Roczny Program Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

Reklamy

Roczny Program Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014.

Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert oraz sposób załatwiania zgłoszonych inicjatyw społecznych.

Reklamy

 

Pliki do pobrania:
1. Uchwała
2. Program współpracy
3. Załącznik