Projekty gminy Werbkowice

HrubieszówGmina Werbkowice

Reklamy

Urząd Gminy Werbkowice informuje, że w miesiącach od marca do czerwca 2009 r. gmina Werbkowice, jako sama lub w partnerstwie z innymi samorządami aplikowała o następujące środki zewnętrzne…

I

PO KL – priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1; podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zostały przedłożone 2 wnioski (w miesiącu czerwcu) oba przeszły pozytywnie ocenę formalną, ocena merytoryczna od końca lipca.

Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych.

1.

wartość projektu 1.469.699 zł – wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (projekt o zasięgu powiatowym)
2.

wartość projektu 467.654 zł – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, – doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), – dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych (zasięg projektu gminny SP i Gimnazjum Werbkowice).

***

II

PROW zostały przedłożone od marca do czerwca 2 wnioski:

1.

Wartość projektu 456.832 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przedłożyliśmy wniosek „Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlico – remizy w Gozdowie” – wniosek po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. Lista rankingowa w przyszłym tygodniu. Dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych – Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził operację.
2.

Wartość projektu 2.589.278,75 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przedłożyliśmy wniosek – „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn Gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74” dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych – wniosek przed oceną merytoryczną

***

III

Wartość projektu 170.400zł – Urząd Gminy Opracował i przygotował projekt dla: „Stowarzyszenia rozwoju wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów” – projekt o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” Obszar D tytuł projektu „Zakup 16 miejscowego autobusu dla niepełnosprawnych uczniów publicznego punktu przedszkolnego, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Honiatyczach” (dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych). Projekt został złożony przez stowarzyszenie w miesiącu lipcu.

***

IV

Zostały złożone wnioski w partnerstwie, gdzie gmina nie jest liderem projektu:

1.

W ramach mechanizmu szwajcarskiego „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” – lider projektu miasto Hrubieszów – rozstrzygnięty 12,6 mln. zł
2.

RPO w l 4.1 społeczeństwo informacyjne „nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w powiecie hrubieszowskim – wartość zadania dla Gminy Werbkowice ponad 763.968,64 zł – lider projektu powiat hrubieszowski – wniosek przedłożony, nie oceniony/

Hrubieszow LubieHrubie 2009