Programy aktywizacji bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie prowadzi działania w celu poprawy stanu lokalnego rynku pracy realizując m.in. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i innych dostępnych źródeł.

Reklamy

Projekt pt. „Kariera od podstaw” – powiatowy program aktywizacji zawodowej młodzieży”, współfinansowany z EFS, skierowany jest do: bezrobotnej młodzieży, poniżej 25 roku życia zarejestrowanej w PUP do 24 miesięcy oraz do osób do 27 roku życia w przypadku absolwentów, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie ukończyli szkołę wyższą. Aktywizacją zostanie objętych 164 osoby, jednakże ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie ze strony osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy zwiększył liczbę osób objętych projektem do 300 osób.
W ramach projektu przewidziano szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz usługi doradcze.

Projekt pt. „Szansa na sukces – powrót z bierności zawodowej” współfinansowany z EFS, skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 miesięcy do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Aktywizacją zostanie objętych 175 osób, jednakże ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie ze strony osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy zwiększył liczbę osób objętych projektem do 200 osób.
W ramach projektu przewidziano szkolenia, przygotowanie zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz usługi doradcze.

Projekt pt. „Pierwszy krok – program aktywizacji młodzieży w Powiecie Hrubieszowskim” finansowany z „rezerwy” Ministra Gospodarki i Pracy, skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych – powyżej 24 miesięcy). Aktywizacją zostanie objętych 45 osób.
W ramach projektu przewidziano staże, doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz usługi doradcze.

Projekt pt. „Własna firma – drogą do sukcesu” finansowany z „rezerwy” Ministra Gospodarki i Pracy, skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego. Aktywizacją w formie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej zostanie objętych 10 osób.