Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

Dziś w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 75 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG.

Reklamy

Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, a błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan NOSG ks. ppłk. SG Mirosław Kurjaniuk. 

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG by po odbytym szkoleniu, powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: 

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Info i fot. NOSG