Rozporządzenie o używaniu petard i fajerwerków

Hrubieszów Z dniem 23 grudnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie porządkowe wojewody lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 30 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Z dniem 23 grudnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie porządkowe wojewody lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Zakaz używania artykułów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązywał będzie do 31 stycznia 2009 r. (z wyjątkiem 31 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r.).

Używanie wyrobów pirotechnicznych w ww. dniach może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w prawach o wykroczenia.

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu, o poparzeniach i innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

***

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce „Komunikaty”.