Służba Celna kontynuuje protest

Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że rozmowy w dniach 7-8 czerwca br. nie przyniosły przełomu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zgodni, że ostateczny wynik ustaleń jest kwestią wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości.

Reklamy

Wobec powyższego funkcjonariusze celni kontynuują protest.

W całej Polsce w wielu jednostkach organizacyjnych Służby Celnej jest wysoka absencja i w kolejnych dniach będzie narastać. Brak funkcjonariuszy w Oddziałach Celnych lub niska obsada powoduje, że w procedurze uproszczonej towary są zwalniane samodzielnie przez system informatyczny. Pozostałe zgłoszenia nie są obsługiwane i towary nie są zwalniane.  Podobnie sytuacja wygląda na wielu granicach na wschodzie i północy Kraju, na lotniskach i w portach morskich. Funkcjonariusze, którzy są w służbie i chcą w sposób prawidłowy wykonywać obowiązki służbowe są poddawani swoistemu mobbingowi, który wymusza szybkie i pobieżne odprawy, wbrew regulaminom, wytycznym, instrukcjom, wbrew prawu, co powoduje, że do Polski i na terytorium UE większość transportów wjeżdża bez jakiejkolwiek kontroli.

Sytuacja powyższa stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i budżetu państwa. Stan taki wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy, przestępcy i oszuści. Dzieje się to w chwili obecnej na ogromną skalę, a wiemy, że zza naszej wschodniej granicy są próby przemytu broni, amunicji, podróbek, wyrobów tytoniowych, towarów podwójnego zastosowania, i innych niebezpiecznych towarów oraz powodujących gigantyczne straty Skarbu Państwa.

            W Sejmie oczekuje na rozpatrzenie obywatelski projekt ustawy, poparty przez prawie 200 tys. Obywateli, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 39/13. Wnioski o zbadanie konstytucyjności ustawy z dnia 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emerytalnym zainicjował ZZ Celnicy PL oraz  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Posłów, zawartej we wniosku, w sposób ewidentny występuje niekonstytucyjność przepisów art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim nie wymieniają one Służby Celnej wśród innych służb mundurowych uprawnionych do objęcia odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego właściwym dla służb mundurowych. We wniosku tym przytoczono cały szereg argumentów, które obecnie pomija Szef Służby Celnej posługując się bardzo swobodną wykładnią wyroku, która pomija stan prawny i faktyczny. Wniosek podpisali m.in. Pani Premier Beata Szydło, Pan Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Pan Prezydent RP Andrzej Duda. Projekt obywatelski w tej sprawie – Druk nr 30, poparły przy pierwszym czytaniu Kluby Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż w uzasadnieniu Obywatele napisali, że jest to pierwszy krok ku pełnej profesjonalizacji SC i ku jej wzmacnianiu. W wyniku tego niezbędnego kroku i kolejnych regulacji prawnych, Służba Celna będzie mogła przysparzać do budżetu wiele dodatkowych wpływów, co szybko podniesie stopę życiową wszystkich Rodaków.

Wobec powyższego niezrozumiałe jest, dlaczego obecnie większość parlamentarna chce procedować projekt Ministra Finansów skierowany do Sejmu bez uzgodnień międzyresortowych i bez konsultacji społecznych – dot. projektu KAS. Podstawowym i w zasadzie jedynym wyraźnym uzasadnieniem wprowadzenia KAS jest wg Ministra Finansów ogromna luka podatkowa w VAT. VAT krajowy oraz od transakcji w ramach UE jest w całości kontrolowany przez administrację skarbową. Zmniejszenie luki podatkowej wymaga zmiany prawa materialnego. Specyfiką podatku VAT jest fakt, iż dane o transakcjach tj. deklaracje są składane z opóźnieniem i nie jest możliwa ich weryfikacja w czasie rzeczywistym. Jest to także skutek wprowadzanych w ostatnich latach szeregu uproszczeń.

Służba Celna wykonuje zadania dot. VAT tylko od towarów importowanych  oraz potwierdza eksport do celów zwrotów i odliczeń. Kontrola towaru z dokumentami następuje w czasie rzeczywistym. Wszystkie przesyłki są rejestrowane od razu w scentralizowanych systemach, które zawierają dane o towarach importowanych i eksportowanych.

            W zakresie zadań Służby Celnej problemem w wymiarze finansowym oraz bezpieczeństwa jest stopień szczelności granicy oraz egzekwowanie w należytej wysokości akcyzy (alkohol, papierosy, tytoń, hazard, wyroby energetyczne) oraz uczciwość stosowania ulg i zwolnień celnych. Skala możliwych wpływów z tyt. uszczelnienia systemu w sferze działania Służby Celnej szacowana jest na ponad 15 mld złotych, które są możliwe do pozyskania po wdrożeniu rozwiązań prawnych i technicznych, które umożliwią nadzór nad obrotem wyrobami akcyzowymi. Lepsza ochrona granic wymaga doposażenia w sprzęt, zmian procedur, wzmocnienia kadrowego oraz lepszego zarządzania na szczeblu centralnym. Skuteczność i efektywność kontroli wzmocni zwiększenie uprawnień tzw. operacyjnych, co nie wymaga łączenia z administracją skarbową, ale przywrócenia uprawnień Służbie Celnej. 

            W pełni zgadzamy się z koniecznością reformy Służby Celnej. Powinna ona być jednak starannie przygotowana, poprzedzona audytem, wnikliwymi analizami oraz dostosowaniem systemów informatycznych. Obecnie reforma jest przygotowywana w ogromnym pośpiechu, bez skrupulatnych analiz. Służba Celna ma być włączona do administracji skarbowej, gdzie nie ma scentralizowanych i dostosowanych do takiej struktury systemów informatycznych np. kadrowych, księgowych, ewidencyjnych czy baz danych. Systemy Służby Celnej zostały sfinansowane ze środków UE i wdrożenie KAS spowoduje konieczność zwrotu dofinansowania.

Służba Celna jako formacja mundurowa charakteryzuje się większym poziomem zabezpieczeń antykorupcyjnych. Jest efektywniejsza w wykonywaniu zadań. Dokonuje kontroli w czasie rzeczywistym, wykorzystując pełną dyspozycyjność funkcjonariuszy.

            Wśród funkcjonariuszy od początku służby budowana jest silna identyfikacja z mundurem, której Szef Służby Celnej jako pracownik cywilny najwyraźniej nie rozumie. Funkcjonariusze przeszli wiele reform, w tym barbarzyńską alokację i wartościowanie. Pełnili służbę na wielu stanowiskach i w różnych miejscach w Polsce. Po latach służby oczekują równego traktowania z innymi służbami mundurowymi.

            Wobec braku porozumienia, funkcjonariusze zwrócili się do Pana Prezydenta o wsparcie w rozwiązaniu konfliktowej sytuacji.

  

Sławomir Siwy

Przewodniczący
ZZ Celnicy PL