Projekty w Gminie Werbkowice

HrubieszówGmina Werbkowice

Reklamy

W IV kwartale 2009 r. Gmina Werbkowice pozyskała lub realizuje inwestycje z zewnętrznych źródeł finansowania na kwotę 2.100.875 zł, jako dofinansowanie realizacji trzech projektów, a także dodatkowo jednego projektu jako partner z powiatem hrubieszowskim w kwocie 665.000zł. Wartość łączna inwestycji 4.865.110,75zł.

***

Informacja Wójta Werbkowic o stanie realizacji projektów ze środków zewnętrznych

W IV kwartale 2009 r. Gmina Werbkowice pozyskała lub realizuje inwestycje z zewnętrznych źródeł finansowania na kwotę 2.100.875 zł, jako dofinansowanie realizacji trzech projektów, a także dodatkowo jednego projektu jako partner z powiatem hrubieszowskim w kwocie 665.000zł. Wartość łączna inwestycji 4.865.110,75zł

1.
Wniosek pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn Gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74” został zamieszczony na liście operacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W praktyce oznacza to przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości: 1.184.569,00 zł. Całkowita wartość operacji: 2.589.278,75 zł.

Planowany cel operacji:

Pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozwiązaniu problemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Werbkowice. W celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy oraz stworzenia lepszych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, należy dążyć do zwodociągowania jak największej liczby budynków mieszkalnych i gospodarstw wiejskich. Infrastruktura wodociągowa spełnia szereg funkcji, takich jak zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw. Rozwój sieci wodociągowej jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców. Rozwój infrastruktury – szczególnie w zakresie rozbudowy i poprawy jakości sieci wodociągowej – w dłuższym okresie czasu decydował będzie o możliwościach rozwojowych gminy oraz jakości życia mieszkańców.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Alojzów i Gozdów. Sieć wodociągowa w miejscowości Alojzów wykonana zostanie z rur PCV (SDR26) na ciśnienie 1MPa łączona za pomocą kielichów i uszczelek gumowych o łącznej długości 6210 m. Z kolei w miejscowości Gozdów sieć zasilana będzie z wodociągu Czerniczyn Gm. Hrubieszów poprzez wcinkę do istniejącej sieci dz 110 w węźle nr H186 w m. Brodzica gm. Hrubieszów. Sieć wodociągowa z rur PCV (SDR26) na ciśnienie 1MPa łączona za pomocą kielichów i uszczelek gumowych o łącznej długości 1642 m. Ponadto w ramach tego etapu wykonana zostanie pompownia kontenerowa o wydajności 5 dm3/sek. dla potrzeb pożarowych i 2,16 dm3/sek. dla bytowo-gospodarczych.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji, której zakończenie przewidziano na IVkw 2011 r.

2.
Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00144-6922-UM030050/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie a Gminą Werbkowice, Gmina realizuję operację „Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenia świetlico-remizy w Gozdowie”

Cel główny operacji:Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności wiejskiej poprzez remont wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlico remizy.

Cele cząstkowe:

Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Gozdowa;

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego;

Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem kulturalnym i społecznym. Realizacji zadania pozwoli mieszkańcom wsi na funkcjonowanie i poszerzenie aktywnej działalności społeczności (zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych).

Projekt ma również za zadanie poprawę wizerunku miejscowości oraz poprawę estetyki i uporządkuje przestrzeń publiczną. Po zakończeniu zadania rola świetlicy jako miejsca wypoczynku i życia społeczno-kulturalnego wsi zostanie wykorzystana z lepszym skutkiem.

Wartość wnioskowana inwestycji 456 832 zł, kwota dofinansowania – 75,0 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

3.
Gmina Werbkowice znalazła się na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach „Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – wnioski przewidywane do realizacji w 2010

Tyt. projektu: „Remont ciągu dróg gminnych nr 111293 L i nr 111254 L na odcinku od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2323,5 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski.”

Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 2323,5 mb

Projektowany remont obejmuje:
I. Remont, częściowe odtworzenie i odbudowa konstrukcji nawierzchni (powierzchnia warstwy ścieralnej ciągu dróg wraz ze skrzyżowaniem w km 1+531.50)=11723m²):
1.
Wykonanie wzmocnienia starej nawierzchni o podbudowie tłuczniowej i stabilizacji cementem kruszywem łamanym o nieciągłym uziarnieniu 0-31 mm w km 0+671,20 do 1+750,00 z lokalnymi poszerzeniami konstrukcji na łukach poziomych oraz uzupełnieniu utwardzenia zjazdów do posesji .
2.
Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z nadaniem minimalnych spadków podłużnych i poprzecznych na jezdni.
3.
Wykonanie warstwy odtwarzającej częściowo konstrukcję nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 4cm

II. Remont systemu odwodnienia:
1.
Oczyszczenie rowów przydrożnych i częściowo poboczy z zarośli i krzaków oraz uzupełnienie brakujących poboczy do szerokości 0,75 m wraz z jego umocnieniem poprzez obsianie.
2.
Oczyszczenie przepustów drogowych wraz z wykonaniem nowych ścianek czołowych wraz z wymianą kręgów na przepuście km 0+667,80 1Ø100 (droga 111254L)
3.
Wymiana uszkodzonych przepustów zjazdowych oraz położenie brakujących na rowach przydrożnych na dojazdach do pól i łąk w ilości 64szt.
4.
Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych.

III. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1.
Wykonanie remontu oznakowania oraz uzupełnienie brakującego zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian stałej organizacji ruchu drogowego w tym i istniejących przejazdów kolejowych. – znaki pionowe w ilości -35szt
2.
Ustawienie barier ochronnych typu U-11a w ściankach przepustu 1Ø100 w km 0+667.80 (droga 111254L)

Bezpośrednim produktem realizacji projektu będzie:

* Długość wyremontowanej drogi: 2.323,5m,
* Liczba zmodernizowanych skrzyżowań: szt. 2
* Budowa zjazdów: 64 -szt,
* Oznakowanie pionowe drogi: 35 szt.
* Ustawienie barier ochronnych typu U-11: 6 m

Wartość inwestycji: 1 330 000 zł, planowana wartość dofinansowania 665 000 zł

Na terenie Gminy Werbkowice, występującej także jako partner Powiatu Hrubieszowskiego, zgodnie z listą rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi powiatowe w ramach „Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011″ – wnioski przewidywane do realizacji w 2010, planowana jest inwestycja pt.”Remont ciągu dróg powiatowych nr 3278L Kotlice – Wakijów, nr 3420L Malice – Honiatycze”

Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 3122 mb.

Wartość inwestycji: 1 686 000 zł, planowana wartość dofinansowania 843 300 zł

***

Wójt Gminy Werbkowice
(-) Lech Bojko

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009