Projekt Powiatowego Urzędu Pracy

Reklamy

Hrubieszów

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że rozpoczął realizację projektu „Praca, Profesjonalizm, Skuteczność – wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

***

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***
Czas realizacji: 02.11.2008 r. – 31.12.2010 r.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, poprawę przepływu informacji i współpracy między działami oraz wzrost motywacji do pracy u pracowników kluczowych.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów przewidziano następujące działania:
– zatrudnienie 3 pośredników pracy,
– zatrudnienie 2 doradców zawodowych.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie szkoleń prowadzących do wzrostu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 26 osób – pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

Hrubieszow 2008-11-13