15 lipca 2024

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gmin Dołhobyczów i Mircze

Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Dołhobyczów i Mircze.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE NR 5

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE

Reklamy

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Dołhobyczów i  Mircze.

Reklamy

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gmin Dołhobyczów i Mircze obejmujący miejscowości: Dołhobyczów, Honiatyn, Oszczów, Żabcze, Horodyszcze, Kadłubiska, Witków, Małków, Gołębie, Prehoryłe, Kryłów, Kosmów, Cichobórz i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest: 

1)     od strony północnej  od miejscowości Cichobórz drogą przez Kosmów do granicy państwa,

2)     od strony wschodniej od miejscowości Kosmów granicą państwa do wysokości miejscowości Uśmierz,

3)     od strony południowej drogą od granicy państwa przez miejscowości Uśmierz, Oszczów, Żabcze do granicy administracyjnej powiatu,

4)    od strony zachodniej granicą administracyjną powiatu od wysokości miejscowości Żabcze do drogi Witków – Poturzyn i dalej tą drogą przez Małków do Cichobórza.

 

§ 2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:

1)      trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;

2)      przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie;

3)      przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;

4)      poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

 

  1. Zakazuje się:

1)      urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej;

2)      pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;

3)      przywozu i wywozu  psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego  bez uzyskania uprzedniego urzędowego  zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie.

 

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Wójtów  Gmin Dołhobyczów i Mircze.

 

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

 

§ 5. Wójtowie Gmin Dołhobyczów i Mircze powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.


§  6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Dołhobyczów i Mircze oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

 

§  7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Hrubieszowie

Ryszard Kern

 

 

Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem w dniu 01 marca 2013 r. przypadku wścieklizny u lisa dzikiego na terenie  gospodarstwa  w  miejscowości Dołhobyczów,  zachodzi konieczność wydania niniejszego rozporządzenia dla zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i ochrony zdrowia ludzi.

Wścieklizna jest zakaźną chorobą zwierząt, podlegającą obowiązkowi zwalczania z mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych groźną dla ludzi i zwierząt. W przypadku stwierdzenia należy podjąć radykalne kroki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby. Zakaz polowań i odłowów określony w § 2 ust.2 pkt l rozporządzenia ma na celu ochronę ludzi przed przypadkowym zakażeniem podczas kontaktu z ewentualnie chorymi pozyskanymi zwierzętami. Ustanowiony w § 2 ust.2 pkt 3 zakaz przywozu i wywozu  psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu obszaru zagrożonego  bez uzyskania uprzedniego urzędowego  zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie ma na celu minimalizowanie możliwości rozwleczenia choroby poza obszar zagrożony. Wprowadzony w § 2 ust.1 pkt  l nakaz trzymania psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu i w § 2 ust. 2 pkt  2 zakaz pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru ma na celu jak największe ograniczenie możliwości kontaktu zwierząt domowych ze zwierzętami wolno żyjącymi, zaś doszczepienie psów stanowi dodatkową ochronę przed rozwojem choroby (doszczepieniu podlegają zwierzęta nie zaszczepione z różnych przyczyn np. choroba, ciąża). Wynikający z § l ust.1 pkt 3 obowiązek rozwieszenia ogłoszeń „ UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt ”  ma na celu ostrzeżenie osób wjeżdżających na teren zagrożony o występującym niebezpieczeństwie zakażenia wścieklizną.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Hrubieszowie

Ryszard Kern