Projekt Gminy Hrubieszów

Gmina Hrubieszów złożyła pierwszy projekt infrastrukturalny w nowym okresie budżetowym funduszy pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Jest to wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Remont z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach”.

Reklamy

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności społeczeństwa do dóbr kultury oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wyremontowanie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku ma zostać ogrodzony i utwardzony.

Realizację inwestycji planuje się na rok 2009. Wartość całkowita projektu wynosi: 675.340,38 zł, w tym planowane dofinansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WL) wynosi: 574.039,32 zł, czyli 85%.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Remont z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach” w ramach Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategorii II: Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki