiany były nie tylko zmianami na poziomie przedsiębiorstw, ale miały też wymierny efekt dla samorządów i zwykłych obywateli. Dlatego będę nadal przyglądała się tej sprawie i podejmowała kolejne interwencje w celu  rozwiązania problemów w rozwoju energetyki na Lubelszczyźnie. Europosłanka odniosła się również do znaczącej roli wójtów i burmistrzów, których bezpośrednio dotyczą planowane inwestycje. To właśnie zidentyfikowane przez nich problemy i propozycje ich rozwiązań stają się często impulsem do ułatwienia procesu inwestycyjnego.

Już teraz prof. Kolarska-Bobińska konsultuje przesłane stanowisko Spółki, jak też rozmawia z samorządowcami w celu podjęcia kolejnych interwencji zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie przyłączy do sieci elektroenergetycznej.


Biuro Poselskie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej