Rolnik Lubelszczyzny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny”, którego celem jest popularyzacja idei tworzenia się grup producentów rolnych, wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących, promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich regionu lubelskiego, kreowanie pozytywnego wizerunku lubelskiej wsi i rolnictwa, a także promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Reklamy

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

Regulamin Konkursu
ROLNIK LUBELSZCZYZNY

I. OPIS KONKURSU

1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.
3. Partner Strategiczny: Zakłady Azotowe Puławy S.A.
4. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.
5. Kategorie konkursowe:
a) produkcja roślinna;
b) produkcja zwierzęca;
c) gospodarstwo ekologiczne;
d) grupa producentów w trzech podkategoriach: grupa producentów rolnych, grupa producentów owoców i warzyw wstępnie uznana oraz organizacja producentów.
6. Cele Konkursu:
a) upowszechnienie i popularyzacja idei tworzenia się grup producentów rolnych dla umocnienia swojej pozycji na rynku;
b) wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących na terenie województwa lubelskiego;
c) popularyzacja osiągnięć zawodowych i społecznych rolników;
d) promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich regionu lubelskiego;
e) kreowanie pozytywnego wizerunku lubelskiej wsi i rolnictwa;
f) promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
7. Uczestnikami Konkursu mogą być, w kategorii:
a) produkcja roślinna – rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego;
b) produkcja zwierzęca – rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego;
c) gospodarstwo ekologiczne – rolnicy ekologiczni, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy mieszkają i prowadzą certyfikowane ekologiczne gospodarstwa rolne na terenie województwa lubelskiego;
d) grupy producentów rolnych z terenu województwa lubelskiego, wpisane do rejestru Marszałka Województwa Lubelskiego grup producentów rolnych i rejestru wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń woj. lubelskiego, prowadzących swoją działalność w okresie minimum jednego roku od dnia wydania dla grupy decyzji administracyjnej oraz zarejestrowania sądownie w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest złożenie w zamkniętej kopercie dwóch egzemplarzy kwestionariusza konkursowego wraz z załącznikami w formie pisemnej do dnia 31 marca do godz. 13.00 do siedziby Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin.
9. Wzór kwestionariusza konkursowego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. Wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: www.lubelskie.pl oraz Targi Lublin S.A. pod adresem www. targi.lublin.pl.
10. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden kwestionariusz konkursowy.
11. Wszelkie złożone dokumenty jako załączniki do kwestionariuszy konkursowych mogą mieć formę kserokopii.
12. Nadesłanie kwestionariusza konkursowego oznacza akceptację warunków Konkursu i niniejszego Regulaminu.
13. Rozpatrywane będą jedynie kwestionariusze według ustalonego wzoru, kompletne, złożone
w terminie.
14. Nagrody:
a) atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów pierwszych miejsc w czterech kategoriach konkursowych;
b) statuetki i dyplomy dla laureatów trzech pierwszych miejsc w czterech kategoriach konkursowych.
15. Na wniosek Organizatora lub/i Sponsorów w Konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Kryteria podstawowe w kategorii:
a) produkcja roślinna:
– technologie uprawy zgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej;
– osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m2, szt/m2, dt/ha, t/ha);
– działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów; przygotowanie produktu do obrotu;
– dbałość o estetykę zagrody;
– umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;
– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji roślinnej;
– działania na rzecz ochrony środowiska.

Kryteria dodatkowe (punktowane):
– osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp.);
– sprzedaż poza granicami kraju;
– organizacja usprawniająca bezpieczną pracę w gospodarstwie;
– działalność społeczna i charytatywna;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;
– inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem.

b) produkcja zwierzęca:
– dobre wyniki ekonomiczne prowadzonej przez uczestników działalności – uzyskiwanie wysokiej wydajności w produkcji zwierzęcej;
– wzorowe warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie;
– wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa produkcji;
– umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;
– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji rolnej;
– dbałość o estetykę zagrody;
– przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych z ekologicznymi oraz zachowania wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego.

Kryteria dodatkowe (punktowane):
– osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym (certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp.);
– pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju własnego gospodarstwa rolnego;
– przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.;
– kultywowanie rolniczych tradycji lokalnej społeczności;
– inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;
– plany rozwoju gospodarstwa na najbliższą przyszłość.

c) gospodarstwo ekologiczne:
– osiągnięte wyniki ekonomiczne w stosunku do uprawianej powierzchni gospodarstwa rolnego, uzyskane w roku ubiegłym i bieżącym;
– zbilansowanie produkcji zwierzęcej z produkcją roślinną;
– wysokie standardy bezpieczeństwa produkcji;
– dbałość o estetykę zagrody;
– umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;
– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji rolnej;
– przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;
– asortyment produktów nieprzetworzonych.

Kryteria dodatkowe (punktowane):
– pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju własnego gospodarstwa rolnego;
– działalność edukacyjna i promocyjna w zakresie rolnictwa i produktów ekologicznych;
– przynależność do grup producentów, organizacji branżowych, stowarzyszeń itp.;
– osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia itp.);
– kultywowanie rolniczych tradycji lokalnej społeczności;
– zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich, utrzymanie hodowli zagrożonych wyginięciem ras bydła, koni i owiec;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;
– inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem.

d) grupa producentów w trzech podkategoriach: grupa producentów rolnych, grupa producentów owoców i warzyw wstępnie uznana oraz organizacja producentów:
– skala obrotów za rok 2010/2011 zgodnie z bilansem składanym do Marszałka Województwa (łącznie zakupy i sprzedaż);
– pozyskiwanie nowych członków;
– sprzedaż poprzez grupę;
– dysponowanie bazą przechowalniczo-magazynową;
– dokonywanie zakupów sprzętu do użytkowania przez członków grupy; zapewnienie przez grupę swoim członkom środków technicznych umożliwiających zbieranie, magazynowanie, przechowywanie oraz przygotowanie produktu do sprzedaży;
– podnoszenie wiedzy specjalistycznej członków grupy (uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach);
– podejmowanie działań przez grupę w dziedzinie marketingu, reklamy i promocji;
– posiadanie wieloletnich umów na sprzedaż produktów z zakładami przetwórstwa rolno- spożywczego;
– prowadzenie wspólnego zaopatrzenia w środki do produkcji;
– opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości i ustalenie budżetu (zatrudnianie przez grupę kadry finansowo-księgowej);
– działania na rzecz ochrony środowiska (stosowanie korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji i metod gospodarki odpadami).

2. Pod uwagę będzie brany całokształt pracy i działalności na rzecz rolnictwa.
3. Podstawą oceny uczestników Konkursu będą dane zawarte w kwestionariuszach konkursowych przy uwzględnieniu kryteriów określonych powyżej dla poszczególnej kategorii.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs ROLNIK LUBELSZCZYZNY jest przeprowadzany w trybie rocznym.
2. Prawo zgłoszenia rolnika do udziału w Konkursie mają w kategorii:
produkcja roślinna:
– Lubelska Izba Rolnicza;
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
– urzędy gmin;

produkcja zwierzęca:
– Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polus;
– Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie;
– Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
– urzędy gmin;

gospodarstwo ekologiczne:
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
– grupy producentów oraz inne organizacje pozarządowe, które mają wpisane w swój statut działania związane z promocją żywności wysokiej jakości i rolnictwa ekologicznego;
– urzędy gmin;

grupa producencka:
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
– Agencja Rynku Rolnego OT;
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR;
– Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej;
– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych;
– Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;
– urzędy gmin.
3. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie wypełnionych formularzy do dnia 31 marca 2012 roku na adres:
TARGI Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
z dopiskiem „Konkurs ROLNIK LUBELSZCZYZNY”

4. O wyborze laureatów decyduje Kapituła Konkursu.
5. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
– Sejmik Województwa Lubelskiego (Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska);
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Departament Rolnictwa i Środowiska);
– Lubelski Urząd Wojewódzki;
– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;
– Lubelska Izba Rolnicza;
– Agencja Rynku Rolnego OT;
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR;
– Lubelski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
– Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;
– Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie;
– Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej;
– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych;
– „Agrowieści” TVP Lublin;
– Zakłady Azotowe Puławy S.A.;
– przedstawiciele Partnerów i Sponsorów Konkursu.
6. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
7. Harmonogram Konkursu:
a) ogłoszenie Konkursu – do 11 stycznia 2012 r.;
b) termin zgłaszania kandydatur – do 31 marca 2012 r.;
c) weryfikacja formalna wniosków – do 31 maja 2012 r.;
d) wizytacja zgłoszonych gospodarstw, które przeszły weryfikację formalną – do 31 lipca 2012 r.;
e) obrady Kapituły Konkursu i wybór zwycięzców – do 30 września 2012 r.;
f) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas uroczystej gali w ramach IV edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2012 – październik 2012 r.
8. Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów, Partnerów, Patronów, instytucji związanych z branżą oraz w mediach.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu.
2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela przedstawiciel Organizatora – Targów Lublin S.A.: Beata Wiśniewska, nr tel. 81 532 44 62 w. 18, e-mail: b.wisniewska@targi.lublin.pl.
3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a) formularze zgłoszenia kandydata w poszczególnych kategoriach;
b) karta oceny kandydata w poszczególnych kategoriach.